e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Açıklamalarla 7061 Sayılı Kanun

06.12.2017 19:53 | Güncelleme: 06.12.2017 19:53

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan 7061 sayılı Kanun Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TBMM de kabul edilen TORBA kanun ile vergi kanunlarında kısmi değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin özeti aşağıda bilgilerine sunulmuştur.

7061 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. Bilinen Adres/ Mernis Sistemi Ve Tebligat Sistemi Değişmiştir. 

7061 SAYILI KANUN MADDE 16- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır. İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır. İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.”

7061 SAYILI KANUN MADDE 17- 213 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur. Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir. Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren  bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

7061 SAYILI KANUN MADDE 18- 213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır: 1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa, 2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa, 4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”

7061 SAYILI KANUN MADDE 20- 213 sayılı Kanunun 157 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

AÇIKLAMA:

Vergi Usul Kanunu’nda sayılan bilinen adreslere, mükelleflerin MERNİS kayıtlarıda yer alan yerleşim yeri adresleri eklenmekte, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması durumunda, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yerine gidilmesi esası getirilmektedir.

Yapılan değişiklikle bilinen adresler yeniden tanımlanmakta, mevcut vergi tebliğlerinin yapılacağı adresler arasına MERNİS adresi temel adres olarak alınmakta. Ayrıca, tebligatın hangi durumda, iş yeri adresinde yapılıyorsa veya ikametgâh adresinde yapılıyorsa bunların önceliklendirilmesi belirlenmekte. Dolayısıyla şu an sistemimizde olmayan, MERNİS adresine tebliğ vergi tebliğlerinde de ana unsur hâline getirilmiştir.

Tebliğlerin nasıl yapılacağına ilişkin mevcut Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümler korunmakta ancak özellikle Tebligat Kanunu’nun geliştirdiği bir yöntem olarak kapıya yapıştırma usulü kanun maddesine taşınmıştır. Özellikle mükellefin MERNİS adresine iki defa gitmeniz veya önce iş yeri adresine gidip iki defa daha  MERNİS adresine gitmenize rağmen 3’üncü gidişinizde veya 2’nci gidişinizde bulunamaması durumunda kapıya bir pusula yapıştırılması, buna ilişkin bu ihbarın mükellef tarafından gelip zarf alındığı zaman alındığı tarihte, alınmaması durumunda ise 15’inci günde tebliğ yapılmış sayılacak.

Maddedeki değişiklik ile ayrıca;
Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunmaması durumu eklenmiştir. İkametgah adresi değişikliklerinin bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmaktadır.

VUK 257. Maddesi İle Maliyeye Bakanlığına Verilen Yetkilerde Yeni Düzenlenmesi ve Elektronik Ticaret Düzenlemesi:

7061 SAYILI KANUN MADDE 19- 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları  kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

“7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,” “Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.”

AÇIKLAMA:

Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.
Diğer taraftan madde ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır.
Maddede yapılan diğer bir değişiklik ile, elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına bazı yetkiler verilmektedir. Verilen yetkiler şunlardır:

 1. Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirme
 2. Bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirleme,
 3. Bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarları, mal ve hizmet türleri itibariyle belirleme
 4. Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğu getirme.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. GMSİ Matrahının Tespitinde Götürü Gider Oranı Değişmiştir. 

7061 SAYILI KANUN MADDE 14- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA:

Yapılan düzenleme ile; Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmektedir.

Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücretli İçin Vergi Düzenlemesi 

7061 SAYILI KANUN MADDE 15- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder..”

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz. Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

AÇIKLAMA:

Asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek üzere, bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, düzenleme yapılmıştır.

GVK Geçici 87’nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. Kooperatiflerde Muafiyet Ve Risturn İstisnasındaki Değişiklik

7061 SAYILI KANUN MADDE 88 - 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. “(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)”

AÇIKLAMA:

Kooperatiflerde muafiyet koşullarının belirlenmesinde kriterlerden birisi olan “ortak dışı işlem” kavramı tanımlanmakta, faaliyetleri nedeniyle iktisap edilen varlıkların ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkartmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı belirlenmekte, ortak dışı işlem nedeniyle muafiyet koşullarının ihlal edilmesi halinde kooperatif tüzel kişiliğine bağlı bir iktisadi işletme nezdinde vergileme yapılması sağlanmıştır.
Üretim ve kredi kooperatiflerinin risturn istisnası kaldırılmakta ve bu istisna tüketim kooperatifleriyle sınırlı hale getirilmektedir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taşınmaz Ve İştirak Satış Kazancı İstisnası Değişmiştir.

7061 SAYILI KANUN MADDE 89- 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; a) (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların

%75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.” b) (f) bendinde yer alan “Bankalara borçları” ibaresi “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları” şeklinde, “bankalara veya” ibaresi “bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “bankaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin” ibaresi eklenmiş ve “söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı” ibaresi “söz konusu kıymetlerden taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı” şeklinde değiştirilmiştir. c) (i) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlar.”

AÇIKLAMA :

  1. Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satış kazançlarında hâlihazırda yüzde 75 oranında bir kazanç istisnası var. Taşınmazlar için bu kazanç istisnası oranını yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürülmüştür.
  1. Bankaların takip yoluyla elde ettiği bu tür taşınmaz ve diğer iştirak hisselerinin satışından doğan kazancı borcun tasfiyesinde kullanılan kısmı yüzde 100, diğerlerinde yüzde 75. Bunu da bankaların kefil veya ipotek suretiyle elde ettiği veya cebrî takiple elde ettiği taşınmaz, iştirak hissesi niteliğindeki değerlerin satışında borcun tasfiyesinde kullanılan kısmı için yüzde 100, diğerleri için şu anda yüzde 75 bir istisna var. Bu yüzde 75’lik istisnayı taşınmazlar açısından, yapılan değişikliğe uyumlu olsun diye yüzde 50’ye düşürülmüştür.

Bankaların yanına finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri de bankalar gibi kredi vermekte, kredi borçluları borcunu ödeyemediği zaman takip yapmakta, dolayısıyla bu takip sonucunda elde ettiği bu tür değerlerin, iktisadi kıymetlerin satışında bunlara da istisna getirilmektedir. Finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya konu ettiği taşınmazların da aynı şekilde istisnadan faydalanabilmesi sağlanmaktadır.

  1. Kooperatiflerin muafiyetine yönelik bir önceki maddedeki görüşmelerimiz çerçevesinde risturnun istisnasında bu yönde bir tadil yapılması gerekiyordu, o tadil yapılmaktadır.

Teşvik Belgeli Yatırımlarda 2018 Oranları

7061 SAYILI KANUN MADDE 90- 5520 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 takvim yılında” ibaresi “2017 ve 2018 takvim yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA:

“Geçici Madde 9- Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.”

Yukarıdaki geçici madde 9 daki uygulamanın 2018 de de uygulanacağı şeklinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2018 yılı yatırım harcamalarında da kullanılması sağlanmıştır.

2018-2019 ve 2020 Yılları İçin Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı Değişmiştir.

7061 SAYILI KANUN MADDE 91- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. (2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını
%20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

AÇIKLAMA:

Yapılan düzenleme ile, 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri için;

 1. Kurumlar vergisi oranı bütün kurumlar için %22’ye çıkartılmakta,
 2. Bakanlar Kuruluna %22 oranını %20’ye kadar indirme yetkisi verilmektedir.

2017 YILI Kurum kazançları için Kurumlar Vergisi oranı % 20 olarak uygulanacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. Dar Mükellefler Tarafından KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde KDV Sorumluluğu

7061 SAYILI KANUN MADDE 41 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu
maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.”

AÇIKLAMA

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaralı fıkrasında; mükellefin Türkiye içinde
ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu fıkraya yukarıdaki cümle ekleniştir.

Bankalara Borçlu Olanların, Borçlarına Karşılık İştirak Hissesi Ve Taşınmazlarının Bankalara Devrinde KDV İstisnası

7061 SAYILI KANUN MADDE 42- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın (r) bendinin birinci paragrafında yer alan “bankalara” ibareleri “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmiş, “devir ve teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi eklenmiştir. “

ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması,”

AÇIKLAMA

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır.

Yukarıdaki hükümde yer alan “bankalara” ibaresinin “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını da kapsaması sağlanmaktadır.

Roaming Hizmetleri İle Bu Hizmetlerin Yansıtılması Faaliyetlerinde KDV İstisnası

“Roaming NEDİR?
Bir ülkedeki GSM şirketlerinin, yabancı ülkelerdeki GSM şirketlerine abonelerinin görüşme yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kendi ülkesinde hat sağlama hizmetidir. Uluslararası dolaşım. “

Maddeye eklenen (ç) bendi ile; Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetlerinin istisna kapsamına alınması öngörülmektedir.
Roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması faaliyetleri dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır. Yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

İmalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi

7061 SAYILI KANUN MADDE 43- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının” şeklinde ve aynı
fıkranın (b) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılarak, imalat sanayii yatırımları
nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılı için de geçerliliği sağlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “FATİH” Projesi kapsamında yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında KDV istisnası

7061 SAYILI KANUN MADDE 44- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 38- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere;

  1. Proje bileşenlerine ilişkin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları

nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi
edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.).

  1. Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile Proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre alınan özel iletişim vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda verilen elektronik haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler

istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.).

  1. Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ve/veya proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden müstesnadır.

AÇIKLAMA:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak Milli Eğitim
Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının istisna kapsamına alınması öngörülmektedir.
Bu istisna; “tam istisna” olarak değerlendirilecek, yukarıda bahsedilen mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecektir. İndirim yoluyla telafi
edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

 1. - Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler

7061 SAYILI KANUN MADDE 7 - 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22/A- Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,
 2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,
 3. Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde,
 4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,
 5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde. Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur. Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.”

AÇIKLAMA:

Yapılan değişikli ile , Amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.
Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetkiyi kullanması durumunda, belirtilen kurum ve kuruluşlar, ödeme yapmadan önce alacaklıdan vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge isteyecektir.

Kamu Borcunun Bankacılık Sisteminden Ödenmesinde Komisyon Alınabilmesi

7061 SAYILI KANUN MADDE 8- 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kredi kartı ile ödenmesi” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi” şeklinde ve ikinci
cümlesinde yer alan “kredi kartı kullanılmak” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar kullanılmak” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA:

Yapılan düzenleme ile , kamu alacaklarının yurt dışında bulunan mükellefler tarafından yurt dışı bankaların banka kart ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Ödeme emri ve ihtiyati hacze itiraz süresi ile mal bildiriminde bulunma süreleri değiştirilmiştir

7061 SAYILI KANUN MADDE 9- 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci Maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA:

Vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği ödeme emri ile bildirilmektedir. Ödeme emrine itiraz veya mal bildiriminde bulunma için mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süresi bulunmaktadır. Bunun yanında ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresi ve teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresi de 7 gün olarak uygulanmaktadır.

 1. İhtiyati hacze itiraz süresi (Madde 15),
 2. Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süre (Madde 55),
 3. Teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresi (Madde 56)
 4. Ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresi (Madde 57)
 5. Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süre (Madde 60,

7 günden 15 güne çıkartılmaktadır.

DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. Emlak Vergisi Kanunu

Emlak vergisi Kanunu’na bir geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini
geçmemesi sağlanmaktadır.
Düzenlemeye göre, 2018 yılı için takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı değerlerinin

%50’sinden fazla ise, 2018 değerlerinin hesabında, 2017 yılı uygulanan değerinin %50 fazlası dikkate alınacaktır. 2019-2021 döneminde de aynı esas uygulanacaktır.

 1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Yapılan düzenleme ile;

 1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme

kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmekte, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmaktadır.

 1. 31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları

%15 oranında artırılmaktadır.

 1. 01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi

tutarları en az %15 oranında artırılmaktadır. Bu gruba giren araçlarda vergi artış oranı %50’ye kadar çıkmaktadır. Kanunda taşıt değeri, taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan değer olarak tanımlanmıştır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı
%10’dan %20’ye çıkartılmaktadır.

Harçlar Kanunu

 1. Kamu Özel İş Birliği Projeleri

Düzenleme ile, , kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara
kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan müstesna tutulmaktadır.

Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları

Tasarıyla, transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmaktadır.

Damga Vergisi Kanunu

  1. Bakanlar Kurulu Yetkisi

Düzenleme ile , Damga vergisi tutar ve oranlarının artırılması veya indirilmesi konusundaki Bakanlar Kurulu yetkisinin, kâğıt türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Kamu Özel İş Birliği Projeleri

Düzenleme ile , Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Gider Vergileri Kanunu

  1. Özel İletişim Vergisi

Kanun ile , farklı hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranları, bütün hizmetler için %7,5 olarak belirlenmekte, Bakanlar Kurulunun teki sınırları da bu orana paralel olarak yeniden belirlenmektedir.
Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

İşlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ye sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir. Halen sadece Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen işlemler sonucu lehe alınan paralar istisna kapsamındadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

  1. Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt İktisabında İstisnaya Sınırlama

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde, (6) numaralı
bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi
aşanlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

Makaronların, Alkolsüz Biraların ve Meyveli Gazozların ÖTV Kapsamına Alınması

Düzenleme ile ,

 1. Makaronlar, alkolsüz biralar ve meyveli gazozlar ile 2202.10.00.00.19 GTİP numaralı “Diğerleri” grubu altındaki mallar (limonatalar ve doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler hariç) özel tüketim vergisi kapsamına alınmakta,
 2. Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün ürünleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Kapsama alınan içeceklerin vergi oranı %20, makaronun vergi oranı %65,25, makaronun asgari maktu vergi tutarı ise 0,0994 lira olarak öngörülmektedir.

Makaronu kapsama alan düzenleme yayımı tarihinde, alkolsüz birayı ve meyveli gazozları kapsama alan düzenleme ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Çalışmalarınız da kolaylıklar dilerim. Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
İstanbul SMMMO Başkanı

7061 Sayılı Kanun Yürürlülük tarihleri

KONU

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Kurumlar vergisi oranının belirli bir süre için %22 uygulanması (2017    YILI   KURUMLAR   VERGİSİ         ORANI % 20 OLARAK UYGULANACAKTIR)

5 Aralık 2017 (Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı kazançlarına uygulanmak üzere. Bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi
döneminde uygulanacaktır.)

Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik
istisna oranının %50’ye indirilmesi

5 Aralık 2017

Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürülmesi

5 Aralık 2017 (01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak
üzere)

1.404,06 TL net asgari ücretin altında kalanlara ilave ödeme
yapılması

5 Aralık 2017 (1/9/2017 tarihinden geçerli
olmak üzere)

2018      takvim     yılında     yatırım     teşvik    belgesi     kapsamında münhasıran      imalat      sanayiinde     gerçekleştirilecek     yatırım
harcamalarına ilişkin oranlar

 

5 Aralık 2017

Bankalara tanınan, taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinden doğan kazançlara istisna uygulaması ve ayrılan özel karşılıkların gider yazılması imkanının finansal kiralama şirketleri ve
finansman şirketlerine de tanınması

 

1 Ocak 2019

Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnasının, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi; ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranının taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak
yeniden belirlenmesi

 

1 Ocak 2018

Risturn istisnası hükümlerinin kaldırılması

1 Ocak 2018

Kooperatiflerde muafiyet uygulaması

1 Ocak 2018

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin
verginin hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödenmesi

 

1 Ocak 2018

Roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması

1 Ocak 2018

Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan teslimlere
ilişkin KDV düzenlemesi

1 Ocak 2018

İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018
yılında da sürdürülmesi

 

5 Aralık 2017

(FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer vergi ve
benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanması

 

5 Aralık 2017

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri

1 Ocak 2018

Engellilerin istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama

1 Ocak 2018

Makaronlara     ilişkin     vergileme    ölçülerinin     belirlenmesi    ve
Makaronların ÖTV kapsamına alınması

5 Aralık 2017

Bazı İçeceklerin ÖTV kapsamına alınması

1 Ocak 2018

Bilinen adreslere MERNİS kayıtlarında yer alan adreslerin
eklenmesi

5 Aralık 2017

Özel iletişim vergisi oranlarının %7,5 olarak belirlenmesi.

1 Ocak 2018

Transfer     fiyatlandırmasında     yöntem     belirleme     anlaşması
harçlarının kaldırılması

 

5 Aralık 2017

Emlak vergisi artış oranları sınırlandırılması

5 Aralık 2017                                 

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tam Metni için tıklayınız.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !