e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Dernek, Vakıf ve Kooperatifler Tarafından Yapılması Gereken Genel Kurul Tarihleri

30.01.2020 05:47 | Güncelleme: 30.01.2020 05:47

Dernek, Vakıf ve Kooperatifler Tarafından Yapılması Gereken Genel Kurul Tarihleri

DERNEKLER:

Kazanç paylaşımı dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarının sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

Olağan genel kurul toplantılarının dernek tüzüğünde belirtilen zamanda (periyot ve ayda) yapılması zorunludur. Tüzükte aksine hüküm yoksa 3 yılda bir yapılabilir.

Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olmak üzere derneğe kayıtlı üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır.

VAKIFLAR:

Gerçek veya tüzel kişilerin, yeterli mal ve hakları, belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanabilir.

Vakfın kuruluşunda herhangi bir kişi sınırlaması bulunmayıp, gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler.

Vakıflar, noterde düzenlenerek yapılacak bir resmi senetle kurulur. Vakıf senedinde yer alması gereken bilgiler ise; Vakfın adı, Vakfın amacı, tahsis edilen mal ve   haklar ve örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri.

Ancak vakfın kurulması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak tescilinin yapılması gereklidir.

Vakfın organları: Zorunlu olanlar; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. İhtiyari olanlar; Danışma Kurulu, Onur Kurulu.

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Vakıf Mütevelli heyeti her yılın ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.

Vakıf Başkanının ve Yönetim Kurulunun lüzum görecekleri hallerde ve yahut Mütevelli Heyeti üyelerinin beşte birinin Yönetim Kuruluna yazılı müracaatları üzerine olağan üstü toplanır.

Yönetim organı, her takvim yılının ilk üç ayı içerisinde vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde ilgili denetim organına bildirir ve durumun uygun araçlarla yayınlanmasını sağlar.

Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

KOOPERATİFLER:

İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur.

Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

Kooperatiflerde genel kurul toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağı 1163 sayılı kooperatifler   kanununda açıkça belirtilmiştir.

Kooperatiflerde yasal olarak iki şekilde genel kurul toplanır.  Olağan genel kurul toplantısı, Olağanüstü genel kurul toplantısıdır.

Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise gerektiğince her zaman yapılabilmektedir.

Kooperatiflerde olması gereken üç organ vardır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur.

İçlerinde bütün ortakları temsil eden, ortakların çeşitli haklarını içinde kullanabildikleri, devredilemez bazı yetkilerin sahibi olan kooperatifin en yetkili organı genel kuruludur.

Genel kurulları toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir.

Olağanüstü genel kurul talebi; denetçiler kurulu, Kooperatifin ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları ile dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine, genel kurul toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısının hesap dönemi sonundan itibaren altı ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilmektedir.

KAT MÜLKİYETİ OLAN BİNA VE SİTELER:

Kat Malikleri Kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda 2 yılda bir olabilir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen kuruluşlara ait genel kurulların zamanında yapılmamasının sonuçlarının ağır olması sebebiyle hatırlatmak istedik.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL