e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

7143 Sayılı Kanun ile SGK Borçlarının yapılandırılması hakkında bilmeniz gerekenler

01.07.2018 21:18 | Güncelleme : 01.07.2018 21:18

18.5.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile SGK Borçlarının yapılandırılması

SGK primleri, idari para cezaları ve Kurumumuzla ilgili diğer bazı alacaklann yeniden yapılandınlması hakkında merak edilen hususlara cevap teşkil etmek, işverenlerimiz, sigortalılarımız, mali müşavirler ve ilgililere rehberlik etmek amacıyla hazırlamış olduğumuz metni faydalı olması dileğiyle paylaşıyoruz.

Yapılandırma Kapsamında Olan Borçlar Hangileridir?

* 4/a sigortalılık statülerinden kaynaklanan.

  • Sigorta Primi,
  • İşsizlik Sigortası Primi,
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP),
  • idari Para Cezası (İPC),
  • Damga Vergisi.
  • Eğitime Katkı Payı (EKP).
  • Özel İşlem Vergisi (ÖİV),
  • 31/03/2018 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları,

* 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları.

* 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

  • Emeklilik Keseneği.
  • Kurum Karşılığı borçları,

* İsteğe Bağlı
* Topluluk Sigortası,
* Ek-5 (Tarım),
*' Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri).
sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,

* Fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen Gelir ve Aylıklara ilişkin borçlar,
* İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik Fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar yapılandırma kapsamındadır.

İdari Para Cezalan Nasıl Yapılandınlacak?
İPC’Ierin, %50’si ile gecikme cezalan ve zamları SİLİNİYOR!

31/3/2018 (Bu tarih dâhil) tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/5/2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası aşıtlarının % 50‘si ile 18/5/2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50‘si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer*i alacaklann tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yersiz ödenen Gelir ve Aylıklarda Yapılandırma Kapsamında mıdır?
EVET!
SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.


İşveren ve Üçüncü Şahıslann Genel Sağlık Sigortalısına Vermiş Olduğu Zararlardan (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Malullük, Adi Malullük, Ölüm Halleri) Dolayı SGK tarafından takibi yapılmakta olan borçlar Yapılandırma Kapsamında mıdır?
EVET!
İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Köy ve Mahalle Muhtan, Esnaf, Şirket Ortağı veya Tarım Bağ-Kur'lu Olup Geçmiş Dönem Prim Borçlan Sebebiyle Sigortalılık Süreleri Durdurulanlar, Bu Süreleri İHYA Edebilecekler mi?

DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRELERİ İHYA EDİLİYOR!

Köy ve mahalle muhtarlan, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 18/5/2018 itibarıyla ihya edilmemiş olanlann kendileri veya hak sahipleri. 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini, durdurulan dönemdeki şartlar üzerinden ihya edebileceklerdir.
İhya edilen bu sürelerin hizmetten sayılab,ilmesi için ihyadan kaynaklı borcun 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

GSS Prim Borçlan Yapılandınlıyor mu?
EVET!
2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası pnm borçları 31/12/2018 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecektir.

GSS Prim Borcum Silinir mi?
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine hiç başvurmayanlardan 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin ikamet ettiği hanede kışı başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden (676,50.-TL) az olması halinde GSS prim borçları silinecektir.

Esnaflar, EK 5 ve EK 6 Sigortalıları Prim Borçlarından Dolayı Durdurulan Sağlık Yardımlanndan Yararlanabilecekler mi?
Borcunu yapılandıran, ilk taksitini ödeyen ve 60 gün ya da daha fazla prim borcu olmayan esnafımız ve hak sahipleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler!
Esnaflarımızın tabi olduğu 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları ile Ek-5 kapsamında tescilli olan tanm ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ve Ek-6 kapsamında tescilli olan taksi, dolmuş vb nitelikteki toplu taşıma araçlarında sigortalı olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, borçlarını yapılandırma kapsamına aldıklarında, 60 gün ve daha fazla borçlarının da olmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Yapılandırma İçin Ne Zamana Kadar Başvurabilirim?
Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018' dir.

Nereye Başvurmayalım?
Yapılandırma için en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir İşverenlerimiz ayrıca e-Sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapabilirler.

Borcumu Kaç Taksitte Ödeyebilirim?
Yapılandırılan borçlarınızı 6. 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Taksitler iki ayda bir ödenecektir.

İlk Taksitimi Ya da Peşin Ödememi Ne Zamana Kadar Yapmalıyım?
Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

İlk ve ikinci Taksitimi Ödemezsem Ne Olur?
İlk iki taksit süresinde ödenmeli!
İlk ve ikinci taksitim süresinde ödemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecektir.

Aynı Takvim Yılı içinde Cari Dönem Prim Borçlanmı Ödemezsem Ne Olur?
Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında iki aydan fazla ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Aynı Takvim Yılı İçinde Yapılandırma Taksitlerimi ödemezsem Ne Olur?
İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır

Borcumu Yapılandınrsam Ne Avantajım Olacak?
Borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir.

Borcumu Peşin Ödersem Faydası Olur mu?
Borç aslı üzerinden hesaplanacak faizin %90’ı SİLİNEBİLİR!
Borcun 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yl-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %90 oranında indirim yapılacaktır.
Borcun 31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 oranında indirim yapılacaktır

Borcumu En Geç ikinci Taksitte Kapatırsam Faydası Ne Olur?
Borç aslı üzerinden hesaplanacak faizin %50’si SİLİNEBİLİR!
Borcun 31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 oranında indirim yapılacaktır.

6552, 6736 ve 7020 Sayılı Yasalar Kapsamında Yapılandırılan Borçlanm Var. Bu Borçlanmı Düzenli Ödüyorum. Bu Son Yasadan Yararlanabilir miyim?
6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalar kapsamında yemden yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi (18/5/2018) itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.
Ancak, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlenne göre yapılandırılan ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamının;
-   31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90*ının,
31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin, tahsilinden vazgeçilecektir.

Emekliyim. Geçmiş Yıllarda Kendi Nam ve Hesabıma Çalışmamdan ötürü Birikmiş SGDP Borcum Var. Bu Borçlar Silinecek mi?
EVET!
5510 sayılı Kanunun 4 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gereken sıgortalılann 18/5/2018 tarihi itibanyla ödenmemiş bulunan SGDP borçlan sigortalıların müracaatına gerek olmadan silinecektir

BAĞ-KUR Prim Borçlarım Var. Bu Borçlarım Silinecek mi?
31/5/2018 tarihinden ünce 4/b (Bağ-Kur) prim borcu olan sigortalılarımızın hizmetleri dondurularak borçları da silinecektir
Hizmetleri dondurularak borçları silinen 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarımız 60 günden fazla prim borcu olmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktır.
Sigortalılanmız dondurulan hizmetlerini istedikleri zaman canlandırarak (İHYA) ödemesini yapabileceklerdir.

Yavuz KURT
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !