e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Elektronik Tebligat zorunluluğu 1 Ocak 2019’da başlıyor.

17.12.2018 06:49 | Güncelleme: 17.12.2018 06:49

Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususların düzenlendiği ve 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup yönetmelik hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğü girecektir.

Yönetmelikle yapılan düzenlemeler doğrultusunda Elektronik Tebligat  işlemleri; PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan UETS(Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)  üzerinden yürütülecektir.

 

Tebligatın Elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişiler yönetmeliğin 5 inci maddesinde;
•  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

• 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

• Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

• Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. (Odalar, barolar, bunların üst kuruluşu olan birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, vb.)

• Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim şirketler,Limited şirketler,Kollektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler.)

•  Noterler.

•  Baro levhasına yazılı avukatlar.

• Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

•  İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim."
olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir ay içindeelektronik tebligat adresi almak üzere PTT’ye başvurmak zorundadır.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başvuru, tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi ve tebligatın yapılması, muhafazası ile tebligat adresinin kapatılmasına ilişkin bilgiler ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN Ankara SMMMO Başkanı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

TEBLİGATIN ELEKTRONİK YOLLA YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR

▪ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlar.
▪ 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
▪ Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
▪ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
▪ Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
▪ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. (Odalar, barolar, bunların üst kuruluşu olan birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar)
▪ Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim şirketler,Limited şirketler,Kollektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler.)
▪ Noterler.
▪ Baro levhasına yazılı avukatlar.
▪ Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
▪ İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde
ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere
tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞUNA TABİ OLANLAR İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren, elektronik tebligat adresi almak üzere bir ay içinde başvuruda bulunmak zorundadır. Başvurular 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren PTT’ye yapılacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK BİLGİ VE BELGELER
▪ Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS)  yer  alan  benzersiz  numara  ve  sistem  bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
▪ Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
▪ Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
▪ PTT, belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT
tarafından belirlenir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞUNA TABİ OLMAYANLAR İÇİN BAŞVURU
▪ Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.
▪ PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre
tespit eder:
-Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
-Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
-Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN OLUŞTURULMASI VE TESLİMİ
▪ Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, PTT tarafından elektronik tebligat adresi, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri, esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturulur ve UETS’ye kaydedilir.
▪ PTT, oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve
mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN HAZIRLANMASI VE MUHATABA ULAŞTIRILMASI
▪ Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak,UETS’ye teslim eder.
▪ UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.
▪ Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.
▪ Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.
▪ Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.
▪ Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

ELEKTRONİK TEBLİGATTA MUHATABIN BİLGİLENDİRİLMESİ
▪ Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
▪ Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
▪ Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNE ERİŞİMİ
Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN ANA İŞLEM YETKİLİSİNİNİN PTT’YE BİLDİRİLMESİ
Tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.
Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri;
-Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya
çıkarmak.
-UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
-Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.
-Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT İŞLEM VE DELİL KAYITLARININ MUHAFAZASI
İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
-UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri  ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.
-UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.
-Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.
-Delil kayıtları otuz yıl.

TEBLİGATIN ELEKTRONİK YOLLA YAPILAMAMASI
Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.


ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN KULLANIMA KAPATILMASI
▪ Tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu olanlar için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.
▪ Tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu olmayanlar için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden muhasebe web com itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.
▪ Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.
- Kapatma işlemi  ilgili  kurum, kuruluş  veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.


ELEKTRONİK TEBLİGAT KULLANIMA KAPATMA İŞLEMLERİ
▪ Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.
▪ PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRES SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
▪ Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve
belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.
✓ Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.
▪ Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

BİLGİ, BELGE GÖNDERME USULÜ VE ZORUNLULUĞU
PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !