2016 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları 2016 Pratik Bilgiler


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun

Mad.

Ceza

mad.

Fiil

2016 Yılı İçin Ceza Miktarları

10'dan az çalışanı bulunan işyerlerinden

10 - 49 çalışanı bulunan işyerleri

50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerleri;

Az

tehlikeli

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

Az

tehlikeli

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

Az

tehlikeli

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

4/1-a

26/1-a

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamamak; mesleki riskleri önlememek, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli tedbirleri almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçler sağlanmamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.603

3.254

3.905

2.603

3.905

5.206

3.905

5.206

7.809

4/1-b

 

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.603

3.254

3.905

2.603

3.905

5.206

3.905

5.206

7.809

6/1

26/1-b

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemek (Görevlendirmediği her bir kişi için).

6.511

8.139

9.767

6.511

9.767

13.022

9.767

13.022

19.533

Aykırılığın devam ettiği her ay için

6.511

8.139

9.767

6.511

9.767

13.022

9.767

13.022

19.533

6/1

26/1-b

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirmemek

-

-

-

-

-

6.511

-

-

9.767

6/1-b

26/1-b

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli ihtiyaçları karşılamamak.

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

6/1-c

26/1-b

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamamak (her bir ihlal için ayrı ayrı).

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

6/1 -ç

26/1-b

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yaz ılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı).

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

6/1 -d

26/1-b

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemek (her bir ihlal için ayrı ayrı).

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

8/1

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

 

 

kısıtlamak (her bir ihlal için ayrı

ayrı).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/6

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmamak, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresini dikkate almamak (her bir ihlal için ayrı ayrı).

-

-

-

-

-

-

2.928

3.904

5.856

10/1

26/1-ç

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması.

3.906

4.883

5.859

3.906

5.859

7.812

5.859

7.812

11.718

Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.859

7.324

8.789

5.859

8.789

11.718

8.789

11.718

17.577

10/4

26/1-ç

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

11

26/1-d

Acil durum planları yapmamak, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında gerekli tedbirleri almamak

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

12

26/1-d

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; bu Kanunun Tahliye hükümlerine uymamak (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

14/1

26/1-e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek,

işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek (her bir yükümlülük için ayrı ayrı).

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

14/2

26/1-e

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, meslek hastalıklarını ise öğrenilen tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

2.603

3.254

3.905

2.603

3.905

5.206

3.905

5.206

7.809

14/4

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.603

3.254

3.905

2.603

3.905

5.206

3.905

5.206

7.809

15/1

26/1 -f

Çalışanları sağlık gözetimine tabi tutmamak (gözetime tabi tutulmayan her birçalışan için ayrı ayrı).

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

15/2

26/1 -f

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmak (her çalışan için).

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

16

26/1-g

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin; a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirleri b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için).

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

17/1-7

26/1 -ğ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlamamak; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştırmak; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması; eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması, eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir çalışan için).

527

527

527

527

527

527

527

527

527

18

26/1-h

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı).

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

20/1

26/1-1

Çalışan temsilcisi görevlendirmemek.

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

20/3

26/1-1

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirleri almamak.

1.952

2.440

2.928

1.952

2.928

3.904

2.928

3.904

5.856

20/4

26/1-1

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkanların sağlanmaması.

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

22/1

26/1 -i

Eli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmaması. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamaması. (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

-

-

-

-

-

-

3.905

5.206

7.809


22/2-3

26/1 -i

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.

2.603

3.254

3.905

2.603

3.905

5.206

3.905

5.206

7.809

23/2

26/1 -j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonun yönetim tarafından sağlanmaması. Yönetimin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmaması. Bu uyarılara uymayan işverenlerin Bakanlığa bildirilmemesi.

6.511

8.139

9.767

6.511

9.767

13.022

9.767

13.022

19.533

24/2

26/1-k

Ölçüm inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

6.511

8.139

9.767

6.511

9.767

13.022

9.767

13.022

19.533

25/6

26/1 -l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

 

 

Aykırılığın devam ettiği her bir ay için

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

 

 

Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmaması.

65.122

81.403

97.683

65.122

97.683

130.244

97.683

130.244

195.366

29

26/1-m

Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerinde faaliyete geçilmesi.

104.196

130.245

156.294

104.196

156.294

208.392

156.294

208.392

312.588

 

 

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açılması.

104.196

130.245

156.294

104.196

156.294

208.392

156.294

208.392

312.588

 

 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi.

104.196

130.245

156.294

104.196

156.294

208.392

156.294

208.392

312.588

 

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.301

1.626

1.952

1.301

1.952

2.602

1.952

2.602

3.903

30

26/1-o

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek (çalışan başına).

527

527

527

527

527

527

527

527

527

 

26/1-ö

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmaması (çalışan başına)

527

527

527

527

527

527

527

527

527


 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01