e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7193 Sayılı Kanunda Gayrimenkule İlişkin Hükümler

28.11.2019 06:51 | Güncelleme: 28.11.2019 06:51

21 Kasım 2019 tarihinde TBMM de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 735 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la gayrimenkul sektörü ile ilgili olarak Değerli konut vergisi ihdas edilmiştir.

7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin bültenimizin gayrimenkul sektörüne ilişkin düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.

7193 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

1- TBMM Genel Kurulunda Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler

Bazı vergi kanunlarında değişiklik ön gören 7193 sayılı Kanun 21.11.2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. TBMM Genel Kurulunda yapılan değişiklik ve düzenlemeler ile Kanun teklifinde yer alan, Harçlar Kanununda değişiklik yapılmasını ön gören iki madde teklif metninden çıkartılmıştır.

Bu iki madde tapu harcının matrahının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden düşük olmamasını öngören düzenlemelerdi.

2- Kanun’la Yapılan Düzenlemelerin Özeti

Değerli Konut Vergisi

Kanun’la, “Değerli konut vergisi” adı altında yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Düzenleme Emlak Vergisi Kanunu’na bir kısım eklenerek yapılmış ancak bu vergi gelirlerinden mahalli idarelere pay verilmesi öngörülmemiştir.

Vergi ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Verginin konusu

Değerli konut vergisinin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan

mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon lira ve üzerinde olanlar oluşturmaktadır.

Verginin mükellefi

Verginin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmazı malik gibi tasarruf edenlerdir.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Muaflıklar

Vergiden muaf bazı taşınmazlar şunlardır:

-Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurulmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sadece emekli aylıklarından ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar

-Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar

Verginin matrahı

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen mesken nitelikli taşınmazların değeri, yeni bir değerleme yapılıncaya kadar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 TL’ye kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

İstisnalar

Bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değeri beş milyon Türk Lirasının altında olan mesken nitelikli taşınmazlar vergiden müstesnadır.

Verginin matrahı

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen ve istisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazların değeri, yeni bir değerleme yapılıncaya kadar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 TL’ye kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

Verginin oranı

Değerli konut vergisi, vergiye tabi mesken nitelikli taşınmazların değeri üzerinden aşağıdaki tarifeyle vergilendirilir:

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar          Binde 3
  • 7.500.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar        Binde 6
  • 10.000.000 TL’yi aşanlar        Binde 10

Değer tespit

Bina vergi değeri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre belirlenen vergi değeridir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen ve değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca ilgilisine tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Bu süre içinde yapılan itiraz, on beş gün içinde sonuçlandırılır ve bu şekilde kesinleşen değer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu suretle kesinleşen değer, bu vergi uygulaması bakımından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Beyan ve ödeme

Değerli konut vergisi beyana tabi bir vergidir.

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin istisna tutarını aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur.

İzleyen yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak

beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk

olunur.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

Kanun’la ayrıca, değerli konut vergisi mükellefiyetinin başlama ve bitiş tarihine, bu vergiden muaf olanlara ve verginin uygulamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkilere ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri de yapan 7193 sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması sonrasında Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olup Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 1.1.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !