e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2020 Yılı İçin Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri Açıklandı.

28.12.2019 07:07 | Güncelleme: 28.12.2019 07:14

2020 Yılı için Defter tutma hadleri; 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.) Mükerrer sayılı R.G de yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci  maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181’nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir.

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180)

Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179)

İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.

2020 Yılı için Defter tutma hadleri; 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.) Mükerrer sayılı R.G de yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Sınıf değiştirmelerde aşağıdaki oranlar dikkate alınacaktır.

1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) fazlası = 336.000 .- TL VEYA

2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) fazlası = 468.000 .- TL’ni aşanlar. işletme esasından bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR

2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hâsılatı: 140.000.- TL (%20) fazlası = 168.000 .-TL’ni aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) fazlası = 336.000 .-TL’ni aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:

İş hasılatı : 35.000 x 5 = 175.000.- TL Yıllık satış tutarı : 170.000.-  TL

175.000+170.000= 345.000.-TL Bu tutar (345.000.-TL ), 280.000 TL (%20) fazlası olan 336.000 TL’ni aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) eksiği = 224.000.-TL VEYA

2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) eksiği = 312.000.- TL altında olanlar bilanço esasından işletme esasına geçebilirler.

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hâsılatı: 140.000.- TL (%20) eksiği = 112.000 .-TL nın altında olanlar bilanço esasından işletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar

2019 Yılı İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) eksiği = 224.000.-TL altında olanlar bilanço esasından işletme esasına geçebilirler.

MADDE NO

 

KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

 

1- ilanın vergi dairesinde yapılması

 

3.300

 

3-İlanın;

 

  1. Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
  2. Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

3.300-330.000 330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

 

40

MADDE 153/A

 

Teminat tutan

 

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1-Yıllık;
- Alış tutarı

 

280.000

 

- Satış tutarı

390.000

 

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

 

140.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

 

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

 

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

 

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

 

- Damga vergisinde

18

 

- Diğer vergilerde

35

MADDE 352

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

 

220

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

130

 

3- İkinci sınıf tüccarlar

 

67

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 

30

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

18

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

8,50

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

67

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,50

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,70

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

350
180.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

  1. Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
  2. Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

350
18.000
180.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300
260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

1.200

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fmans kurumlan veya posta idarelerince muhasebe web com düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

 

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 513)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların, 2019 yılı için %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !