e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

19.11.2020 06:48 | Güncelleme: 19.11.2020 06:48

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri açıklamları yararlanma şartları ve soru cevaplarla bilmeniz gerekenler

1. İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

İş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,

İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması, Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İş Yeri Yönünden;

Özel sektör işvereni olması,

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. 

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

Desteğin Tutarı;

Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

Desteğin Süresi;

4447/Geçici 27'nci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar bu destekten yararlanılacaktır.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ  İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir. Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

1- İstihdama Dönüş Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İstihdama Dönüş Prim Desteği'nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2- İstihdama Dönüş Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecektir.

3- İstihdama Dönüş Prim desteği tutan ne kadar?

Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir. 

4- İstihdama Dönüş Prim desteği için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını; www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde - İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir. İşverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

5- İşveren yabancı sigortalılardan dolayı İstihdama Dönüş Prim desteğinden yararlanır mı?

Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekmektedir.

6- İş sözleşmesi "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı İstihdama Dönüş Prim Desteğinden yararlanılır mı?

İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

7- Sigortalı en son çalıştığı iş yeri işverenine başvurusunu hangi şekilde yapabilir?

Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecektir.

Bu nitelikteki sigortalıların, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

8- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

9- İstihdama Dönüş Prim desteği kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İstihdama Dönüş Prim Desteği'nden yararlanılan ayda, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

10- İstihdama Dönüş prim desteğinden alt işverenler de yararlanabilir mi?

Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecektir.

11 -Destekten yararlanan bir iş yeri, farklı bir sosyal güvenlik merkezi alanına giren başka bir adrese nakli halinde destekten yararlanmaya devam eder mi?

Prim desteğinden yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.

2. İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

İlave İstihdam Prim Desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihi ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

Sigortalının fiilen çalışması,

İş Yeri Yönünden;

Özel sektör işvereni olması,

2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

4447 sayılı Kanununun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

Desteğin Tutan;

Özel sektör işverenleri bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir.

İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

Desteğin Süresi;

Bu destekten, 4447/Geçici 28 inci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar yararlanılacaktır.

İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ  İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı anda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

1- İlave Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İlave İstihdam Prim Desteği'nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.

2- İlave Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

Prim desteğinden, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar, her ay yararlanılabilecektir.

3- İlave Prim desteği tutarı ne kadar?

Prim desteği tutarı, kapsama giren sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

Kapsama giren sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında işveren, aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir. 

4- Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak;

“e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir.

Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değildir.

6- Destek kapsamında işe alınan sigortalının ilave olarak çalıştırılması şartı nedir?

Maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı iş yerinden Kuruma 2019/Ocak ile 2020/Nisan ayları/dönemlerinde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

Örneğin; destek kapsamına giren bir iş yerinde en az sayıda bildirimin 5 sigortalı ile Ekim 2019'da yapıldığı ve kapsama giren bir sigortalı istihdam edildiği varsayıldığında, işverenin bu destek kapsamında istihdam ettiği sigortalıdan dolayı destekten yararlanabilmesi için destekten yararlanılacak ayda 6 ve üzerinde sigortalı bildirmesi gerekmektedir. Destekten yararlanılacak ayda 5 sigortalı bildirilmesi halinde, destek kapsamında istihdam edilen sigortalıdan dolayı bu ayda prim desteğinden yararlanılamayacaktır.

7- 18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen iş yerleri ilave prim desteğinden yararlanır mı?

18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.

8- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

9- İlave Prim Desteği kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İlave İstihdam Prim Desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

10- İlave Prim desteğinden alt işverenler de yararlanabilir mi?

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

11- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan işverenler İlave prim desteğinden yararlanır mı?

Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden yararlanabilirler.

Kaynak: SGK


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    2021 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.