e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Zorunluluğu ve Başlama Tarihleri

22.11.2018 06:33 | Güncelleme: 20.10.2019 21:27

2019 yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamasına geçiş tarihleri

Mevcut düzenlemelere göre, 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 2019 hesap döneminde, e-defter tutmak ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek zorundadırlar.

2020 Yılı e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM Geçiş Süreci, Geçiş Tarihi ve Kullanım zorunlulukları güncellendi.

 

VUK Tebliğ taslağıile de hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura  ve  e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Tebliğlerine göre e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv tanımları aşağıdaki gibidir

- E-fatura, 397 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanmaktadır. E-Fatura,  yeni  bir  belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

- E  arşiv ise  433  No.lu  VUK  Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik  ortamda  oluşturulan  faturanın  elektronik  ortamda  muhafaza  ve  ibraz edilmesi  anlamına  gelmektedir  E-Fatura,  e-fatura  sistemine  kayıtlı  olan  mükellefleremuhasebe web com düzenlenirken, e-arşiv olarak düzenlenen fatura  e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayanlarla ilgilidir

- e-Defter ise Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin ilgili idareler tarafından belirlenen format ve standartlara uygun biçimde  elektronik  dosya  biçiminde  hazırlanması,  bastırılmaksızın  kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Bugüne  kadar  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğleri  ile  yapılan  düzenlemelerle  aşağıdaki mükelleflere e-defter ve e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.

1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,
2) Petrol  Piyasası  Kanunu  kapsamında  madeni  yağ  lisansına  sahip  olanlardan  2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
3) Özel  Tüketim  Vergisi  Kanununa  ekli  (III)  sayılı  listedeki  malları  imal,  inşa  veya  ithal edenler,
4) Özel  Tüketim  Vergisi  Kanununa  ekli  (III)  sayılı  listedeki  malları  imal,  inşa  veya  ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi  itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
5) Elektronik  fatura  ve  elektronik  defter  uygulamasına  geçme  zorunluluğu  getirilen mükellefler;  tam  bölünme,  birleşme  (devralma  şeklinde  birleşme  ve  yeni  kuruluş şeklinde  birleşme)  veya  tür(nev’i)  değişikliğine  gitmeleri  halinde  devrolunan  veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler,
6) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
7) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali,  ithali, teslimi vb. faaliyetleri  nedeniyle  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu  (EPDK)'ndan  lisans  alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmez)

Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı,  e-defter,  e-arşiv  ve  e-fatura  uygulamasına  dahil  olan  mükellef sayılarını  artırmayı  hedeflemektedir.  Bu  kapsamda  halen  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  internet sayfasında1yayınlamakta olduğu Vergi Usul Kanunu Tebliği taslaklarında e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.

Taslak  düzenlemelere  göre,    buuygulamaların yaygınlaştırılmasının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.   Bkz. http://www.gib.gov.tr/taslaklar

E-Defter ve e-Fatura
E-Defter ve e-Fatura tutma zorunluluğu diğer mükellefler için ne zaman başlar?
Halen  diğer  mükellefler  (yukarıda belirtilen)  yanında,  2016  hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL  ve  üzeri  olan  mükellefler  2018 hesap döneminde e-defter  tutmakta ve  1/1/2018  tarihinden  buyana  e-fatura  düzenlemektedirler. 

Bunlara ilave   olarak   2019 yılında  aşağıda belirtilen mükelleflerde e-defter ve e-fatura uygulamasına geçeceklerdir.
1. 2017  hesap  dönemi  brüt satış  hasılatı  10  Milyon  TL  ve  üzeri olan  mükellefler    2019hesap döneminde,  e-defter     tutmak     ve 1/1/2019    tarihinden    itibaren    e-fatura düzenlemek zorundadır
2. Özel    Tüketim    Vergisi Kanununa  ekli  I  sayılı  listedeki malların  imali,  ithali,  teslimi  vb. faaliyetleri  nedeniyle  Enerji  Piyasası Düzenleme  Kurumu  (EPDK)'ndan2018  yılı  içerinde  lisans  alan mükellefler  1/1/2019  tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik   defter   uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte lisans tarihi 1/10/2018 –31/12/2018  tarihi  olan  mükellefler istemeleri halinde 1/1/2020 tarihinden  itibaren  elektronik  defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
3 .Özel    Tüketim    Vergisi Kanununa  ekli  III  sayılı  listedeki malları  imal,  inşa  ve  ithal  eden mükellefler  de  2018  yılı  içerinde mükellefiyet    tesis    ettirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren elektronik fatura  ve  elektronik  defter uygulamasına  geçmek  zorundadır. Bununla  birlikte  mükellefiyet  tesis tarihi   1/10/2018 –31/12/2018 tarihi  olan  mükellefler  istemeleri halinde 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. II.İhracat İşlemlerinde e-Fatura UygulamasıE-Fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan mükelleflerden,  25/10/1984  tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki  mal  ihracı  ve  yolcu beraberi  eşya  ihracı  (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak   yapılan   satışlar) kapsamında  fatura  düzenleyecek olanlar,  bahsi  geçen  faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemektedirler. Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına     kayıtlı     olan mükelleflerden  mal  ihracı  ve  yolcu beraberi  eşya  ihracı  kapsamında fatura    düzenleyecek    olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden   itibaren   söz   konusu E-Fatura  uygulamasında  bulunan mükelleflerin    bavul    ticareti kapsamında   hali   hazırda   kağıt ortamda    düzenledikleri    ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren   elektronik   ortamda   ve   e-Fatura    olarak    düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir. 

VUK Genel Tebliğ Taslağı ile 
 2017  veya  müteakip  yıllar cirosu   5   milyon   TL’yi   aşan mükelleflerin  1.7.2019  tarihinden itibaren   e-Fatura  uygulamasına  ve 1.1.2020  tarihinden  itibaren  de  e-Defter Uygulamasına 

⎯ 2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili yılı  izleyen  2’nci  yılın  başından itibaren geçiş zorunluluğu getirilmesi,öngörülmektedir. ÖTV I ve III sayılı liste kapsamında olanlar ÖTV  (I)  sayılı  liste  kapsamındaki mallar   ile   ilgili   olarak   EPDK   dan lisans  alan  veya  ÖTV  III  sayılı  liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin,  lisans  alımı  veya  ÖTV mükellefiyetinin  tesis  edildiği  ayı izleyen  dördüncü  ayın  başından  e-Fatura    ve e-Defter  uygulamasına (2018  yılında  lisans  alımı  veya mükellefiyet  tesisini  gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura   uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına)   geçiş   zorunluluğu getirilmektedir. 

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
E-Fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan mükelleflerden,  25/10/1984  tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki  mal  ihracı  ve  yolcu beraberi  eşya  ihracı  (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak   yapılan   satışlar) kapsamında  fatura  düzenleyecek olanlar,  bahsi  geçen  faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemektedirler. Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına     kayıtlı     olan mükelleflerden  mal  ihracı  ve  yolcu beraberi  eşya  ihracı  kapsamında fatura    düzenleyecek    olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden   itibaren   söz   konusu faturalarını    e-Fatura olarak düzenlemeye  başlayabilecekleri  gibi 1/7/2017    tarihine    kadar    matbu (kağıt  veya  e-Arşiv)  fatura  da düzenleyebilmektedirler. 

VUK Genel Tebliğ Taslağı ile 

E-Fatura  uygulamasında  bulunan mükelleflerin    bavul    ticareti kapsamında   hali   hazırda   kağıt ortamda    düzenledikleri    ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren   elektronik   ortamda   ve   e-Fatura    olarak    düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir.

E-arşiv

Kimler e-arşiv kullanmak zorundadır?

E-arşiv uygulamasındanyararlanmak isteyenmükelleflerin   397   sıra numaralı  Vergi  Usul Kanunu  Genel Tebliği   ile   getirilen   e-Fatura Uygulamasına    kayıtlı    olmaları gerekmektedir.Ancak  464  Sıra  No.lu  VUKGT uyarınca internet  üzerinden  mal  ve hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir tablosu  brüt  satış  hasılatı  tutarı  5 milyon   lira   ve   üzerinde   olan mükellefler,31/12/2018    tarihine kadar  başvurularını  ve  fiili  geçiş hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden  itibaren  e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

VUK Tebliğ taslakları ile öngörülen geçiş dönemleri aşağıdaki gibidir. 

1. VUK  Tebliğtaslağı  ile  hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul   Kanunu   Genel   Tebliğleri kapsamında  e-Fatura    ve    e-Defter uygulamalarına    dahil     olma zorunluluğu  bulunan  mükelleflere, 1.7.2019    tarihine    kadar    e-Arşiv Fatura  uygulamasına  da  geçme zorunluluğu getirilmektedir.

2. E-Ticaret    Aracı    Hizmet Sağlayıcıları,  İnternet  Reklamcılığı Hizmet   Aracıları   ile   İnternet Ortamında     İlan     Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv  Fatura  uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

3. 2017  veya  müteakip  hesap dönemleri  brüt  satış  hasılatı  (veya satışları  ile  gayrisafi  iş  hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin   verildiği   tarihi izleyen  hesap  dönemi  başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv  Fatura  uygulamasına  geçme zorunluluğu getirilmektedir.
4. e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına   kayıtlı   olmayan mükelleflerce  aynı  günde  aynı  kişi veya    kurumlara    düzenlenen faturaların  vergiler  dahil  toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz  konusu  faturaların  1.7.2019 tarihinden  itibaren  ücretsiz  olarak sunulan     e-Arşiv  İnternet  Portali üzerinden  e-Arşiv  Fatura  olarak düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.
5. 483   SN   VUK   GT’nin   6’ncı maddesinde    belirtilen    ÖKC kullanımından  muafiyeti  şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan  ve  e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil  olan  mükelleflerin;  vergiler dahil  500  TL’yi aşmayan perakende mal   ve   hizmet   satışlarında düzenlenecek  e-Arşiv  Faturalarında müşterinin  adı  bölümüne  “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi  halinde  perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi  yerine  kullanılabilmesine  imkan verilmektedir.

6. Başkanlık,  yapacağı  analiz çalışmalarıyla  riskli  ya  da  vergiye uyum  düzeyi  düşük  mükelleflere  ve Başkanlıkça    belirlenen    diğer mükellef  gruplarına  yazılı  bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv    Fatura uygulamalarına  geçme  zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmaktadır.
7. Tebliğ taslağı ile belirtilen mükellefgruplarına   e-Arşiv   Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin  kullanılması  imkanı getirilmektedir.

TÜRMOB


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !