» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

687 Sayılı KHK Sigorta Prim Teşviki hakkında bilmeniz gerekenler

 
15.03.2017 06:15 | Güncelleme: 02.11.2017 19:17

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş ve 1 Şubat 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dahilinde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği getirilmişti.

Buna göre, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Fonundan destek sağlanacaktır.

 

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortasına Geçici 17nci madde eklenmiştir.
Bu kez, Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017/10 sayılı Genelge ile uygulamanın usul ve esaslarını belirlemiştir.

1-Genel Şartlar
Söz konusu teşvikten yararlanmak için sigortalılar ve işverenlerce sağlanması gereken şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlar;
Sigortalı yönünden;
a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
c)İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;
d) Özel sektör işvereni ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki (Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştıranlar) işveren olması,
e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
g) Prim ödemelerinin yasal süresi içinde yapılması,
h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
ı) Sigortasız işçi çalıştırmadığı veya sigortaya bildirmiş olduğu işçiyi fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 2-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması

Söz konusu destekten faydalanabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse, farklı bir işyerinden 4/a kapsamında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
İşe alınacak sigortalının son üç aylık dönemde;
- 4-b (Bağ-Kur) sigortalısı olması,
- 4-c (memur) sigortalısı olması,
- Ek-6 kapsamında sigortalı olması(Taksi dolmuş vb. nitelikteki toplu taşıma şoförleri ile Kültür Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli çalışanlar),
- Ek-9 kapsamında sigortalı olması, (Ev hizmetlerinde 10 günden fazla bildirimi yapılanlar)
Halinde bu şartı sağlamadığı kabul edilecek ve teşvik kapsamına alınmayacaktır.
Diğer yandan işe alınacak sigortalının son üç ay içinde;
- Aday çırak, çırak veya işletmelerde mesleki eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
- Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
- Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle, 25, 44 veya 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde geçen süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, son altı aylık süre zarfında işten ayrılış nedeni;
-19- Mevsim bitimi,
-20- Kampanya bitimi,
-30- Vize süresinin bitimi
olarak bildirilen sigortalılar söz konusu teşvikten faydalanamayacaklardır.


3-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
Söz konusu teşvikten faydalanabilmek için, işyerinin özel sektör işverenlerine ait işyeri olması veya Ek-9 kapsamında Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Bildirim Yapılan işyeri olması gerekmektedir.
Teşvikten 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine göre yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı faydalanılamayacaktır.


4-Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
İşe alınan sigortalıların aynı işyerinden Aralık-2016 döneminde verilmiş olan aylık prim hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.
a) Aralık-2016 döneminde bildirim yapılmamışsa;
Aralık/2016 döneminde SGK’ya bildirim yapılmamış olması durumunda, söz konusu teşvikten faydalanabilmek için sigortalının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
b) 1/1/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri;
2016 yılına ait herhangi bir bildirim olmadığından, söz konusu işyerlerinde işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabileceklerdir.
Bu durumda en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar tescil edilen işyerleri söz konusu teşvikten faydalanabilecektir.


5-Sigortalı Sayısının Belirlenmesi
Çalışan sayısının hesabında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenler sebebiyle ay içinde sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir. Ancak, söz konusu işyerinde çalışmakta olan, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.
2016- Aralık dönemindeki toplam sigortalı sayısının hesabında ve 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar da sayıya dahil edilecektir.
İşverenlerce kendiliğinden, mahkeme kararıyla, diğer kamu kurum-kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-Bildirge sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan toplam sigortalı sayısını veya ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.


6-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi
2017/ Şubat ila 2017/ Aralık arasındaki aylara ilişkin yasal süresi dışında geriye yönelik düzenlenen asıl veya ek belgelerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.


7-Teşvikten faydalandırılamayacak sigortalılar
Teşvikten, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim ve staj görenler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılanlar, İş Kur eğitimlerine katılan kursiyerler, harp malulleri ile vazife malullerinden yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnız işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurtdışında çalışanlar, yarım çalışma ödeneği alanlar, iş kaybı tazminatı alanlar, hakkında uygulanamayacaktır.


8-Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Böyle bir tespitin gerçekleşmesi durumunda, işveren desteğinden yararlanılmış olması halinde yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
Bununla birlikte, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.
Söz konusu kurallar alt işverenlerle ilgili olarak tespit yapılması halinde de hem alt hem de asıl işveren için geçerli olacaktır.


9-İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak destek tutarının hesaplanması
Destek kapsamında kalan sigortalılar için destekten faydalanılacak ayda bildirilen gün sayısının 22,22 Lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar destek tutarını oluşturacaktır.
Bu şartlar altında asgari ücret düzeyine kadar teşvikten faydalanmak mümkün olacak, bunun üzerindeki ücret seviyesinde aradaki farktan dolayı söz konusu teşvikten faydalanılamayacaktır.
Ayrıca, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.


10- Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler
Söz konusu teşvikten, alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.
Kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,
- Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
- Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/ Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
gerekmektedir.


11- Diğer teşvik ve desteklerle birlikte faydalanma
Bu kapsamdaki teşvikten diğer teşvik ve desteklerle birlikte faydalanmak mümkün olmadığından işverenlerin sigortalıların ücret seviyelerine ve sağlayacakları faydaya göre seçim yapmaları gerekmektedir.


12- Destekten faydalanma usulü ve başvuru
İşverenlerin söz konusu destekten faydalanabilmeleri için e-bildirge sisteminden “4447/Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü vasıtasıyla sigortalıları tanımlamaları gerekmektedir. Tanımlama sırasında sistem tarafından şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecek ve onay verilmesi halinde işverenlerce SGK Müdürlüklerine ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek olmayacaktır.
Ancak, işverenlerin cari ayda bildirge düzenlerken, sigortalının 2016-Aralık dönemine ilave olduğunu veya 2016 yılının ortalamasına ilave olduğunu kendilerinin hesaplamaları gerekmektedir. Söz konusu destekten 687 kanun numarasıyla bildirge düzenlemek suretiyle faydalanılacaktır.


13- Diğer Hususlar
5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmesi için gerekli şartlar, özel sektör ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
Söz konusu teşvikten faydalanmak için muvazaalı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Vergi Portalı


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.