2016 Defterler 2016 Pratik Bilgiler

1) Tutulacak Defterler


Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Limited Şirketler

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit)

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Defteri kebir

Defteri kebir

Defteri kebir

Pay defteri

Pay defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defterini

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

 

Diğer taraftan makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketlerin damga vergisi defteri tutma zorunluluğu bulunmaktadır (20 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ).

2) Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Şuan için sadece Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir elektronik ortamda tutulabilmektedir. Bunun dışındaki defterler için tasdik hükümleri geçerlidir. Bunu yanı sıra, elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacak; ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.


Açılış Onayı Yapılacak Defterler

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Defteri kebir

-

Envanter defteri

-

Pay defteri

-

Yönetim ve müdürler kurulu karar defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

-

Damga vergisi defteri

-

Açılış onay zamanı

Kapanış Onayı ve Şekli

Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır.
Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere

 

yaptırılabilecektir.

Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler

 

Yevmiye defteri

Defteri kebir

Envanter defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler

Pay defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Ayrıca;

  1. Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği,
  2. Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir (açılış onayına tabi defterler) yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01