Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

26.02.2019 18:40 |

TÜRMOB 2018 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi düzenleme rehberi

TÜRMOB Mali Müşavirler için 2018 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi düzenleme Rehberini yayınladı.

Gelir Vergisi Beyanname düzenleme rehberi önsözünde TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis Yontan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için memleketin her köşesinde hizmet sunduklarını, Türmob ve Odaların  kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan Mali Müşavirlerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa sürede ulaşmalarını sağlamanın meslek örgütünün görevleri arasında yer aldığını iade eden Yontan  2018 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi'nin muhasebe meslek mensuplarına faydalı olmasını diledi.

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER

2018 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) 1
1. GİRİŞ 2
2. GELİR VERGİSİNDE TAM VE DAR MÜKELLEFİYET .... 2
2.1.
Tam Mükellefiyet .... 3
2.2. Dar Mükellefiyet 4
2.2.1.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşmalarında Mukimlik ...6
2.2.2.
Çalışma veya Oturma İzni Alarak Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Durumu 7
3. GELİRİN ELDE EDİLMESİ . 8
3.1. Ticari ve Zirai Kazançlarda Elde Etme .. 9
3.2. Serbest Meslek Kazançlarında ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Elde Etme .. 10
3.3. Ücretlerde ve Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme .. 11
3.4. Diğer Kazanç ve İratlarda Elde Etme ... 12
3.5. Dar mükellefiyette Elde Etme .... 12
4. GELİR UNSURLARI İTİBARİYLE BEYAN .. 14
4.1. Ticari Kazanç. .. 14
4.1.1. Ticari Faaliyetin Kapsamı .... 14
4.1.2. Ticari Faaliyetin Özellikleri .. 16
4.1.3. Ticari Kazancın Vergilendirilmesi .... 18
4.1.3.1.
Basit Usul . 19
4.1.3.1.1.
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları 20
4.1.3.1.2.
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları .. 21
4.1.3.1.3.
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları .. 22
4.1.3.1.4.
Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları .... 24
4.1.3.1.5.
Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş .... 24
4.1.3.1.6.
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş ... 25
4.1.3.1.7.
İşini Terk Eden Mükelleflerin Durumu 26
4.1.3.1.8.
Basit Usulde Vergilendirmede Özellikli Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 26
4.1.3.2.
İşletme Hesabı Esası .... 29
4.1.3.3.
Bilanço Esası
4.1.4. İndirilecek Giderler . 30
4.1.4.1.
Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler 32
4.1.4.1.1.
Götürü Gider Uygulaması .. 32
4.1.4.2.
Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında İaşe (Yemek) ve İbate (Barınma) Giderleri, Tedavi ve İlaç Giderleri, Sigorta Primleri, Emekli Aidatı ve Demirbaş Olarak Verilen G
4.1.4.2.1.
Yemek Giderleri ... 34
4.1.4.2.2.
Barınma Giderleri 36
4.1.4.2.3.
Tedavi İlaç Giderleri 36
4.1.4.2.4.
Emekli Aidatı ve Sigorta Primleri . 36
4.1.4.3.
İşle İlgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye veya
İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar .... 37
4.1.4.4.
İşle İlgili ve Yapılan İşin Önemi ve Genişliği İle Orantılı Seyahat ve İkamet Giderleri (Seyahat Maksadının Gerektirdiği Süreyle Sınırlı Olmak Şartıyla) .... 38
4.1.4.5.
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ... 38
4.1.4.6.
İşletme ile İlgili Olmak Şartıyla; Bina, Arazi, Gider, İstihlak,
Damga, Belediye Vergileri, Harçlar ve Kaydiyeler Gibi Ayni Vergi, Resim ve Harçlar ... 39
4.1.4.7.
Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar ... 40
4.1.4.8.
İşverenlerce Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Sendikalara Ödenen Aidatlar .. 41
4.1.4.9.
İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ... 41
4.1.4.10.
Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddelerinin Maliyet Bedeli . 42
4.1.4.11.
Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen İşbaşı Eğitim
Programlarından Faydalananlara, Programı Yürüten İşverenlerce Fiilen Ödenen Tutarlar 42
4.1.4.12.
Banka Kredi Borçları Nedeniyle Tahakkuk Etmiş, Ancak Henüz Ödenmemiş Faizlerin Gider Yazılması 43
4.1.5. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 43
4.1.6. Özelliği Olan Ticari Kazançlarda Kazanç Tespiti .. 45
4.1.6.1.
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri . 45
4.1.6.2.
Ulaştırma İşlerinde Matrah .... 47
4.1.7. Ticari Kazanç İstisnaları
.47
4.1.7.1.
PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası .. 47
4.1.7.2.
Sergi ve Panayır İstisnası .. 47
4.1.7.3.
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna ... 47
4.1.7.4.
Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası ... 47
4.1.7.5.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna .. 48
4.1.7.5.1.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki .... 48
4.1.7.5.2.
Ücret Desteği . 49
4.1.7.6.
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna ... 49
4.1.7.7.
Yatırım İndirimi ... 50
4.1.7.7.1.
31.12.2005 Tarihi İtibarıyla Mevcut Olup Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarları. .. 51
4.1.7.7.2.
24.04.2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar ... 51
4.1.7.7.3.
GVK’nın Mülga 19’uncu maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar ... 51
4.1.7.7.4.
01.01.2006 – 08.04.2006 Tarihleri Arasında Yeni Başlamış Yatırımlar ... 52
4.1.7.7.5.
Endeksleme .... 52
4.1.7.7.6.
Yatırım İndirimi İstisnasında Uygulama . 52
4.1.7.8.
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası .... 53
4.1.7.8.1.
İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları . 53
4.1.7.8.2.
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasında Özellikli Durumlar 54
4.1.7.8.3.
İstisna Uygulaması ....
4.1.7.8.4.
Yararlanılacak İstisna Tutarı ... 56
4.1.7.8.5.
Diğer Hususlar .... 57
4.1.7.9.
Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar . 59
4.1.7.10.
Avrupa Birliği Organlarıyla Akdedilen ve Usulüne Göre Yürürlüğe Konulan Anlaşmalar Çerçevesinde Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler . 59
4.1.7.11.
Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 59
4.1.7.11.1.
Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç ve İratların Kapsamı . 60
4.1.7.11.2.
İstisnadan Yararlanacak Olanlar .. 61
4.1.7.11.3.
İstisnadan Yararlanma Şartları .... 61
4.1.7.11.3.1. Buluşlara İlişkin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri ile Yazılım Faaliyetlerinin Türkiye’de Gerçekleştirilmesi 61
4.1.7.11.3.2. İncelemeli Sistemle Patent veya Olumlu Araştırma Raporu
Sonucunda Faydalı Model Belgesi Alınması .... 61
4.1.7.11.3.3. İstisna Uygulamasından Yararlanacak Kişilerden Olunması 61
4.1.7.11.3.4. Değerleme Raporu Düzenlenmesi . 62
4.1.7.11.3.5. Patent veya Faydalı Model Belgesi İçin Sağlanan Koruma Süresinin Aşılmamış Olması .. 63
4.1.7.11.4 İstisna Uygulaması .. 63
4.1.7.11.4.1. 9/8/2016 Tarihinden Önce Değerleme Raporu Düzenlenmesi Amacıyla Başvuranların Durumu .. 63
4.1.7.11.4.2. İstisna Kazancın Tespiti 64
4.1.7.11.4.3. Buluşun Üretim Sürecinde Kullanılması Halinde Kazancın Tespiti . 64
4.1.7.11.4.4. Kesinti Uygulaması .. 65
4.1.7.11.5.
Diğer Hususlar .... 65
4.1.7.11.5.1. 01/01/2015 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşların Durumu .. 65
4.1.7.11.5.2. Sınai Mülkiyet Hakkının Devredilmesi, Satılması veya Kiralanması İşlemlerinin Tescili .. 65
4.1.7.11.5.3. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri ile Yazılım Faaliyetlerinin Bir Kısmının veya Tamamının Yurt Dışında Gerçekleştirilmesi .. 65
4.1.7.11.5.4. Patent veya Faydalı Model Belgesinin Geriye Dönük Olarak Hükümsüz Sayılması . 66
4.1.7.11.5.5. İstisna Uygulamalarında Tercih  ... 66
4.1.7.11.5.6. Katma Değer Vergisi İstisnası 66
4.1.8. Ticari Kazanç Muafiyetleri .... 67
4.1.8.1.
Esnaf Muaflığı 67
4.1.8.2.
İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı .... 71
4.1.8.2.1.
Muafiyetin kapsamı ve şartları .... 71
4.1.8.2.2.
Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme .. 72
4.1.8.2.3.
Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri .... 73
4.2. Zirai Kazanç 73
4.2.1. Zirai Kazançta Vergileme . 74
4.2.2. Zirai Kazancın Tespiti .. 76
4.2.2.1.
Zirai İşletme Hesabına Göre Zirai Kazancın Tespiti .... 76
4.2.2.2.
Bilanço Esasına Göre Zirai Kazancın Tespiti .... 78
4.2.2.3.
Zirai Kazançlarda Stopaj Uygulaması .... 79
4.2.3. Zirai Kazanç İstisnaları (Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası) .. 80
4.3. Ücret 80
4.3.1. Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler .. 80
43.2.
Ücret İstisnaları ....
4.3.2.1.
GVK’nın 23’üncü maddesinde Yer Alan Ücret İstisnaları 82
4.3.2.2.
Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası. 86
4.3.2.3.
Gider Karşılıklarında İstisnalar .... 88
4.3.2.4.
Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar .. 89
4.3.2.5.
Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İlgili İstisna Uygulaması 91
4.3.2.5.1.
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımların vergilendirilmesi . 91
4.3.2.5.2.
Kıdem tazminatlarında istisna uygulaması . 92
4.3.2.5.3.
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna . 93
4.3.2.5.4.
657 sayılı Kanunun 4/b ve mülga 4/c maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen iş sonu
tazminatlarının vergilendirilmesi . 95
4.3.2.6.
Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar . 95
4.3.2.7.
Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar ... 95
4.3.2.8.
Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar 96
4.3.2.9.
Teşvik, İkramiye ve Mükâfatlarda İstisnalar .... 96
4.3.3. Ücretin Safi Tutarının Tespiti 98
4.3.3.1.
Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri ... 98
4.3.3.2.
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi .. 98
4.3.3.3.
İşsizlik Sigortası Primi . 99
4.3.3.4.
Şahıs Sigorta Primleri .. 99
4.3.3.5.
Engellilik İndirimi .... 99
4.3.4. Ücretlerin Vergilendirilmesi 100
4.3.4.1.
Ücret ve Kira Gelirini Birlikte Elde Edenlerin İstisnadan Faydalanma Durumu . 102
4.3.4.2.
Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler .. 103
4.3.4.3.
Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan ve İstisnadan
Faydalanmayan Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler .. 103
4.3.4.4.
Asgari Geçim İndirimi. 104
4.3.4.4.1.
İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ... 107
4.3.4.5.
Yurtdışında Hizmet Veren İşletmelerde İndirim ... 109
4.3.4.5.1.
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam
Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması .... 110
4.3.4.5.2.
İndirimden Faydalanma Şartları . 110
4.3.4.5.3.
İndirim Tutarı. ... 111
4.3.4.5.4.
Bildirim ve Beyan ... 112
4.3.4.6.
Bankalar Tarafından Yapılan Promosyon Ödemeleri . 114
4.4.
Serbest Meslek Kazancı 115
4.4.1. Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı .. 117
4.4.2. Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbabı 118
4.4.3. Serbest Meslek Kazançlarında İstisnalar 118
4.4.3.1.
Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası .. 118
4.4.3.2.
Sergi ve Panayır İstisnası 119
4.4.3.3.
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası .. 119
4.4.4. Defter Tutan Serbest Meslek Erbabında Kazancın Tespiti 120
4.4.5. Serbest Meslek Kazançlarında Hasılat ... 121
4.4.6. Serbest Meslek Kazançlarında Giderler . 122
4.4.7. Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesinde Özellikli Konular. .
 
4.4.7.1.
Serbest Meslek Erbabının Faaliyetinde Kullanmak Üzere Satın Aldığı İkinci Aracı İçin Amortisman Ayırıp Ayıramayacağı .. 125
4.4.7.2.
Mesleki Sorumluluk Sigortasının, Yıllık Beyanname Üzerinden İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı 125
4.4.7.3.
Serbest Meslek Faaliyeti Nedeniyle Müşteriler İle Yapılan Sözleşmelere ve Verilen Beyannamelere Ait Damga Vergisinin Serbest Meslek Kazancından İndirilmesi ... 126
4.4.7.4.
Serbest Meslek Erbaplarının Giyim Harcamaların Gider Yazılıp Yazılamayacağı ... 126
4.4.7.5.
Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İşyerinin Bir Bölümünü Şirkete Kiraya Vermesi Durumunda Vergilendirme . 126
4.4.7.6.
Serbest Meslek Erbabının Kredi Kullanarak Aldığı ve
Home-Ofis Olarak Kullandığı Gayrimenkul İçin Ödediği Faizlerin Gider Kaydı  . 127
4.4.8. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinde Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisi .... 128
4.4.9. Serbest Meslek Erbaplarının Yararlanamayacağı Bazı Vergisel Uygulamalar . 131
4.4.9.1.
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Ve Değersiz Alacak Yazma ... 131
4.4.9.2.
Alacak Senetleri Reeskontu . 131
4.4.9.3.
Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırma . 131
4.5. Gayrimenkul Sermaye İradı 131
4.5.1. Gayrimenkul Sermaye İradında Beyan 133
4.5.2. Mesken Kira Gelirlerinde İstisna ... 134
4.5.3. Gayrimenkul Sermaye İradında Elde Etme .... 135
4.5.4. Emsal Kira Bedeli . 137
4.5.5. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi ... 138
4.5.6. Safi İradın Bulunması Sırasında İndirilecek Giderler .. 138
4.6. Menkul Sermaye İradı ... 143
4.6.1. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi ... 146
4.6.1.1.
Tevkif Yoluyla Vergilendirilmekle Beraber Belli Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları . 146
4.6.1.2.
01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Her Nevi Tahvil
ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Beyanı .. 147
4.6.1.3.
Özel Sektör Tahvilleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler . 148
4.6.1.4.
Kar Paylarının Vergilendirilmesi. .... 148
4.6.1.5.
Tutarı 1.600 TL’yi Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları .... 149
4.6.1.6.
Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları . 150
4.6.1.7.
Kesilen Vergilerin Mahsubu .. 151
4.6.1.8.
Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumuna İlişkin Özet Tablo .. 151
4.6.2. Menkul Sermaye İratlarında İstisna .. 154
4.6.2.1.
Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Yapılan Ödemelere İlişkin İstisna Uygulaması 154
4.6.2.2.
Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarına Yapılan Aktarımlarda İstisna Uygulaması . 155
4.6.2.3.
Geçiş Dönemi Uygulaması 156
4.7.
Diğer Kazanç ve İratlar .. 157
4.7.1. Değer Artış Kazançları ... 157
4.7.2. Arızi Kazançlar .
4.7.3. Geçici 67’inci madde Kapsamında Tevkifata Tabi Olup, Beyan Edilmeyecek Gelirler .... 162
4.7.3.1.
Mevduat Faizleri, Repo Gelirleri ve Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 163
4.7.3.2.
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançları ... 163
4.7.3.3.
Hisse Senedi Kar Payları ile Alım-Satım Kazançları 164
4.7.3.4.
Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Katılma Belgeleri ile Yatırım
Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde Edilen Gelirler .... 166
4.7.3.5.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler ... 167
4.7.3.6.
Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca 193 Sayılı Kanunun Geçici 67 nci
Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması .... 167
4.7.3.7.
İhtiyari Beyan . 168
4.7.3.8.
Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Geçici 67’nci Madde Kapsamında Yapacakları İşlemler ... 169
5. GELİRİN TOPLANMASI VE YILLIK BEYAN . 170
5.1. Toplama Yapılmayan Haller 171
5.2. Yıllık Beyanname Verilmesi ve Gelirin Toplanmasıyla İlgili Esaslar .... 172
5.3. Yıllık Beyannameye Dahil Kazanç ve İratlardan Zarar Mahsubu .... 173
6. GEÇİCİ VERGİ ... 173
7. BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER . 175
7.1. Hayat Sigortası ve Şahıs Sigortası Primleri 175
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi .... 176
7.3. Engellilik İndirimi 176
7.4. Bağış ve Yardım İndirimi .... 177
7.4.1. Gelirin %5’i ile Sınırlı Bağışlar 178
7.4.2. Gelirle Sınırlı Olmayan Bağışlar .... 178
7.5.
Sponsorluk Harcamaları ....180
7.6.
Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ..180
7.6.1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 182
7.7. Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların Beyan Edilen Gelirin %10’unu Aşmayan Kısmı . 182
7.8. Türkiye’den Yurt Dışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin İndirim 183
7.9. Korumalı İş Yeri İndirimi 183
7.10. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi .. 183
7.11. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları ... 184
7.12. Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi 184
7.13. Teknogirişim Sermayesi Desteği .. 185
7.14. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Sağlanan Sermaye Destekleri ... 186
7.15. BAĞ-KUR Primleri 186
8. YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE TARH İŞLEMLERİ .. 187
8.1.
Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi .. 187
8.2. Tarhiyatın Muhatabı . 187
8.3. Vergilendirme Dönemi ... 188
8.4. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 
8.5.
Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler .. 189
9. GELİR VERGİSİNDE MAHSUP, İADE VE TEŞVİKLER .. 190
9.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi ... 190
9.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın İadesi .... 190
9.1.2. Mahsuben İade 190
9.1.3. Nakden İade 191
9.1.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu .... 192
9.2.
Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi ... 192
9.3. İade Talepleri Başvuru Şekli .... 193
9.4. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 194
9.4.1. Vergi İndiriminden Yararlanacak Olanlar . 196
9.4.2. Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları ... 197
9.4.2.1.
İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması .... 197
9.4.2.2.
İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen  veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 199
9.4.2.3.
Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması ... 200
9.4.2.4.
Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması . 201
9.4.3. Vergi İndirimi Uygulaması ... 201
9.4.4. Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti. ... 201
9.4.5. Şartların İhlali Halinde Yapılacak İşlemler ... 202
9.5.
İlave İstihdamın Teşviki 203
9.5.1. 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması . 204
9.5.1.1.
Gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına ilişkin şartlar 204
9.5.1.2.
İstisna uygulamasında süre .. 205
9.5.1.3.
Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması ... 205
9.5.2.
4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması ...206
9.5.2.1.
Gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına ilişkin şartlar 206
9.5.2.2.
İstisna uygulamasında süre .. 207
9.5.2.3.
Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması ... 207
9.5.3. Ortak Hükümler 208
9.5.3.1.
Uygulamanın esasları . 208
9.5.3.2.
Teşvikten faydalanılamayacak durumlar ... 210
9.5.3.3.
Diğer hususlar ... 211
9.6. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi . 212
9.7. Yeni Makina ve Teçhizat Alımında Amortisman Oran ve Süreleri. ...
0. MUHTASAR BEYANNAME . 214
10.1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 215
11. MÜNFERİT BEYANNAME. . 216
12. HAZIR BEYAN SİSTEMİ .... 217
13. 2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ . 219
14. İNDİRİMLİ GELİR VERGİSİ UYGULAMASI . 220
15. DEFTER BEYAN SİSTEMİ . 223
15.1. Defter Beyan Sistemine Başvuru 224
15.2. Defter Beyan Sistemine Kayıt zamanı. . 224
15.3. Defter Beyan Sisteminde Yanlış kayıtların düzeltilmesi .. 225
15.4. Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulabilecek defterler .... 225
15.5. Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı 226
15.6. Defter Beyan Sistemi üzerinden elektronik belge düzenlenmesi . 226
15.7. Defter Beyan Sistemi kullanma yetkisi .... 226
15.8. Defter Beyan Sisteminenden çıkış ... 227
15.9. Defter Beyan Sistemini kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih 228
15.10. Defter Beyan Sisteminde Sorumluluk ve ceza uygulaması ... 228
EK - GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER .

2018 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi hazırlayarak, iş ve işlemlerinizde sizlere yardımcı olması amacıyla e- kitap olarak istifadenize sunduk.

Temel vergilerimizden birisi olan Gelir Vergisi, gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Ülkemizde vergi gelirlerimizi, üç temel kategori üzerinden temin edilmektedir. Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler dağılımı itibariyle sistemin yapısı hakkında da bilgi vermektedir.

Vergi sisteminin temelini gelir üzerinden alınan vergiler oluşturmasına karşın, ülkemizde vergi gelirlerinin en büyük payını dolaylı vergiler diye adlandırdığımız mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Dolaylı vergilerin payının yüksek olması temel yapının önemini ve değerini hiçbir zaman azaltmamalıdır.

Gerçek kişilerin ve kurum kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen iki temel düzenleme olan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları büyük öneme sahiptir. Gelir Vergisi Kanunu 1961 yılında yürürlüğe girerek, günümüze gelinceye kadar çok sayıda değişikliğe tabi tutulmuştur. Ancak yapılan değişiklikler sonucu sistematik yapı ve bütünlük bozulmuştur. Kanun, basit, sade, kolay ve anlaşılabilir olmaktan uzaklaşmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı temel düzenlemelere geçici maddeler ile yön veriliyor olması da öngörülebilirliği azaltmaktadır. Bu durum uygulamada bazı tereddüt ve duraksamalara da yol açabilmektedir. Şahsi ve dolaysız bir vergi olarak artan oranlı tarifeye göre alınan gelir vergisinin, uygulanması ve beyanı konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak ve kılavuz görevi görmesi için elinizdeki çalışmayı hazırlayarak sizlerin istifadesine sunduk.

Meslektaşlarımıza uygulamada yardımcı olacağına inandığımız e- kitabımız, özellikle bazı bilgi, oran ve uygulamalara kolay ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlandı. e-Kitabın, başta gelir vergisi beyanlarını düzenleyen meslektaşlarımız olmak üzere tüm ilgililere faydalı olmasını diliyorum.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!