KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

17.07.2018 10:43 |

6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 Tebliğde temel olarak 7104 sayılı Kanunla yapılan bazı KDV düzenlemelerine ilişkin açıklamalar yapılmakta olup, bu açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmektedir.

SGK Teşvik Hesaplama Programı

Teşvikmatik

Cari ve Geçmiş Dönem Teşviklerinizi Teşvikmatik sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

1) Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farkları

Bilindiği üzere, tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ortaya çıkan kur farkları üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda açık hüküm bulunmamaktaydı.

Bu Tebliğin 13 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/A) kısmının (1.5.) bölümünden sonra “1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen Kur Farkları”  başlıklı bölüm eklenerek bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ortaya çıkan kur farkları üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecektir.

Tebliğde bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1/6/2018 olarak belirlenmiştir.

2) Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan kırpıntıların tesliminin istisna kapsamına alınması

7104 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle, konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi, kısmi istisna kapsamına alınmıştı.

Yukarıdaki düzenleme paralelinde;

  • Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında “konfeksiyon kırpıntıları” ile ilgili ibare değişiklikleri yapılmıştır.
  • Bu Tebliğin 9 uncu maddesiyle, aynı Tebliğin (II/F-4.7.2.) bölümünün başlığı “4.7.2. Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarının Teslimi” olarak, aynı bölümün birinci cümlesi “Hurda veya atık metal, plastik, kâğıt ve cam ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinde KDV uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

3) Gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimlerin KDV’den istisna tutulması

7104 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu Tebliğin;

  • 2 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.1.) bölümünde, yukarıdaki düzenleme paralelinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için gerçekleşmesi gerekli şartlar yeniden düzenlemiştir.
  • Bu Tebliğin 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.2.) bölümünün sonuna, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde istisna uygulamasına ilişkin bazı usul ve esaslara ilişkin paragraflar eklenmiştir.
  • Bu Tebliğin 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.3.) bölümünün sonuna, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına konulan malların satıcılara geri gönderilmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin paragraflar eklenmiştir.
  • Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.4.) bölümüne, mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde aranacak belgelere, gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi eklenmiştir.

4) Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna

Bilindiği üzere, taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal teslimi ve hizmet ifaları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini kapsamaktadır.

Bu Tebliğin 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-6.1.) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesinde değişiklik yapılarak, “otoyol geçiş ücretleri” de bu kapsama dahil edilmiştir.

5) Bazı teslim ve hizmetlerin tam istisna kapmasına alınması

7104 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle;

  • Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna edilmişti,

  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştı.

Bu Tebliğin 7 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere sırasıyla “15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” ve “16. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” başlıklı bölümler eklenerek yukarıdaki düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna

Tebliğe göre, istisna kapsamına; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlanmak üzere;

- Okul,

- Sağlık tesisi,

- Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu,

- Çocuk yuvası,

- Yetiştirme yurdu,

- Huzurevi,

- Bakım ve rehabilitasyon merkezi,

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler,

- Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,

- Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri,

- Gençlik ve izcilik kampları

tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler girmektedir.

Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler ise istisna kapsamına girmemektedir.

İstisnadan faydalanılabilmesi için ilgili idare ve kuruluşlarla bağış protokolü imzalanması şarttır.

İstisna kapsamındaki tesisin inşaatı ile birlikte bağışlanması öngörülen makine, teçhizat ve tefrişatın bağışta bulunacaklara teslimi, söz konusu makine, teçhizat ve tefrişatın tesisin kullanım amacına uygun olması, mutat olması ve bağış protokolünde açıkça belirtilmiş olması kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Söz konusu tesislerin belirli bir kısmının inşa edilmesine yönelik bağışta bulunulmasına dair protokol düzenlenmesi halinde, bağışta bulunan tarafından inşa edilmesi öngörülen kısımla ilgili yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında değerlendirilecektir.

İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/6/2018 tarihinden önce başlayan istisna kapsamındaki projelere ilişkin, 1/6/2018 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olup, bu kapsamda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesi alınması ve yukarıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

b) Yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisna

Tebliğe göre, hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde istisna uygulanacaktır.

İstisna kapsamına Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir. Söz konusu hizmetlerin münhasıran bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilmesi gerekmektedir.

İstisnadan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan faydalanabilecektir.

Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kendilerine mavi kart verilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilecektir.

İstisna kapsamında hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları, alıcının istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaport üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla olmadığını kontrol etmek ve pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini) hizmet sunulmadan önce alıcıdan almak zorundadırlar.

6) Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin kısmi istisna kapsamına alınması

7104 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri kısmi istisna kapsamına alınmıştı.

Bu Tebliğin 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.3.) bölümünde bu düzenlemeye ilişkin ibare değişiklikleri yapılmıştır.

7) Transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin kısmi istisna kapsamına alınması

7104 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri kısmi istisna kapsamına alınmıştı.

Bu Tebliğin 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.14.) bölümünün birinci paragrafına bu düzenleme işlenmiştir.

8) İkinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmesi

7104 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmişti.

Bu Tebliğin 11 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.) bölümünün sonuna düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı “4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” başlıklı bölüm eklenmiştir. Ayrıca yine bu Tebliğin 12 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/A) kısmında, bu düzenlemeye ilişkin olarak ibare değişikliği yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Deloitte Türkiye.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.