» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

 
29.01.2021 09:22 | Güncelleme: 29.01.2021 09:22

2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-1 Mart (28 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu Rehberde:

Diğer ücretli kapsamında vergilendirilen hizmet erbaplarının kimler olduğu (Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi),
İşe başlamada aranacak belgeler,
Vergilendirme dönemi, tarh ve tahakkuk zamanı ile yeri,
Verginin matrahı ve hesaplanması,
Uygulanacak vergi tarifesi,
Hesaplanan verginin ödeme zamanı,
Diğer ücretli çalıştıran işverenlerin sorumluluğu,
Diğer ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin örnekler,

gibi konularında açıklamalar yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret gelirleri; gerçek ücretler ve diğer ücretler olmak üzere iki şekilde vergilendirilmektedir. Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi, ücretten işveren tarafından vergi tevkifatı (kesintisi) yapılması ve elde edilen ücretin belirlenen şartları sağlaması durumunda yıllık beyanname verilmesi yöntemiyle yapılmaktadır.

Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi, hizmetin verileceği takvim yılının ikinci ayında (Şubat) hesaplanmaktadır. Diğer ücretli hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'i olarak hesaplanmaktadır. Bulunan safi ücret tutarına vergi tarifesi uygulanarak ödenecek gelir vergisi hesaplanmaktadır.

Bu Rehber, 2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehberde; diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının kimler olduğu, işe başlamada aranacak belgeler, verginin tarh yeri ve zamanı, verginin hesaplanması ve tahakkuku ile verginin ödeme zamanı ve işverenlerin sorumluluğu konularında açıklamalar yer almaktadır.

2. DİĞER ÜCRETLİ KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLEN HİZMET ERBAPLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir:
• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
• Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştayın olumlu görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

3. DİĞER ÜCRETLİLERDEN İŞE BAŞLAMADA ARANACAK BELGELER

Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisinde dilekçe ekinde:
• Kimlik kartı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
• İşverenden alınan iş bildirimi (iş bildiriminde işverenin adı, soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi başkanlığı / vergi dairesi müdürlüğü, vergi kimlik numarası / Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve imzası bulunmalıdır.),
aranır.

Mükellefiyet tesisi yapılan hizmet erbabına vergi dairesince vergi karnesi verilir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 247’nci maddesine göre, diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecbur olup, vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Mükelleflerin, doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etme veya değişikliği karneye işaret ettirme süresi, işe başlama veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir aydır.
Vergi karnesi alan diğer ücretliler almış oldukları vergi karnelerini, işin devam ettiği sürece muhafaza ederler.

4. VERGİLENDİRME DÖNEMİ, TARH VE TAHAKKUK ZAMANI İLE YERİ

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.
Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi; hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde tarh edilip tahakkuka bağlanır.
Diğer ücret sahiplerinin tarh zamanlarının sona ermesinden önce memleketi terk etmesi halinde, memleketi terk tarihinden önce 15 gün içinde verginin tarh edilerek tahakkuka bağlanması gerekir.
Diğer ücretlerde ödenecek gelir vergisi, mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilir. Tarhiyatın ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesince yapılmadığı durumlarda, tarhiyat faaliyetin icra edildiği yerin vergi dairesince yapılır.

5. VERGİNİN MATRAHI VE HESAPLANMASI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre, hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.
Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı; yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.
Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, durumu takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur

2021 takvim yılı başında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir.

UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2021 yılında elde edilen diğer ücretlilere ait gelirler için aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

22.000 TL'ye kadar

15%

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

20%

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde
180.000 TL'nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

27%

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası

35%

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası

40%

Örnek: Basit usulde mükellef olan Bay (A)’nın yanında çalışan diğer ücretli hizmet erbabı Bay (B)’nin 2021 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

2021 Takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı

3.577,50 TL

2021 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı (3.577,50 TL X 12)

42.930 TL

Safi ücret tutarı (42.930 TL X %25)

10.732,50 TL

Yıllık vergi matrahı

10.732,50 TL

Hesaplanan vergi tutarı (10.732,50 TLX %15)

1.609,88 TL

1 .Taksit tutarı (Şubat/2021) ( 1.609,88 TL / 2)

804,94 TL

2.Taksit tutarı (Ağustos/2021)

804,94 TL

Diğer ücretli Bay (B)’nin 2021 yılı Şubat ayında vergi karnesine kaydettireceği yıllık vergi tutarı 1.609,88 TL olup, bu tutarın iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

7. HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENMESİ

Gelir Vergisi Kanunu’nun 118’inci maddesine göre diğer ücretlinin vergisi:

• Öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci ayında (1 Şubat-1 Mart 2021) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1-31 Ağustos 2021),
• Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci (1- 31 Ağustos/2021) ayında,
• Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı ayda, ödenmesi gerekmektedir.

8. DİĞER ÜCRETLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 251’inci maddesine göre, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının belirlenen süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergileri ödemelerini temin etmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde:

• Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi işveren adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı işveren adına kesilerek tahsil edilir.
• Vergi karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı da yanında çalıştığı tespit edilen işverenden tahsil edilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 122’nci maddesine göre diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine tabi işverenler nezdinde çalışmaya başlaması halinde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine işveren tarafından kaydedilir.

Diğer ücretliye ödenen ücret tutarları gerçek usulde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmadığından, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olan işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde vergi tevkifatına ilişkin kısımlar doldurulmaz.

DİĞER HUSUSLAR

Diğer ücretlilerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun:

• 32’nci maddesinde yer alan asgari geçim indiriminden,
• 31 ’inci maddesinde yer alan engellilik indiriminden,
• 63’üncü maddesinde yer alan sigorta primi, şahıs / hayat sigorta primleri ve sendika aidatları gibi indirimlerden,

yararlanması mümkün değildir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 238’inci maddesine göre diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için ücret bordrosu düzenlenmez.

DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

Örnek 1: Ankara’da berberlik faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan Bay (C)’nin yanında 15 Mart 2021 tarihinden itibaren diğer ücretli olarak çalışmaya başlayan Bay (D)’nin 2021 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

2021 Takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı

3.577,50 TL

2021 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin 9 aylık brüt tutarı (3.577,50 TL X 9)

32.197,50 TL

Safi ücret tutarı (32.197,50 TL X %25)

8.049,38 TL

Yıllık vergi matrahı

8.049,38 TL

Hesaplanan vergi tutarı (8.049,38 TL X %15)

1.207,41TL

1 .Taksit tutarı (Mart/2021) (1.207,41 TL/2)

603,70 TL

2.Taksit tutarı (Ağustos/2021)

603,70 TL

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi, işe başladığı Mart 2021 ayı hariç olmak üzere Nisan ayından itibaren kalan 9 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2021 yılı için hesaplanan vergi tutarı 1.207,41 TL olup, diğer ücretli Bay (D)’nin Mart 2021 ayında vergi karnesine kaydettireceği vergi tutarının ilk taksiti verginin karneye yazıldığı Mart/2021 ayında, ikinci taksiti ise Ağustos/2021 ayında ödenecektir.

Örnek 2: 10/02/2021 tarihinde kendi arsası üzerinde özel inşaata başlayan Bay (E)’ nin yanında diğer ücretli olarak işe başlayan Bay (F), gelir vergisini Şubat ayında tarh ettirdikten ve birinci taksit tutarını ödedikten sonra Nisan/2021 ayında işi bırakmış ve bu durumu Mayıs ayında vergi dairesine bildirmiştir. Bay (F)’nin 2021 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

2021 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretini0 aylık brüt tutarı (3.577,50 TL X 10)

35.775 TL

Safi ücret tutarı (35.775 TL X %25)

8.943,75 TL

Yıllık vergi matrahı

8.943,75 TL

Hesaplanan vergi tutarı (8.943,75 TL X %15)

1.341,56 TL

1 .Taksit tutarı (Şubat/2021) ( 1.341,56 TL / 2)

670,78 TL

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi, işe başladığı Şubat ayı hariç olmak üzere Mart ayından itibaren kalan 10 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2021 yılı için hesaplanan vergi tutarı 1.341,56 TL olup, diğer ücretli Bay (F)’nin Şubat 2021 ayında vergi karnesine kaydettirdiği vergi tutarının ilk taksiti verginin karneye yazıldığı Şubat/2021 ayında ödenmesi gerekecektir. Ödevlinin birinci takside isabet eden vergisi; çalışılan aya isabet eden kısım değil, birinci taksit tutarının tamamı olan 670,78 TL olacaktır. Bay (F) Nisan/2021 ayında işi bırakmış olduğundan adına tarh edilen 2021 yılı diğer ücret gelir vergisinin ikinci taksitine isabet eden 670,78 TL’lik vergi (Ağustos/2021 ayında ödenecek olan vergi) vergi dairesince terkin edilecektir.

Örnek 3: 2021 yılı Ekim ayında basit usule tabi taksi işletmecisinin yanında işe başlayan diğer ücretli Bay (G)’nin 2021 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) işe başladığı Ekim ayı hariç olmak üzere Kasım ayından itibaren kalan 2 ay üzerinden hesaplanacaktır. Bay (G)’nin 2021 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

2021 Takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı

3.577,50 TL

2021 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin 2 aylık brüt tutarı (3.577,50 TL X 2)

7.155 TL

Safi ücret tutarı (7.155 TL X %25)

1.788,75 TL

Yıllık vergi matrahı

1.788,75 TL

Hesaplanan vergi tutarı (1.788,75 TLX %15)

268,31 TL

Ekim/2021 ayında ödenecek vergi tutarı

268,31 TL


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.