E-Tebligat Şifresi Almayan Mükelleflere Kesilen Cezalar

05.11.2018 06:22 |

Bilindiği üzere vergi ile ilgili işlemlerimizde temel kanun, Vergi Usul Kanunudur. Vergisel bir işlemin(vergi/ceza ihbarnamesi, ödeme emrinin vs) tebliğ işlemleri bu kanuna göre gerçekleşir. Vergi Usul Kanunumuzun 93 ila 107. maddeleri arasında tebligatın usul ve esasları anlatılır. Bu kapsamda kanunumuzun 107. maddesinde elektronik tebligattan,456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de e- tebligat kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerden bahsedilmiştir.

Bu yazımızda süresinde e-tebligat şifresini almayan mükelleflere ilişkin kesilen cezaların durumu hakkında bir değerlendirme yapacağız.

Vergi Usul Kanununda elektronik tebligat

Kanunumuzun 93. maddesinde;

“Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla, ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ olunur”

şeklinde tebliğin esaslarını bize izah etmiştir.

Aynı kanunun 107/A maddesinde ise; Kanunumuzun 93. maddesine atıf yaparak,

“93. maddesindeki hükümlere bağlı kalınmaksızın tebliğe elverişli elektronik bir adres ile elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan tebliğ muhatabın elektronik adresine ulaşmasını izleyen 5. Günün sonunda yapılmış sayılır”

“Maliye bakanlığı, elektronik ortamla yapılacak tebliğ ile ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik tebliğ yapılacakları usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” denilmiştir.

Bu kapsamda 27/05/2015 tarihinde çıkan Resmi Gazete’de bu hususlara ilişkin Bakanlığımız 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayımlamıştır. Peki bu tebliğ de neler var? Şimdi de ona bakalım.

456 Sayılı VUK Genel Tebliği

Söz konusu Tebliğ, elektronik tebligat işlemine nasıl başvurulacağı, konunun muhatabı mükelleflere bilgi akışının nasıl sağlanacağını ve kimlerin zorunlu olarak e-tebligat kapsamında olacağı ve uymayanlara ilişkin cezai hükümlerin neler olacağını bize açıklar.

Tebliğe göre elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve elektronik adres almak isteyen mükellefler şu şekilde sayılmıştır;

Kurumlar vergisi mükellefleri
Ticari, zirai, mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazancı basit usulde tespit edilenler ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
İsteğe bağlı olarak kendisine e- tebligat yapılmasını talep edenler

Yukarıda belirtilen muhataplar kendilerine belirtilen sürelerde e-tebligat adresi almak ve kullanmak zorundadırlar.

Belirtilen süreden kasıt, Genel Tebliğ çıktığı zaman öteden beri mükellefiyetleri devam edenler için 01.04. 2016 tarihine kadardır. 01.01.2016’dan sonra mükellefiyet tesis ettirenler ise işe başlamalarını takip eden 15 gün içerisindedir.

Başvuruları e-tebligat talep formu tüzel ve gerçek kişiler olmak üzere ayrı ayrı iki form ile bağlı oldukları vergi dairelerine müracaat edilerek gerçekleştirilir.

Bugünkü eleştiri konumuz ise tebliğin cezai hükümlerine ilişkin hususları ile alakalıdır. Şimdi de ona bakalım.

Cezanın evrensel hukuka uyarlılığı

Tebliğin cezai hükümler başlığın baktığımızda;

“Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148,149 ve mükerrer 257’nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. “

şeklinde ifade etmiştir. Bu lafızdan anlaşılan odur ki tebliğ, Kanunun 148. maddesinde belirtilen bildirimde bulunma yükümlülüğünü ve bu hükümlere riayet edilmemesi durumunda aynı Kanunun mükerrer 355. maddesi gereği cezai yaptırım uygulamasını amaçlamaktadır.

Bu tebliğ ile ceza ihdas edilmesi, Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetki sınırlarını aşılması sonucunu doğurmuştur. 107/A maddesi uyarınca verilen yetki kapsamında ” bunlara uyulmaması sonucunda cezai hükümleri belirleme” yetkisi sunmamıştır.

Türkiye Barolar Birliği, 456 sayılı VUK Genel Tebliğini Danıştay 4. Dairesi 2015/944 esas sayılı dosyasında dava konusu etmiş anılan Dairece Tebliğde yer alan genel nitelikli düzenlemenin üst hukuk normlarına aykırı bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle 23/05/2017 tarih ve 2017/4748 sayılı kararı ile davayı reddettiği, temyiz başvurusunda ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 08/11/2017 tarih ve E:2017/618, K:2017/521 sayılı kararında;

“Sınırları kanunla belirlenmiş bir yetkiye dayanmaksızın idare tarafından düzenleyici bir işlemle suç ve ceza ihdas edilerek suçta ve ceza da kanunilik ilkesine aykırı hareket edilmiş olduğu gerekçesiyle Tebliğin, davacıya kesilen özel usulsüzlük cezasına da dayanak alınan Ceza Hükümleri başlıklı 9. maddesi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm ve fıkrasının bozulmasına”

şeklinde karar verilmiştir.

Gerçekten de bugün evrensel hukuk normları gereği konulan vergilerin ve cezaların idarenin keyfiyetine ve takdirine bırakılmadan açık, belirli bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bilindiği gibi suç ve cezaların kanuniliği, üst norm olarak anayasal güvence altındadır.

Sonuç

Bugün vergi idaresi olarak 2018 yılı için kesilen bu cezalar 1.600 ila 400 lira arası değişmektedir. Yargı yoluna başvuran mükelleflerin uyuşmazlıkları, Danıştay’ın anılan kararı gereği mükellef lehine olmaktadır. Bu durum bakıldığında mükellefle ihtilafa, mahkemelerde meşguliyete, idare yönünden ise de maddi menfaat kaybına yol açmaktadır.

Nihai çözüm olarak burada yer alan boşluğu Bakanlığımız gerekli yasal altyapısını hazırlayıp, meclisten geçirerek doldurmalıdır. Cezanın nihai amacı olan caydırıcılığı bu şekilde tesis edebilir. Vergi İdaresi olarak da bu süreçte katlandığımız maliyetleri(avukatlık ücreti, dosya masrafı vs) ortadan kaldırarak, kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması sağlanabilir.

Hasan ŞAHİN
vergialgi.net
 

KAYNAK
- Vergi Usul Kanunu
- 456 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ
- Danıştay Kararları

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !