e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı yayınlandı.

08.05.2019 15:14 |

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak görüşe sunuldu.

30/6/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen bu yönetmelikle;

a) Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin tanımlanmasına, bildirilmesine, geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, hesaplanmasına, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,

b) Bu listedeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Ayrıca Yönetmelik eklerinde;

Ambalaj (plastik, kağıt, cam, metal, tekstil, kompozit vb malzemeden üretilmiş) tanımına uyan ve uymayan malzemeler,
İlaçlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
Bitkisel yağlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
Madeni yağlar için geri kazanım katılım payı uygulaması,
Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
Lastikler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
Pil ve akümülatörler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi
hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin tanımlanmasına, bildirilmesine, geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, hesaplanmasına, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,
b) Kanunun ekli (1) sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere ilişkin idari ve teknik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yurt içinde piyasaya arz edilen, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, ikinci el ve/veya tamir edildikten/onarıldıktan sonra piyasaya arz edilen ürünleri, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünleri, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilmiş ürünleri kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 11 inci ve Ek-11 inci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve tüm bileşenleri dahil tüm ürünleri,
b) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımlarını,
c) Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan elektrik enerjisi üreten kaynakları,
ç) Araç: Kara yollarında kullanılabilen motorlu taşıtlar ile lastik tekerlekli iş makinelerini,
d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e) Beyanname: Bu Yönetmelik kapsamındaki plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlerin geri kazanım katılım paylarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilmesini,
f) Bildirim: Bakanlığa ait bilgi sistemi üzerinden, Yönetmelik kapsamındaki plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesini
g) Bilgi Sistemi: Geri kazanım katılım paylarına esas bilgilerin yönetimiyle ilgili olarak yapılan bildirimlerin toplandığı ve değerlendirildiği Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi sistemi,
ğ) Bitkisel yağ: Sadece bitkisel kaynaklardan elde edilen rafine, natürel, soğuk preslenmiş natürel, yemeklik ya da kızartmalık yağlar ile bitkisel margarinleri,
h) Depozito Sistemi: Bakanlıkça belirlenen ve maddi değere haiz ürünlerin/eşyaların kullanım sonrasında, kullanıcı veya tüketicilerden geri alınmalarına yönelik Bakanlıkça esasları belirlenerek kurulan/kurdurulan sistemi,
ı) Elektrikli ve elektronik eşya: Çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları,
i) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı sorumluluğu,
j) Geri Kazanım Katılım Payı: Bu yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzında ürün cinsine bağlı olarak belirlenen ücreti,
k) İhracat: Türkiye gümrük bölgesi içerisinde serbest dolaşımda bulunan bir ürün, eşya ve/veya malzemenin Türkiye gümrük bölgesi dışına veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgeye eşdeğer kabul edilen birimlere gönderilmesini,
l) İhracatçı: Sahibi olduğu bir ürün, eşya ve/veya malzemeyi ihraç etmek kaydı ile kendi nam ve hesabından düşüren gerçek ve tüzel kişiyi,
m) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
n) İlaç: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis koymak veya farmakolojik, immünolojik ya da metabolik etki göstererek bir fizyolojik fonksiyonu iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek amacıyla, her türlü doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu içeren ürünü,
o) İthalat: Başka ülkeler, serbest bölgeler veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul edilen özel birimler menşeli ürün, eşya ve/veya malzemenin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile yurt içine alınmasını,
ö) İthalatçı: Başka ülkeler veya serbest bölgeler menşeli ürünleri Türkiye Gümrük Bölgesinde kendi nam ve hesabına millileştirerek sahiplenen gerçek veya tüzel kişiyi,
p) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
r) Lastik: Yolcu ve yük nakil araçları ile iş makinaları dâhil olmak üzere tüm taşıtların altında bazı bağlayıcı ve güçlendirici bileşenlerle, kauçuktan üretilen, kullanılan takviye malzemesine göre sınıflandırılan, kaplama yapılarak yeniden piyasaya sürülenler ile dolgu lastikler de dahil olmak üzere değişik tip ve ebattaki ürünleri,
s) Madeni Yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,
ş) Mahsuplaşma: Depozito sistemi içerisinde iade alınanlar dahil her türlü iade işlemine esas ürün ve eşyaya ilişkin bildirim yapılması sonrası bu ürünlere ait geri kazanım katılım payının piyasaya sürülen ürün ve eşyalar için oluşan geri kazanım katılım payından düşülmesini,
t) Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve yetkili birimlerce bu formüle göre hazırlanan ilacı,
u) Orijinal eşya/parça: Bütünlük arz eden eşyaların işlevini yerine getirmesi için ayrılmaz bir parçası olan ve üretim aşamasında eşyaya bütünleşik bileşen olarak doğrudan monte edilen ürünleri,
ü) Pil: Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten kaynakları,
v) Piyasaya arz: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
y) Piyasaya süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bir ürünü piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürün/eşyalar için ürün üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,
z) Plastik poşet: Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetleri,
aa) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,
bb) Tasfiye: Gümrük mevzuatı uyarınca, ithalata veya ihracata konu edilmiş ancak gümrük idarelerinin hüküm ve tasarrufuna bırakılmış eşyaların ilgili idarelerce piyasaya arz edilmesini,
cc) Tedarikçi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri piyasaya sürenler adına fason olarak üretenleri, kendisi üretici olmayıp ürünleri piyasaya sürenlere temin edenleri,
çç) Ürün: Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ve yurt içinde piyasaya arz edilen eşya ve malzemeleri,
dd) Yeniden kullanım: Ürünlerin, tamirhaneler, servisler gibi ürünlere yönelik bakım onarım hizmetleri sonucunda, aynı amaçla kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi,
ee) Zati ihtiyaç ürünleri: Başka bir gerçek veya tüzel kişiden temin edilmeyerek kendi imkânları ile üretilen ve sadece kendi tüketimi ve kullanımı sağlanan ürünleri,
ifade eder.

İlkeler
MADDE 5 – (1) Piyasaya sürülen ürünlerin geri kazanım katılım paylarının belirlenmesinde; Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler ile bu ürünlere karşılık gelen ücretlerin kullanılması esastır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanır. Geri kazanım/geri dönüşüm yolu ile elde edilenler için de geri kazanım katılım payı alınır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden ithal edilenler için geri kazanım katılım payı, ithalat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip uygulanır.
(4) Asli amacına uygun olarak kullanılmak üzere tasfiye halindeki ürün ve eşyalardan satış işlemi gerçekleştirilenler için geri kazanım katılım payı alınır.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için uygulanacak geri kazanım katılım payı uygulamasından plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar sorumludur. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payından ithalatçı sorumludur. Bu ürünlerin ithalatında, ithal edilen eşyanın içeriğindeki ürünler ilgili gümrük idaresine bildirilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya sürülen ürünlerin muhasebe kayıtlarının ayrı olarak oluşturulması ve bu kayıtlarının yeminli mali müşavirlere doğrulatılması zorunludur.
(7) Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına dahil edilen plastik poşetlerin özellikleri, ücretleri, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimi işlemlerine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen esaslar doğrultusunda ücretlendirme uygulaması kapsamı dışında kalan plastik poşetler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(8) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır.
(9) Bu yönetmelik kapsamındaki ürünlerden, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemeler kapsamında kalanlara yönelik özel hüküm ve yükümlülükler ilişkili olduğu mevzuatı uyarınca ayrıca yerine getirilir.
(10) Piyasaya arz edilen araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların asıl kullanım amacı ile faaliyetini gerçekleştirilmesinde kullanılması mecburi ve kaçınılmaz olan ve bu araç ve eşyaların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen orijinal eşya/parçalardan Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Ayrıca, Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden, araç ve elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak kullanılacak olan ürünlerden de geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.
(11) Orijinal eşya/parça tanımına uyan ancak herhangi bir araç ve/veya elektrikli ve elektronik eşyanın bütünleşik parçası olmayan aksesuar niteliğinde verilenler ile münferit olarak piyasaya sürülen Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler ve ambalajlardan geri kazanım katılım payı tahsil edilir.
(12) Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için aynı listede ambalaj malzemelerine yönelik belirlenen geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) Satış noktalarınca kullanıcılara ya da tüketicilere verilecek plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemekle,
c) Satış noktaları ve piyasaya sürenlerce yapılan bildirimleri izlemek, kontrol etmek, denetlemek ve değerlendirmekle,
ç) Bakanlıkça geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine esas piyasaya arz edilen Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünlere ilişkin bildirim sistemini oluşturmakla,
yükümlüdür.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu ve onikinci fıkralarına yönelik uygulama usul ve esasları ile bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere yönelik depozito uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İl Müdürlüklerinin görev ve Yetkileri

MADDE 7 – (1) İl Müdürlükleri,
a) Satış noktaları ve piyasaya sürenlerin bilgi sistemine kayıtlarını yapmak, beyan yükümlülükleri ile yapılan bildirim ve beyanlarını izlemekle ve kontrol etmekle,
b) Bu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacak izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetlerini Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirmekle,
yetkilidir.

Piyasaya Sürenlerin Sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri yurt içinde piyasaya arz edenler;
a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde piyasa arz edilen ürünlere ilişkin Bilgi Sistemine kayıt olmakla,
b) Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ekli (1) sayılı listesi kapsamında sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla, bilgi sistemi üzerinden Bakanlığa bildirmek ve beyan etmekle,
c) Ürünlere ilişkin geri kazanım katılım paylarının hesaplanması için Kanunun ekli (1) sayılı listesinde verilen ve her yıl güncellenerek Bakanlıkça ilan edilen birim ücretleri kullanmakla,
ç) Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına tabi tutulan plastik poşetler ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymakla,
d) Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirmekle,
e) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu Yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca bildirmek, beyan etmek ve ödemekle,
yükümlüdür.
(2) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülükler ilişkili olduğu mevzuatı uyarınca ayrıca yerine getirilir.
(3) Araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyalarda orijinal eşya/parça olarak kullanılan ürünler için Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulur.
(4) Geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine ilişkin Bakanlığa yapılacak bildirim ile Gelir İdaresi Başkanlığı uhdesindeki beyanname ve ödeme işlemlerine yönelik hususlarda

yetkili kişi/birimler tanımlanarak Bakanlığın bildirim sistemine kayıt edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Bildirim ve Beyanname İşlemleri

Bildirimler ve Beyannameler
MADDE 9 – (1) Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yapılacak bildirimlerde Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda oluşturulan Bilgi Sisteminde istenen bilgi ve belgeler sunulur.
(2) Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak bilgi sistemine veri girişlerinde bu Yönetmelik ekleri esas alınarak;
a) Ambalaj sınıfında yer alan ürünlere ilişkin veriler; içecek ambalajları ve ahşap ambalajlar için adet olarak, diğer ambalajlar için ise ağırlık olarak girilir.
b) Satış noktaları tarafından; ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler ağırlık olarak girilir. Ücretlendirilme uygulamasına tabi olan plastik poşetlere ilişkin bildirimler sadece Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslar kapsamında bildirilir.
c) Akümülatör sınıfında yer alan ürünlere ilişkin veriler; kurşun asitli, nikel kadmiyumlu ve bunların dışındakiler için ayrı ayrı olmak üzere ağırlık olarak girilir.
ç) Pil sınıfında yer alan ürünlere ilişkin veriler; çinko karbon, alkali silindirik, alkali düğme, diğer düğme piller, çinko-hava ve gümüş oksitli düğme piller, lityum düğme piller, lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (araç bataryaları hariç), otomotiv pilleri (kurşun içerenler hariç), lityum içeren araç bataryaları ve diğer şarjlı piller için ayrı ayrı olmak üzere ağırlık olarak girilir.
d) Lastik sınıfında yer alan ürünlere ilişkin veriler; binek araç lastikleri, iş makinası lastikleri, otobüs-kamyon-kamyonet-yükleyici-kazıcı lastikleri ile diğer lastikler ve dolgu lastikleri için ayrı ayrı olmak üzere adet olarak girilir.
e) Elektrikli ve elektronik eşya sınıfında yer alan ürünlere ilişkin veriler; aydınlatma ekipmanları için adet olarak, televizyon/monitör, televizyon ve monitörler haricindeki bilişim telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletleri ve diğerleri, buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazları, buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç beyaz eşyalar için ayrı ayrı ağırlık olarak girilir.
f) Madeni yağ tanımına uyan, geri dönüştürülmüş olanlar da dâhil tüm ürünler için toplam ağırlık olarak girilir.
g) Bitkisel yağ tanımına uyan tüm ürünler için toplam ağırlık olarak girilir.
ğ) İlaç tanımına uyan yalnız majistral ilaçlar haricinde kalan ilaçların kutu veya şişeleri adet olarak girilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için yapılacak bildirimlerde ürünlerin ticari adı, satışı yapılan yerlere ilişkin bilgiler ve bunlara ilişkin belgeler yer alır.
(4) İade işlemlerine ilişkin verilerde ürünlerin piyasaya sürüldüğü tarih bilgisi girilir.
(5) Sürekli bir çevre görevlisi istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmelerce bilgi sistemine girilecek veriler çevre yönetim birimleri/çevre görevlisi tarafından incelenip onaylandıktan sonra sisteme girilir.

Beyanlar
MADDE 10 – (1) Piyasaya sürülen ürünlere yönelik yapılacak beyanlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlen esaslara uyulur.

Bildirimlerin ve beyanların doğruluğu
MADDE 11 – (1) Piyasaya süren işletmeler tarafından Bilgi Sistemine girilen bilgi ve belgelerin doğruluğu konusunda; piyasaya süren işletmelerin ilgili birimi ve/veya temsilcisi sorumlu olup Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde; piyasaya süren işletmeler beyan ve belgelerini yeminli mali müşavire inceletir ve inceleme raporunu Bakanlığa sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve İdari Hususlar

Ücretlendirme esasları
MADDE 12 – (1) Geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü, söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi ve/veya ithalatın gerçekleşmesi ile başlar.
(2) Kanunun ekli (1) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım payı tutarları, takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların
%5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.
(3) Geri kazanım katılım payının ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirilir.

İzleme, kontrol ve denetim işlemleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacak izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetleri, konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça gerçekleştirilir.
(2) İlgililer, denetim ve inceleme işlemleri ile görevli kurumların isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.
(3) Bakanlık, uhdesinde yer alan konularda gerek görülmesi halinde izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetlerine ilişkin yetki düzenlemesinde bulunabilir.

Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimlerde;
a) Bildirim yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenler ile Bakanlıkça bu Yönetmelik kapsamında talep edilen diğer bilgi ve belgeleri zamanında ve/veya eksiksiz olarak sunmadığı tespit edilenler hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi hükmü gereğince,
b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere Kanunun 20 nci maddesinin
(z) bendi hükmü gereğince,
idari yaptırım uygulanır.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları, Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.
(3) Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde bakanlıkça Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi hükmü gereğince idari para cezası uygulanmasına müteakip olarak beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Bu ödemenin yapılmaması halinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında tekrar idari para cezası uygulanır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem tesis edilir.
(5) Bakanlıkça plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına tabi tutulan plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına Kanunun 20 nci maddesinin (bb) bendi hükmü gereğince idari yaptırım uygulanır. Bu yönde yapılacak izleme, kontrol ve/veya denetimler ile uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi uygulamasına yönelik Bakanlıkça yayımlanan Usul ve Esaslar ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İade ve Mahsuplaşma

İade
MADDE 15 – (1) 7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca cayma hakkı kullanılarak geri kazanım katılım payı ödeyene iade edilen ürünler ve garanti kapsamında iade alınan ürünler yeniden piyasaya arzı mümkün olmamak kaydıyla Bakanlığa bildirim sistemi üzerinden iade olarak bildirilir.
(2) Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi üzerinden iade alınan ilaçlar da Bakanlığa bildirim sistemi üzerinden iade olarak bildirilir.

Depozito
MADDE 16 – (1) Kanunun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünlerden Bakanlıkça uygun görülen depozito sistemi kapsamında piyasadan geri toplanan/iade alınanlar geri kazanım katılım payından muaf tutulur. Muaf tutulanların bedelleri üzerinden mahsuplaşma yapılabilmesi için her ay düzenli olarak piyasaya arz edilen miktar ile iade sistemi üzerinden geri alınanlar Bakanlığın bildirim sisteminden bildirilir.

Mahsuplaşma
MADDE 17 – (1) Yapılan iade bildirimlerine esasen elde edilen mahsuplaşma tutarı Bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir ve Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği usule göre mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilir.
(2) İade işlemine konu edilen ürün ve eşyalar için mahsuplaşmaya esas bedel olarak ürün ve/veya eşyanın piyasaya arz edildiği tarihte uygulanan geri kazanım katılım payı esas alınır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ürünlere ilişkin geri kazanım katılım payı ödenir. Mahsuplaşma ve iade işlemleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ve geri kazanım katılım payı alınan ürünler için geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve ilave idari düzenlemelerde bulunmaya Bakanlık yetkilidir.
(2) Geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi ve bu suretle tespit edilerek uygulanmasına yönelik belirlenecek tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 30/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik taslağının tamamına ve eklerine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.