7143 Sayılı Kanun ile Kesinleşmiş ve Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması

04.06.2018 12:37 |

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borçlar, dava konusu olan vergi ve cezalar ile devam eden vergi incelemesi ve takdir işlemlerine konu borçların yapılandırılmasına ilişkin önemli imkanlar getirilmiştir.

7143 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR HANGİLERİDİR? 

Vergi dairelerince takip edilen;
• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.
• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen,
• Askerlik para cezası,
• Seçim para cezası,
• Nüfus para cezası,
• Trafik idari para cezası,
• Karayolları taşıma idari para cezası,
• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,
• RTÜK tarafından verilen para cezası.
• Vadesi 18 Mayıs 2018 tarihinden önce olan,
• Ecrimisil,
• Kaynak kullanım destekleme fonu,
• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları,
• Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları.

 

7143 SAYILI KANUN KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

Vergi, idari para cezası ve Kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;
• Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi durumunda, kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.
• Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar başvuru aranmaksızın silinecektir.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

7143 SAYILI KANUN İLE DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALARDA YAPILANDIRMA NASIL OLACAKTIR?

Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları ve cezaları ile idari para cezaları yapılandırılmaya konu edilebilmektedir.

İhtilaflı vergi alacakları ile idari para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve vergi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılabilecektir. Kanundan yararlanmak isteyen mükellefler 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunacaklardır

7143 SAYILI KANUN İLE VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDENLERE GETİRİLEN İMKÂNLAR

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir. İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra kanun hükmünden yararlanılmak için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda;
• Tarh edilen verginin %50’sinin,
• Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (18/05/2018) hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
• Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,
• Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin ödenmesi halinde,

» Vergi aslının kalan 50’sinin,
» Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
» Gecikme faizinin tamamının,
» Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak, Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadarki süre içinde (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) tebliğ edilen ihbarnamelere konu borçlar için, başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (başvuru süresi 30 günden az kalmış ise 30 gün içinde) yapılması ve ödenecek tutarların ilk taksitinin Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayda, izleyen taksitlerin ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Yapılandırma başvurusunda bulunulan borca ilişkin dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve vergi incelemeleri devam eden mükellefler de bu kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden faydalanabilir.

7143 SAYILI KANUN İLE 6552, 6736 ve 7020 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ÖDEMESİ DEVAM EDEN BORÇLAR

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

• İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
• İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir

7143 SAYILI KANUN BAŞVURU VE ÖDEME

Başvuruların,

• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
• e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
• Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, her bir vergi dairesine olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

7143 Sayılı Kanun Peşin Ödeme Avantajı

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (30 Eylül 2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018) ödenmesi halinde,

• Katsayı uygulanmayacak,
• Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 indirim,
• İdari para cezalarının aslından %25 oranında indirim yapılacaktır. Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.

ÖRNEK: Mükellef, borçlarının yapılandırılması için başvurmuş ve peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir.

Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL’dir.

Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek istendiğinde; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL’den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecektir.

Bu durumda, mükellef toplamda 128.250 TL yerine, sadece 110.025 TL ödeme yaparak kanundan yararlanabilecektir.

7143 Sayılı Yapılandırma Taksitle Ödeme

• Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
• Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara aşağıda yer alan katsayılar uygulanacaktır:

KATSAYI ORANLARI

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

• Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

7143 Sayılı Kanun İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemelerde İndirim

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde;

• Bu tutarlara katsayı uygulanmayacak,
• Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim,
• İdari para cezalarının aslından %12,5 oranında indirim yapılacaktır.

7143 Sayıkı yenideb yapılandırma Kredi Kartı İle Ödeme

• Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığımızın internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden yapılabilmektedir.

• Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacaktır.
• Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür.Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitle Başkanlığımızın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

 
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !