2016 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları 2016 Pratik Bilgiler


Birinci derece usulsüzlükler

TL

1- Sermaye şirketleri

126,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

 

 

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

69,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

 

 

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 210 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u)

 

 

 

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

 

 

- Her bir belge nebine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

 

 

- Her bir belge nebine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

 

 

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

 

 

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

 

 

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

 

 

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000,00

 

 

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye

800,00

Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

340,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00


 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01