e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin İPC ile Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri Tahsil Edilmeyecek.

17.02.2020 11:51 | Güncelleme: 17.02.2020 11:51

Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin 24/12/2019 Tarihinden Önce Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları İle Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri Tahsil Edilmeyecektir

Yapılan düzenleme gereği 24/12/2019 tarihinden önce;

1) Güvenlik korucularının bildirimlerinin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddeleri gereği uygulanması gereken idari para cezaları,

2) Güvenlik korucularının primlerine ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi gereği uygulanması gereken gecikme cezası ve gecikme zamları,

uygulanmayıp, tahsil edilmeyecektir.

Güvenlik Korucularınının Bildirimi İle Primlerin Ödenmesine İlişkin Yükümlülüklerden Kaynaklanan Yaptırımlarlar İçin Getirlen Düzenlemeler:

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62’nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79’uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15’inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89’uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102’nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme gereği, 24/12/2019 tarihine kadar güvenlik korucularının bildirimleri ve primlerine ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89’uncu ve 102’nci maddeleri gereği uygulanması gereken gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezalarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Getirilen düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

1) İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden kaynaklanan yükümlülükler

5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayılan güvenlik korucularının işe giriş bildirgesinin valilik onayı ile göreve başladıkları tarihten itibaren valilikler veya kaymakamlıklarca e-sigorta yolu ile “33-Güvenlik korucusu” sigortalılık kodu seçilerek verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde işten ayrılış bildirgelerinin de sigortalının görevinin sona ermesi, istifa etmesi, 55 yaşını doldurması veya ölümü halinde bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK’ ya verilmesi gerekmektedir.

İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin süresi içinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 7196 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 79’uncu madde hükümleri uyarınca 24/12/2019 tarihinden önce işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden süresi geçtikten sonra verilenler nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmayacak olup, uygulanmış ama tahsil edilmemiş olan idari para cezaları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yükümlülüklerin süresi geçtikten sonra yerine getirilmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Örnek-1: (A) ilinde güvenlik korucusu olarak 23/10/2019 tarihinde göreve başlayan sigortalının işe giriş bildirgesi 23/11/2019 tarihinde verilmesi gerekirken 25/12/2019 tarihinde verildiği tespit edilmiştir. İşe giriş bildirgesinin son verilme tarihi olan 23/11/2019 tarihi, 7196 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 24/12/2019 tarihinden önce olduğu gerekçesiyle bu sigortalının bildirimine bağlı olarak İPC uygulanmayacaktır.

Örnek-2: (B) ilinde güvenlik korucusu olarak 30/11/2019 tarihinde göreve başlayan sigortalının işe giriş bildirgesi 30/12/2019 tarihinde verilmesi gerekirken 3/1/2020 tarihinde verildiği tespit edilmiştir. İşe giriş bildirgesinin son verilme tarihi olan 30/12/2019 tarihi, 7196 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 24/12/2019 tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle bu sigortalının bildirimine bağlı olarak İPC uygulanacaktır.

2) Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmemesi, primlerin ödenmemesinden kaynaklanan yükümlülükler

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına tabi olan güvenlik korucuları için Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt tutarı üzerinden

%32,5 oranında hesaplanan sigorta priminin valilikler veya kaymakamlıklar tarafından “51- 5510 sayılı Kanunun ek 15’inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucuları” belge türü ile aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ ünde saat 23:59’ a kadar e-sigorta kanalıyla SGK’ ya gönderilmesi ve primlerin izleyen ayın 14’üne kadar ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge veya beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği idari para cezası uygulanması, primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ise aynı Kanunun 89’uncu maddesi gereği gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak primlerin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 79’uncu madde uyarınca maddenin yürürlüğe girdiği 24/12/2019 tarihinden önce aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve primlerin ödenmesine ilişkin yükümlülüklerinden;

- 15/10/2019-14/11/2019 dönemi (Ekim ayı) ve öncesinde güvenlik korucusu olanlara ait primlerin ödenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen valilikler veya kaymakamlıklar hakkında süresinde ödenmeyen prim borçları için 24/12/2019 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

- 15/11/2019-14/12/2019 dönemi (Kasım ayı) ve öncesinde güvenlik korucularına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen valilikler veya kaymakamlıklar hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 79’uncu madde hükmü gereği 24/12/2019 tarihinden önce Kanunun ek 15’inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamındaki yükümlülüklerin süresi geçtikten sonra yerine getirilmesi nedeniyle aynı Kanunun 89’uncu ve 102’nci maddeleri gereği uygulanmış ve tahsil edilmiş olan gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Örnek-3: (C) ilinde güvenlik korucusu olan T kişisinin Mart/2019-Ağustos/2019 dönemlerine ilişkin APHB’lerin yasal süreleri geçtikten sonra verildiği, primlerinin ise ödenmediği tespit edilmiştir. Kanunun geçici 79’uncu maddesinin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmediği anlaşılmakta ise de anılan hüküm gereği 24/12/2019 tarihi öncesine ilişkin APHB’lerin süresinde verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacağı gibi süresinde ödenmediği anlaşılan primlere de 24/12/2019 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra ise ödenmeyen prim borcu için gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Örnek-4: (D) ilinde güvenlik korucusu olan Y kişisinin Nisan/2019-Ağustos/2019 dönemlerine ait APHB’ler 11/11/2019 tarihinde verilerek primleri ödenmiştir. Süresi geçtikten sonra verilen APHB’ler için uygulanan idari para cezalarının 24/12/2019 tarihinden önce tebliğ edildiği ancak 03/02/2020 tarihi itibarıyla henüz ödenmediği anlaşılmış olup, Kanunun geçici 79’uncu maddesi gereği 24/12/2019 tarihinden önceki döneme ilişkin olması nedeniyle İPC’lerin iptal edilmesi gerekmektedir. Ancak, 11/11/2019 tarihinde ödenmiş olan Nisan/2019-Ağustos/2019 dönemine ait prim borcuna uygulanan  ve tahsil edilmiş olan gecikme cezası ve gecikme zammı iade ve mahsup edilmeyecektir.

TÜRMOB
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !