e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7143 Sayılı SGK Borç Yapılandırmasında ekstra kolaylık...

06.06.2018 10:01 | Güncelleme: 06.06.2018 10:01

SGK, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borç yapılandırması ve affında yaşanan aksaklık ve tereddütlerden hareketle uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanması için başta şirket ortakları olmak üzere iş yeri sahiplerine ekstra inisiyatif gösterecek düzenlemelere yer verecektir.

Buna göre;
SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları hâlinde önceki yapılandırmalardan farklı olarak artık bu talepler de geçerli kabul edilecektir.
 

SGK’ya borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepleri kabul edilecektir.

Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması hâlinde bu talep kabul edilecektir.

Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.

Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, yapılandırma talebi kabul edilecektir.

 

Yapılandırma tarihinden sonra ortaya çıkan borçlara da kolaylık sağlanacak

 

Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde (31/7/2018’e kadar bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2018 tarihine kadar 31/3/2018 tarihi ve öncesi döneme ilişkin mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu için 31/8/2018 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.

Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunan alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması hâlinde geçerli kabul edilecek.

 

Farklı statüde sigortalılıktan doğan borçlara geçerlilik sağlanması

 

4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması hâlinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilecektir.

Diğer yandan. SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin olarak;

4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip birimlerince yürütülecektir.

4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun bulunduğu sosyal güvenlik ll müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce yürütülecektir.

 

SPOR KULÜPLERİNİN SGK BORÇLARINA KOLAYLIK SAĞLANACAK

 

"Torba Kanun" kapsamında ödenmesi gereken tutarların, diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmesi imkânı tanınmıştır.

Bu durumda hesaplanacak katsayı 24 eşit taksit için (1,194), 30 eşit taksit için (1,238), 36 eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır. Artan piyasa faiz oranları göz önünde bulundurulduğunda spor kulüpleri 36 taksite kadar uygun faizle SGK borçlarını yapılandırma avantajına sahip olmaktadır.

Kapsama giren borçlarla ilgili olarak 24 ila 36 taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 36 taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

  

SGK BORÇ YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBINA YOL AÇAN DURUMLAR

 

SGK borçlarını yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler hâlinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

  • Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
  • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
  • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için öngörülen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
  • Çok zor durumda olma hâli hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,

hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 10 Türk Lirasına kadar yapılan eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

 

Ödeme yükümlülüklerinin, yasal sürede yerine gerilmemesi

 

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, söz konusu taksitler; son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir. Görüldüğü üzere bu durumlarda yapılandırma hakkının kaybı yerine sadece gecikme zammı uygulanarak yapılandırma hakkı devam ettirilmektedir.

 

Peşin ödeme yolunu seçenlerin borcunu süresinde ödememeleri

 

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular ise ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31/8/2018 tarihine kadar yapmamaları hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31/8/2018 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/9/2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Hâl böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları hâlinde, yapılandırma hakkından ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Yasal süresinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

İsa KARAKAŞ

Türkiye Gazetesi
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.