e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2019 Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi 2019-8

22.03.2019 13:40 | Güncelleme: 22.03.2019 16:33

2019 yılınAsgari Ücret Desteği Genelgesi yayınlandı. 2019 yılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi 2019-8

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-010.06.01-E.4575016 22/03/2019

Konu : Asgari Ücret Desteği

GENELGE 2019/8

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 10 uncu maddesi İle 5510 sayılı Kanuna geçici 78 inci madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenterce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdekİ sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır vc bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet altınlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

Hükümleri getirilmiştir.

Sözkonusu hükümlere istinaden kurumca yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

2- 2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE 01/01/2019 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

2.1- 01/01/2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar

2.1.1. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14,20, 24,28, 29, 30,31,32, 33, 34, 35, 36,37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın belge verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabî olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenlerde anılan destekten yararlanacaktır.

Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

Örnek 1: 2019 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

2.2- Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2018 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belge lerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28.2.2019 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2018 yılının ilgili ayma ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden/beyannamelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2: 2018 yılı Ocak ayı için tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı I numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan 6 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 150 gün olduğu, ancak 5.3.2019 tarihinde 2018 yılı Ocak ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, bu iki sigortalı için yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesi toplam prim ödeme gün sayısını 180 güne çıkarmakta ise de bu ek bildirim her halükarda 28.2.2019 tarihinden sonra işleme alınacağından bu işverenin sigorta primi desteğine esas azami gün sayısı yine 150 gün olacaktır.

Örnek 3: 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2018/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden;

-15 sigortalının yasal süresinde asıl ile 450 gün,

-5 sigortalının yasal süresinde iptal ile 150 gün,

-3 sigortalının yasa! süresinde ek ile 60 gün,

-6 sigortalının yasal süresinde günlük prime esas kazancı 110 TL üzerinden ek ile 180 gün, prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında;

450-150+60= 360 gün prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır. 6 sigortalı için bildirilen 180 günün prime esas kazancı 102 TL’nin üzerinde olduğu için destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin,

-Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alman bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

- Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin,

yukarıda belirtilen 28.2.2019 tarihinden Önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 4: 2018 yılı Şubat ayı için bütün sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan 5 sigortalının toplanı prim ödeme gün sayısının 120 gün olduğu, ancak 21.1.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ve 28.2.2019 tarihinden önce işleme alman belgede/beyannamede 2018 yılı Şubat ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin anlaşılmış olması nedeniyle yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesine ilişkin bilgi/belge 28.2.2019 tarihinden önce işleme alındığından, ek prim hizmet belgesindeki gün sayısı, her bir sigortalının günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olması koşuluyla, asgari ücret desteğine esas gün sayısı 120+30=150 gün olarak hesaplanacaktır. Ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalının sigorta primine esas kazanç tutarı günlük 102 TL’nin üstüne çıkması halinde asgari ücret desteğine esas hesaplamada bu sigortalıların gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

2.2.1. 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların  toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Öte yandan, 2018 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

-(0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

-Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2019 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

Örnek 5: 2019 yılı Ocak ayı için yararlanılacak olan gün sayısının tespitinde 2018 yılının aynı ayında (2018 Ocak ayı) uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin esas alınması gerektiğinden, o işyerinden 2018/ Ocak ve Şubat aylarında sigortalı çalıştırılmamış ve 2018/Mart ayında bir sigortalı ve 30 gün olarak bildirim yapılmış olduğu varsayıldığında, değerlendirmeye esas olmak üzere 2018/Mart ayındaki aylık prim ve hizmet belgesindeki / muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı olan 30 gün 2019/Ocak ve Şubat ayları hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 6 : İşyerinde 2018/Ocak, Şubat ve Mart aylarında sigortalı çalıştırıldığı ve 31 Mart 2018 tarihinden sonra sigortalı çalıştırılmadığı varsayıldığında, uygulanacak olan asgari ücret desteği için 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2018 yılının aynı ayları baz alınacak, 2019 yılının Nisan ve müteakip aylarında ise 2018 yılında baz alınacak ay/aylar olmadığından, söz konusu aylarda işveren 2019 yılında tescil edilmiş işyerleri yönünden belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacaktır.

Örnek 7 : 

2018 yılında yapılan bildirimler

Ocak, Şubat, Eylül, Kasım

2019 yılında yapılan bildirimler

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Bu durumda 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları için 2018 yılı Ocak ve Şubat ayları, 2019 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 2018 yılı Eylül ayı, 2019 Ekim ve Kasım ayları için 2018 yılı Kasım ayında bildirilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2019/Aralık ayı için 2018 yılında Kuruma bildirim yapılmadığından 2019/Aralık  ayı için “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak destekten yararlanılacaktır.

Örnek 8 : Örnek 7’de 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında, işyerinde sadece bir sigortalının çalıştığı ve çalışan bu sigortalının da raporlu olması nedeniyle (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları için verilecek destek hesabında 2018 yılının ilk bildirim yapılan ayı olan 2018/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 9 : Örnek 7’de yalnızca 2018/Ocak ayında bildirim yapılmış olması halinde, 2019/Ocak ayı için 2018 yılı Ocak ayı baz alınacak olup, diğer aylar bakımından 2019 yılının aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen gün sayıları üzerinden destekten yararlanılacaktır. Ayrıca bu dönemler için ”3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

2.2.2. 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Örnek 10: 2018 yılı Mart ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün, 2 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 24 nolu belge türü ile 1 sigortalı ve 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde;

2018/Mart ayında bildirilen sigortalılar


Sigortalı

2018
yılı
belge
türü

2018
yılı
gün
sayıları

Toplam
SPEK
tutarı TL

Günlük
SPEK
tutarı TL

Baz
alınacak
günlük
SPEK
tutarı TL

Uygulamada
baz alınacak
olan
sigortalıların
gün sayısı

(a)

1

30

2100

70

102

30

(b)

1

30

2400

80

102

30

(c)

1

30

2700

90

102

30

(d)

1

30

3600

120

102

-

(e)

2

30

5100

170

-

-

(0

2

30

6300

210

-

-

(g)

24

30

3000

100

102

30

TOPLAM

 

 

 

 

 

120 gün

2019/Mart ayında bildirilen sigortalılar


Sigortalı

2019
yılı
belge
türü

2019
yılı
gün
sayıları

Toplam
SPEK
tutarı TL

Uygulamada
baz alınacak
olan
sigortalıların
gün sayısı

(a)

1

30

2700

30

(b)

1

30

2700

30

(c)

1

30

3000

30

(d)

1

30

3900

30

(e)

2

30

5400

-

(0

2

30

6600

-

(g)

24

30

3300

30

TOPLAM

 

 

 

150 gün

 
2019/Mart ayında destekten yararlanabilecek sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 150 olmasına karşın; 2018/Mart ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, sigortalıları ile 24 nolu belge türü ile bildirilen g sigortalısına ilişkin yapılan bildirimler 120 gün olduğundan (sigortalı (d)’nin 2018/Mart ayındaki günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL’nin üstünde olduğundan, (e) ve (f) sigortalıları ise 2 numaralı belge türüne tabi olduğundan hesaplamaya dâhil edilmemiştir.) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün olacaktır.

Örnek 11: 2018 ve 2019 yılı Ocak aylarında bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;


2018 YILI BELGE TÜRÜ 1 KANUN TÜRÜ 05510
102 TL’nin Altında Bildirilen Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 160 Gün

2019 YILI BELGE TÜRÜ 1 KANUN TÜRÜ 05510
Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların 200 GÜN
Prim Ödeme Gün Sayıları

 

BELGE TÜRÜ 1 KANUN TÜRÜ 14857
102 TL’nin Altında Bildirilen Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 150 Gün

 

BELGE TÜRÜ 1 KANUN TÜRÜ 14857
102 TL’nin Altında Bildirilen Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 160 Gün

BELGE TÜRÜ 13
Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Arasında Bildirilen Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 150 GÜN

BELGE TÜRÜ 13
Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Arasında Bildirilen Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları 150 GÜN

2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 102 TL altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün, 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 510 gün olması dolayısıyla Cari ay=510>İlgili ay=460 olduğundan destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün olacaktır.

Örnek 12: 11 no’lu örnekteki 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 400 gün olması halinde, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 2018/Ocak ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması nedeniyle, Cari ay=400<İlgili ay=460, destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 400 gün olacaktır.
2.2.3. 2019 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için iptal nitelikte belge/beyanname verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

Örnek 13: Örnek 1 l’de belge türü 13 seçilerek verilen aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prim ödeme gün sayısı 20 gün olması gerekirken, verilen aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 30 gün olarak bildirilen bir sigortalının olduğu ve bunun için 10 günlük iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 460-10=450 gün esas alınacaktır.
2.2.4. 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2018 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 271 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Diğer taraftan, prim ödeme gün sayılarına yapılacak % 50 ilave hesaplamasında prim ödeme gün sayısının küsuratlı çıkması halinde, küsuratlı kısım dikkate alınmayacaktır.
Örnek 14: 2018 yılı Mayıs ayında taşkömürü üretimi yapan bir işyerinden çalıştırılan sigortalılar için 1 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 35 numaralı belge türü ile 24 sigortalı ve 719 gün, 2 numaralı belge türü ile 1 sigortalı 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde, 35 numaralı belge türü ile bildirilen sigortalıların günlük prime esas kazanç tutarlarının 271 TL'yi geçmediği diğer belge türleri ile bildirilen sigortalıların ise günlük kazançlarının 102 TL'nin altında olduğu varsayıldığında, 2019 Mayıs ayı aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan ;

35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 271 TL ve altında olan 24 sigortalı için 719 gün,
35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 271 TL ve altında olan 24 sigortalının prim ödeme gün sayısının %50’sini geçmemek üzere = 719/2=359,50=359 gün,
35 nolu belge türü ile bildirilen sigortalılar bakımından dikkate alınabilecek azami prim ödeme gün sayısı= 719+359=1.078 gün olacaktır.
1 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL ve altında olan 2 sigortalı için(2 x 30 gün )= 60 gün olmak üzere,

2018 yılı Mayıs ayı için baz alınacak toplam 1.138 (1078+60=1.138) gün, 2019/Mayıs ayında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı ile karşılaştırılmak suretiyle destekten yararlanılacak azami gün sayısı bulunacaktır.

Öte yandan, 2 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL ve altında olan sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalı için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

2.2.5. 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken, 2018 yılının aynı ayında bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 203 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Buna göre, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinden, 1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinin 2018 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas günlük kazanç tutarının 203 TL olarak dikkate alınabilmesi amacıyla bu durumdaki işyerlerine ilişkin listeler sisteme tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalamasına rağmen söz konusu uygulamadan faydalanamadığını beyan eden işverenlerimizin Bakanlıktan alınan listelerde gerekli güncelleme/ekleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.3. Günlük Asgari Ücret Destek Tutarının Hesaplanması

2.3.1. Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.

Buna göre, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması beş yüz’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.
Ortalama sigortalı sayısı, işyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayı/dönemi arasında Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.

Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Örnek 15: (A) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem

Sigortalı Sayısı

2018/Ocak

700

2018/Şubat

800

2018/Mart

400

2018/Nisan

100

2018/Mayıs

-

2018/Haziran

-

2018/Temmuz

500

2018/Ağustos

600

2018/Eylül

430

2018/Ekim

600

2018/Kasım

370

Toplam

4500

2.4.2. 2019 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması
2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve
kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2019 Ocak ila 2019 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 31: (A) işverenin 2019 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 26.8.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanamayacak olup; 2019/Ocak ila 2019/Teınmuz ayında yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

2.4.3. 2019/Ocak ila 2019/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2018 yılı Ocak ila Kasım Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması
Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;
-Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
- Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
- Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.
- Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.
- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 32: (C) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/ Dönem

Uzun
Vadeli
Sigorta
Kollarına
Tabi
Sigortalı
Sayısı

Sosyal
Güvenlik
Destek
Primine
Tabi
Sigortalı
Sayısı

0 (Sıfır)
Gün Bildirim
Yapılan
Sigortalı Sayısı

Toplanı
Sigortalı
Sayısı

2018/Ocak

30

1

I

32

2018/Şubat

29

1

2

32

2018/Mart

29

3

2

34

2018/Nisan

28

5

3

36

2018/Mayıs

29

4

0

33

2018/Haziran

30

4

1

35

2018/Temmuz

32

1

2

35

2018/Ağustos

30

5

3

38

2018/Eylül

32

4

1

37

2018/Ekim

33

3

2

38

2018/Kasım

33

3

2

38

Buna göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (Sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan ayın/dönemin tespitinde dikkate alınmadığından, işyerinin uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 2018/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısı (28) baz alınacaktır.

(C) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem

Uzun
Vadeli
Sigorta
Kollarına
Tabi
Sigortalı
Sayısı

Sosyal
Güvenlik
Destek
Primine
Tabi
Sigortalı
Sayısı
muhasebe
web.com

0 (Sıfır)
Gün Bildirim
Yapılan
Sigortalı Sayısı

Toplam
Sigortalı
Sayısı

Destekten
Yararlanma
Durumu

2019/Ocak

26

3

1

30

Hayır

2019/Şubat

28

2

0

30

Evet

2019/Mart

27

2

1

30

Hayır

2019/Nisan

29

1

1

31

Evet

2019/Mayıs

30

1

0

31

Evet

2019/Haziran

32

0

0

32

Evet

2019/Temmuz

30

1

1

32

Evet

2019/Ağustos

28

1

1

30

Evet

2019/Eylül

27

2

0

29

Hayır

2019/Ekim

29

0

1

30

Evet

2019/Kasım

28

1

0

29

Evet

2019/Aralık

27

2

1

30

Hayır

Bu durumda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının (C) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemlerine ve 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin sigortalı sayısında değişikliğe neden olacak şekilde gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet bclgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri için 28.2.2019, 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının hesaplanmasuıda/en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile karşılaştırmada dikkate alınmayacaktır.

Örnek 33: (A) işverenine ait 2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemleri için en az bildirim yapılan aya ilişkin sigortalı sayısı ile 2019/Ocak ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının aşağıdaki gibi olduğu durumda;

En Az Sigortalı
Bildirimi Yapılan Ay

Sigortalı
Sayısı

2019/Ocak
Sigortalı Sayısı

2018/Ağustos

10

10

2019/Ocak ayı için asgari ücret desteğinden yararlanılmakta iken 2018/Ağustos ayına ilişkin 1 sigortalı için yasal süresi dışında verilen ve 28.2.2019 tarihinden önce işleme alınan ek aylık prim ve hizmet belgesinin/mııhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalının en az sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınması sonucu 2018/Ağustos ayındaki sigortalı sayısının ll’e yükseldiği varsayıldığında; 2019/Ocak ayı sigortalı sayısı en az bildirim yapılan 2018/Ağustos ayındaki sigortalı sayısının altında kalacağından 2019/Ocak ayı için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 35: (B) işverenine ait 2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemleri için en az bildirim yapılan aya ilişkin sigortalı sayısı ile 2019/Ocak ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının aşağıdaki gibi olduğu durumda;

En Az
Sigortalı Bildirimi
Yapılan Ay

Sigortalı
Sayısı

2019/Ocak
Sigortalı Sayısı

2018/Temmuz

10

9

Örnek 34: 33 nolu örnekte 2019/Ocak ayına ilişkin 1 sigortalı için 27.2.2019 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; sigortalı sayısını azaltacak mahiyette olan ve yasal süresi dışında verilen söz konusu belgedeki/beyannamedeki 1 sigortalının dikkate alınması nedeniyle 2019/Ocak ayı için destekten yararlanılamayacaktır.

2018/Temmuz ayma ilişkin 1 sigortalı için yasal süresi dışında verilen ve 28.2.2019 tarihinden önce işleme alınan iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalının en az sigortalı bildiriminin tespitinde dikkate alınması nedeniyle en az sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınması sonucu 2018/Temmuz ayındaki sigortalı sayısının 9'a düştüğü varsayıldığında; 2019/Ocak ayı sigortalı sayısı en az bildirim yapılan 2018/Temmuz ayındaki sigortalı sayısıyla aynı olacağından 2019/Ocak ayı için destekten yararlanılacaktır.

Örnek 36: 35 nolu örnekte 2019/Ocak ayına ilişkin 1 sigortalı için 27.2.2019 tarihinde ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; sigortalı sayısını arttıracak mahiyette olan ve yasal süresi dışında verilen söz konusu belgedeki/beyannamedeki 1 sigortalının dikkate alınmaması nedeniyle 2019/Ocak ayı için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 37: 34 nolu örnekteki 2019/Ocak ayma ilişkin iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki / beyannamelerdeki sigortalılar  en az sigortalı bildirimi yapılan Aydaki / dönemdeki sigortalı sayısı ile karşılaştırma yapılmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 38: 35 nolu örnekteki 2018/Temmuz ayına ilişkin iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki     sigortalılar en       az      sigortalı       bildirimi     yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

3- 2019 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24,28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 47, 51,52,53,54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamakladır.

Örnek 39: 2019 yılı Ocak ayında;

(1)nolu belge türünden 5 sigortalı,
(2)nolu belge türünden 3 sigortalı
(13) nolu belge türünden 2 sigortalı
(23) nolu belge türünden 2 sigortalı
bildirildiği varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2019 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 2.3.2020 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2019 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2019 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2018 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2018 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılında tescil edilen işyerlerinde 102 TL (0510 ve 0520 İşkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 271 TL), 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

Örnek 40: 2019/Ocak ayında bildirilen sigortalılar:


Sigortalı

2019
yılı
belge
türü

2019
yılı gün
sayıları

Toplam
SPEK
tutarı TL

Günlük
SPEK
tutarı TL

Baz
alınacak
günlük
SPEK
tutarı TL

Uygulamada
baz alınacak
olan
sigortalıların
gün sayısı

(a)

1

30

2700

90

Yok

30

(b)

1

30

3000

100

Yok

30

(c)_

1

30

3600

120

Yok

30

(d)

1

30

3900

130

Yok

30

(e)

2

30

4500

150

Yok

-

(f)

2

30

4800

160

Yok

-

(g)

24

30

5100

170

Yok

30

(h)

35

30

6000

200

Yok

30

 

 

 

 

 

 

180 gün

2019/Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35 nolu belge türü ile bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir.

3.3, Günlük Asgari Ücret Destek Tutarının Hesaplanması

2019 yılında tescil edİlmiş/edilecek olan işyerleri ile 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayından 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2018 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2019 yılındaki dönemler) bakımından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasının alınması söz konusu olmadığından, asgarî ücret desteğine esas günlük tutar belirlenirken, desteğe esas ayda uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.

Toplam sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42,43, 44, 45, 46, 48,49 ve 50 nolu belge türleri île yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan ayda/dönemde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/ınuhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Toplam sigortalı sayısının tespitine esas ayda/dönemde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, 2019 yılının destek verilecek ilgili ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı bcşyüz'ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.

Örnek 41: (B) işvereni tarafından 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 500 olması durumunda asgari ücret destek tutarı, 2019/Ocak ayında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,36 TL rakamı ile çarpımı suretiyle
hesaplanacaktır.

Örnek 42: Örnek 41 'deki (B) işvereni tarafından 2019 yılı Şubat ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 495 olması durumunda asgari ücret destek tutarından yararlanılmaya devam edilecek ve asgari ücret destek tutarı 2019/Şubat ayında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 5,00 TL rakamı ile çarpımı suretiyle
hesaplanacaktır.

3.4. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
3.4.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir.

Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki/beyannamelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 43: 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden
15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün
5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün
3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün
Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 44: 43 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacağından, 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. (Yasal süresi dışında verilen 60 günlük ek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı hesaplamada dikkate alınmayacaktır.)

Örnek 45: 2019 yılı Şubat ayında 4 sigortalı için 120 gün bildirim yapılmıştır.
25.4.2019 tarihinde ilave 2 sigortalı için 60 gün ek prim hizmet belgesi verilmiştir.
27.6.2019 tarihinde 2 sigortalı için 40 gün iptal aylık prim hizmet belgesi verilmiştir.

Bu bilgilere göre 25.4.2019 tarihindeki yasal süre dışında verilen ek aylık prim ve
hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayıları destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık
27.6.2019 tarihinde yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından, 500'den az sigortalı çalıştıran işyerinin 2019 yılı Şubat ayı için fazladan yararlandığı 40x5=200 TL tutarındaki asgari ücret desteği iptalden kaynaklanan ve işverene iade edilecek olan sigorta primi tutarından az olacağından destekten yararlanmaya devam edilecek olup 200 TL İse Türkiye İş Kurumuna iade edilecektir.

2019 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhlasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını azaltacak mahiyetteki (İptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Örnek 46: 43 nolu örnekte 2 sigortalının yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirildiği varsayıldığında 13 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki/beyannamedeki 2 sigortalı belgenin/beyannamenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 47: 43 nolu örnekte 2 sigortalı ıçîn yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalı sayısı azalacağından 13-2=11 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
Ancak, her halükarda 2019 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde Söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 48: (A) işvereni tarafından 5 sigortalı için 2019/Şubat ayma ait yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan, 2019 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalı sayısının beşyüz'ün altına düşmesi durumunda verilecek günlük destek tutarının değişeceğinden, söz konusu iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ivedilikle Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına görev olarak verilmesi sağlanarak, yapılacak inceleme sonucu işleme alınacaktır.

3.4.1.3. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar/dönemler için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 49: 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 25.2.2019 tarihine kadar verilmediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2019/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

3.4.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinden Kaynaklanan Sigorta Primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi

2019 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayından 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2018 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2019 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2019 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 50: 2019/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmiş olduğu varsayıldığında destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

3.4.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması

Destekten yararlanılabilmesi için 2019 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan. Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan. Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek 51: 2019/Ocak ayına ait sigorta priminin Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş ve
15.5.2019 tarihinde ödenmiş olması halinde vadesi geçmiş prim borcu olması nedeniyle 2019/Ocak-Şubat-Mart ayları için destekten yararlanılması mümkün olamayacak; buna karşın 2019/Nisan ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla destekten yararlanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 52: İşverenin Kuruma olan vadesi geçmiş borcunu 9.8.2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, 9.8.2019 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2019/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla destekten yararlanabilecektir.

Örnek 53: (A) işverenin (B) sigortalısına ait işe giriş bildirgesini yasal süresinde vermemesi nedeniyle uygulanan idari para cezasının 7.3.2019 tarihinde kendisine tebliğ olunduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezası borcunun 22.3.2019 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesinleşmiş olan idari para cezasının ödeneceği tarihe kadar destekten yararlanılması mümkün değildir.

Örnek 54: 53 nolu örnekteki idari para cezası borcunun 19.8.2019 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 19.8.2019 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2019/Tcmmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılan ayda Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunmayan işyeri işvereni tarafından destekten yararlanılan ay için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi veya belge türii/kanun türü değişikliği yapılması gibi nedenlerden dolayı destekten yararlanılan ay için geriye yönelik olarak 2.3.2020 tarihinden önce borç ortaya çıkması durumunda, söz konusu borç tahakkuk ettiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenir veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirme yapılırsa bu borçtan dolayı borç tahakkuk edilen ay için asgari ücret desteği verilmez ancak diğer aylar için işverenin asgari ücret desteğinden yararlandırılması sağlanır. Borcun belirtilen tarihe kadar ödenmemesi halinde borcun ödendiği tarihe kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Örnek 55: A işyeri için 2019/Mart ayında 1 nolu belge türü ile bildirilen 5 sigortalı için destekten yararlanılmıştır. Ancak 5 sigortalıdan (a) sigortalısının prime esas kazancının 300 TL eksik bildirilmesi nedeniyle yasal süresi dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden dolayı 21.5.2019 tarihi itibariyle borç tahakkuk ettiği varsayıldığında; 1.7.2019 (30.6.2019 tarihi pazar gününe denk geldiğinden) tarihine kadar borcun ödenmesi veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksİtlendirilmiş olması halinde, 2019/Mart ayı için asgari ücret desteği verilmez ve verilmiş olan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır ancak 2019/ Nisan, Mayıs ayları için işveren destekten yararlandırılır. Ancak borcun 30.09.2019 tarihinde ödenmesi halinde 2019/Ağustos (Ağustos ayı dahil) ayına kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

Örnek 56: 53 nolu örnekteki işyerinin ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan borcunu 23.9.2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, 20i9/Mart,Nisan,Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için destekten yararlanılamayacaktır, yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

3.4.4. 2019 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancım eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2019 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2019 Aralık ayları/döneınleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döncmlcrindc yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 57: (A) işverenin 2019 yılı Nisan ayında (B) sigortalısını Kuruma bildirmediğinin 17.9.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2019 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döncmlcrindc yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 58: A işverenine ait işyerinden 2019/Ocak ayında yapılan tüm bildirimlerin sahte olduğunun 23.8.2019 tarihinde tespit olunduğu varsayıldığında, yararlandırılmış olan destek tutarı Türkiye İş Kurumuna iade edilecek ve işverenin ödemiş olduğu sigorta primleri Kuruma irad kaydedilecektir.

Örnek 59: 4.2.2019 tarihinde tescil edilen işyerinde 5 adet sigortalı çalıştıran (A) işverenin 2019 yılı Nisan ayma ilişkin olarak (B) sigortalısını çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin 17.10.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Şubat ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Örnek 60: 1.3.2019 tarihinde tescil edilen (A) işyeri işverenin 2019 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 29.8.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Mart ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

4 - SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

4.1. 1/1/2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı 102 TL ve altında, 0510, 0520 işkolu kodu ve 4,5,35,36 ve 55 nolıı belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 271 TL ve altında veya 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun vadeli sigorta kollarım içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme
gün sayısının 3,36 veya 5,00 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Genelgenin tamamı için tıklayınız....
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.