» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2020 Asgari ücretin çalışana yansıması ne olur?

 
10.12.2019 06:30 | Güncelleme: 10.12.2019 06:30

2020 yılı asgari ücretin görüşmeleri başladı. 2020 Asgari ücret net ve brüt ne kadar olacak?

 İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar denilerek,6098 sayılı Borçlar Kanununa tabi,5953 Basın İş Kolu Çalışanları,854 sayılı Deniz İş Kolunda çalışanları kapsaması ile birlikte tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. 13 milyon çalışanın yüzde 50’si asgari ücretli çalışan olması halinde 7 milyonu yakın çalışanı ilgilendiren bir taslak üzerinde tartışmaya açılacaktır.

Devleti temsil eden 5, işçi ve işveren üst kuruluşlarından 5’er olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. 2/3 çoğunluk toplantı için yeterlidir. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

2020 Asgari ücretin çalışana yansıması ne olur?:

 Asgari ücret, İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder.Bu durumda işçi için günlük belirlendiği için, zorunlu ihtiyaçları karşılayacak tek kişilik ücret kavramıdır. Kısaca işçi için alım gücü, TİS için ise pazarlık rakamının alt yapısını oluşturur.Çalışan için ise AGİ etkisinden bahsederek,işçi için iki önemli yansımasını özetlemiş oluruz.

Örnek: 2020 yılında yüzde 10 artış olması halinde AGİ hariç 2.011 TL. AGİ ise 211 TL. olarak eline net 2.223.TL geçecektir. Zam oranı artmasıyla birlikte reel asgari ücret artacaktır. İşsiz kalan sigortalılar için işsizlik ödenekleri de artacaktır. Ücret Garanti Fonu’nda ödenekleri de artış olacaktır. Geçici ve sürekli iş göremezlik gelirleri, alt sınır gelir tutarları artacaktır. İşçi için gelir yönünden yansıması vardır.

2020 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE YANSIMASI

Sosyal güvenlik SPEK değişimler

 Asgari ücrette meydana gelebilecek artışla birlikte, SGK uygulamakta olduğu parametrelerde ağırlıklı olarak değişime uğrayacaktır. EK/9 konutlarda çalıştırılan ev hizmetlisi, konut kapıcıları prim tutarları artacaktır.

4/B statüsünden SPEK değişiyor

Esnaf, şirket ortağı ve ziraat ile uğraşanlarda SPEK değişecektir.SPEK istisna tutarları da değişecektir. (Aile, çocuk, yemek, sigortalı adına ödenen özel sağlık, BES)

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar için SPEK değişiyor. 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrası sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır. İşverenlerin ödeyeceği İPC ise artacaktır.Teşvikler yönünden olumlu yansımasını görebiliriz.

SPEK kendisi ödeyenler yönünden yansıması

EK/5 -EK/6 kapsamında çalışanlar için SPEK değişiyor. İsteğe bağlı prim ödeyenlerin miktarı artıyor, vergiden muaf ev kadınlarının sigorta primleri yükselecektir. Tarım SSK primlerinde yükselme olacaktır. Silinen Bağ-Kur günleri ihya prim tutarları da zamlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası primi de yükselmiş olacaktır. 55100/41’inci maddesine göre borçlanma miktarı yanında, 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanma tutarları da artacaktır.

Çırak ve stajyer maaşları artacak

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30, 20 az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde yüzde 15, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30 aşağı ücret ödenemez.

2020 ASGARİ ÜCRET İLE SOSYAL HİZMET DEĞİŞİMLERİ

A- Evde bakım paralarında hane geliri değişiyor: Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır.

B- Muhtaç yaşlı bakımı miktar değişiyor: 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının  üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.

C- Sosyal yardımlaşma vakfından yardım var: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na eklenen; “Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, fon kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.” denilmiştir.

2022 Engelli aylığı: Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan az gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilir ve kendilerine aylık bağlanır.18 yaşından küçük engelli yakınlarından, 18 yaşından büyük engeliler, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan az  gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilir  ve kendilerine aylık bağlanır.

Vedat İlki


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.