e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklılıklar ve Avantajları

23.04.2019 08:48 | Güncelleme: 23.04.2019 08:48

İş hayatında her daim lafı geçmiştir. Anomim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi kurmalıyım. İş hayatında Anonim ve Limited şirket karşılaştırması hangisi daha vantajlı?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.

 

  ANONİM
Asgari Sermaye 50.000,-TL  asgari    sermaye  ile kurulur.
Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.  Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.
Payın İtibari Değeri Her bir payın itibari değeri en az 1 kuruş ve katları olabilir.
Kayıtlı Sermaye Şirket kuruluşunda veya sonradan bu sisteme geçebilirler.
Halka Açılma Halka açılma imkanı vardır.
Tahvil Çıkarma Tahvil çıkarabilir.
Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisi Şirket ortağının yönetim kurulunda olması zorunlu değildir.
  Aşağıdaki konularda karar alınması halinde genel kurul toplantılarına
  katılımı zorunludur.
  – Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği
  işlemleri Bakanlık iznine tabi olan
  şirketlerin       bütün      genel      kurul
Genel Kurul Toplantılarına

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı

toplantılarında, Diğer şirketlerde ise,

–        sermayenin     arttırılması       veya azaltılması,

–  kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve

  kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
  kayıtlı sermaye tavanının arttırılması
  -faaliyet    konusunun    değiştirilmesine
  ilişkin esas sözleşme değişikliği
  -birleşme, bölünme veya tür değişikliği
  Pay senedi bastırılması zorunludur.
Pay Senedi Bastırılması (pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak ilmühaber düzenlenebilir)
  –   Hamiline   yazılı   pay   senetleri,
  sadece teslimle (zilyetliğin devriyle);
  – Nama yazılı pay senetleri ya da
Pay Devri ilmühaberler ise ciro ve teslimle devredilir. Devir sözleşmesi yapılabilir.
  Noter    huzurunda   devir,             genel
  kurulda     onaylanma     ve                tescil
  mecburiyeti yoktur.
  İki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin bu süre geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.
Gerçek Kişilerin Pay Devrinde Vergi Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
 

 

Tüzel Kişilerin

Pay Devrinde Vergi

Tüzel kişilerde ilmühaber veya pay senedi bulunması şartıyla pay devrinde KDV doğmaz.

 

En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.

  Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; şirket ortağının sorumluluğu yoktur. Ancak ortak, aynı zamanda yönetim kurulunda ise, sınırsız sorumluluğu vardır.
 Kamu Borcundan      Sorumluluk Kanuni temsilcileri (temsil yetkisi murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmamışsa yönetim kurulu; üçüncü kişilere bırakılmış ise bu kişiler) amme alacağının tamamından şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sermayesi 250.000,-TL ve üstü olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.
Esas                     Sözleşme Değişikliğinde Toplantı Ve Karar Nisabı  

Esas sermayenin yarısının temsil edildiği toplantıda karar için oyların çoğunluğu gerekir.

Defter Tutma  

Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defterikebir, envanter, ortaklar   pay   defteri,   genel kurul toplantı      ve  müzakere  defteri, yönetim kurulu

Karar defteri, damga    vergisi

defteri.

Kar payı avansı dağıtılması Ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir
Ek ödeme yükümlülüğü  

Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sermaye taahhüdü ile sorumlu tutulurlar. (TTK Mad 603)

Ortakların alacak durumu  

Ortakların şirkete vermiş olduğu ödünç paralar şirket tarafından koşulsuz iade edilir.

Ortaklıktan çıkarılma veya çıkma  

Pay bedelini ödemeyen pay sahibi çağrıya rağmen borcunu faizi ile birlikte ödemediği takdirde TTK Madde 482/2’ ye göre ortaklıktan çıkarılma işlemi yapılır.

Şirketin feshi  

Şirketin ortakları buna ilişkin yetkiye sahip değildirler. Genel kurulun yetkisindedir.

 

  LİMİTED
Asgari Sermaye 10.000,-TL    asgari   sermaye  ile kurulur.
Ortak Sayısı Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
Payın İtibari Değeri Her bir payın itibari değeri en az 25,-TL’dir.
Kayıtlı Sermaye Kayıtlı    sermaye    sistemi             kabul edilmemiştir.
Halka Açılma Halka açılma imkanı yoktur.
Tahvil Çıkarma Tahvil çıkaramaz.
Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisi En azından bir ortağın müdür olması zorunludur.
  Genel kurul toplantılarına bakanlık

temsilcisi katılmamaktadır.

   
   
   
   
Genel Kurul Toplantılarına

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı

 
   
   
   
   
   
  Sadece ortaklığı ispat amacıyla
Pay Senedi Bastırılması nama  yazılı  olarak düzenlenebilir.

 Anonim   şirketlerde   olduğu   gibi

 vergi avantajı sağlamaz.

  Pay devrinin noter onaylı devir
  sözleşmesi ile yapılması, devir için
  genel kurulun onayı ve devrin
Pay Devri ticaret    siciline    tescil              edilmesi zorunludur. Noter masrafı ortaya çıkmaktadır.
   
   
   
  Süre sınırı gözetmeksizin kaç yıl sonra satılırsa satılsın pay devrinden elde edilen kazanç her halükarda gelir vergisine tabidir.
Gerçek Kişilerin Pay Devrinde Vergi Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
 

 

Tüzel Kişilerin

Pay Devrinde Vergi

Tüzel kişi tarafından en az iki yıl elde tutulan payların satışında KDV doğmaz.

En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.

  Şirketten tahsil edilemeyen

kamu alacağından; ortağın sermaye payı

 Oranında sorumluluğu bulunmaktadır.

 Kamu Borcundan      Sorumluluk Kanuni temsilcileri (müdür sıfatını taşıyan ortak/ortaklar veya  üçüncü kişiler) şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Avukat Bulundurma Zorunluluğu  

Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Esas                     Sözleşme Değişikliğinde Toplantı Ve Karar Nisabı  

Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı gerekir.

 

Defter Tutma  

Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defteri kebir, envanter, ortaklar pay defteri, genel kurul

toplantı ve müzakere defteri, müdürler kurulu karar defteri.

Kar payı avansı dağıtılması Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür.
Ek ödeme yükümlülüğü  

Ortaklardan sermaye payı dışında TTK madde 603 göre ek ödeme istenebilir.

Ortakların alacak durumu  

Ortaklardan alınan borç paralar tüm alacaklara ödeme yapıldıktan sonra iade edilebilir.

 

Ortaklıktan çıkarılma veya çıkma Haklı sebepler nedeniyle ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması için mahkemeye başvurabilir (TTK Madde 638, 640) Şirketten ayrılmak isteyen ortak sermaye payının gerçek değerini isteyebilir. (TTK Madde 641)

 

Şirketin feshi  

Ortaklar haklı sebepler ileri sürerek şirketin feshini isteme hakkına sahiptirler. (TTK madde 638)

 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda anonim şirketlerin limited şirketlere göre daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede yeni şirket kuracak kişilerin anonim şirketi tercih etmesini, halen limited olan şirketlerinde YMM raporuyla tür değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştürülmesini önemle tavsiye ederiz.

Ticari hayatta umulmadık şekilde ani üçüncü kişilere veya diğer ortaklara pay satışları gerekebilmektedir. Hazırlıklı olmak için anonim şirket olarak faaliyete devam etmekte çok fayda görüyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !