» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

KGK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

 
23.12.2014 22:49 | Güncelleme: 20.03.2019 09:28

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 7 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3 - ÖSYM tarafından 6, 7 Temmuz 2013 veya 5, 6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinden herhangi birinden 70 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer alması, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması (1/1/1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları, 05/01/2015 tarihinde başlayıp 16/01/2015 tarihi mesai saati itibariyle sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) temin edilebilecektir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 01/02/2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;

Yazılım Mühendisliği, Algoritma ve Veri Yapıları, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Veritabanı, Bilgisayar Ağı Güvenliği ve Bilişim Sistemleri Yönetimi konularından klasik sınav şeklinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

DEĞERLENDİRME

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi

Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

11647/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2014 - 99 Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No : 16.12.2014 - 1172

Kırıkkale İli, Bahşili, Merkez; Balışeyh, Merkez Ballıbaba; Balışeyh, Hıdırşeyh Köyü; Delice, Tekke Köyü; Delice, Dağobası; Çelebi, Halil Dede Köyü; Keskin, Cinali Köyü; Sulakyurt, Sarıkızlı Köyü; Sulakyurt, Yeşilyazı Köyü; Sulakyurt, Hamzalı ve Yahşihan,Mahmutlarşarklısı Köyü'nde bulunan 11 adet türbenin 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 16.01.2013 tarih ve 130 sayılı yazısı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11.01.1994 tarih ve 3365 sayılı, 20.06.2003 tarih ve 8643 sayılı kararları, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.06.2005 tarih ve 651 sayılı, 21.11.2007 tarih ve 2798 sayılı, 02.05.2008 tarih ve 3131 sayılı kararları, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 22.04.2013 tarih ve 3085 sayılı, 11.11.2013 tarih ve 7322 sayılı, 12.06.2014 tarih ve 3432 sayılı yazıları ile Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.06.2014 tarih ve 2485 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırıkkale İli, Bahşili İlçesi, Merkez, Topal Dede Türbesi; Balışeyh İlçesi, Ballı Baba, Karadonlu Türbesi; Çelebi İlçesi, Halil Dede Köyü, Halil Dede Türbesi; Yahşihan İlçesi, Mahmutlarşarklısı Köyü, Tatar Hasandede Türbesi olarak adlandırılan yapıların 2863 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşımamaları sebebiyle tescillerine gerek olmadığına,

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Cinali Köyü'nde yer alan Cinali Türbesi'nin 2863 sayılı Yasa gereğince tescil edilmesinin uygun olduğuna, tescil fişinin Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Dağobası Köyünde yer alan Ağrı Ocağı Türbesi'ne ilişkin Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 11.11.2013 tarih ve 7322 sayılı yazısında yer alan "...Yapının mahallinde incelenmesi sonucunda küçük kare planlı bir oda şeklinde olup iç mekânında herhangi bir mezar ve mezar taşına rastlanmamıştır..." ifadesi doğrultusunda mevcut dosya kapsamına göre bir karar alınamayacağına, söz konusu türbeye ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak rapor ve taşınmazın fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi halinde Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Dağobası Köyü'nde yer alan Ağrı Ocağı Türbesi'nin tescil talebinin değerlendirilebileceğine karar verildi.

11575/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Diyarbakır Birinci Noterliği 20.02.2015, KadıköyOndördüncü Noterliği 21.02.2015 ve Karşıyaka Beşinci Noterliği 24.02.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1-

DİYARBAKIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1,293.388,79.-TL.

2-

KADIKÖY ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,305.997,01.-TL.

3-

KARŞIYAKA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1,168.411,08.-TL.

11571/1-1Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı ve kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 müfettiş yardımcısı kadrosuna üniversitelerin;

- 1 inci Grup: Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

- 2 inci Grup: Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi bölümlerinin (program veya alt programlarının) birinden mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

- 3 üncü Grup: Veteriner fakültesi lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

Olmak üzere, atanacak toplam 3 müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

- Görev Yeri: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığı/ANKARA

- Sınıfı: G.İ.H.

- Unvanı: Müfettiş Yardımcısı

- Kadro Derecesi: 8

- Kadro Sayısı: 3

II- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

- Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihi ve daha sonra doğanlar),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi bölümleri (program veya altprogramlarının) ve Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

- Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

- Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

- Yapılacak inceleme sonucunda; sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

- 06-07/Temmuz 2013 veya 05-06/Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından;

a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olanlar KPSSP8 puan türünden,

b) Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi bölümlerinin (program veya alt programlarının) birinden mezun olanlar KPSSP8 puan türünden,

c) Veterinerlik Fakültesi lisans programından mezun olanlar KPSSP8 puan türünden,

70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre grubunda ilk 20 aday (1 inci grup İlk 20, 2 inci grup ilk 20, 3 üncü grup ilk 20 aday) arasında bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır).

- Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavı önce 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli olarak yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

- ESK Teftiş Kurulu Başkanlığınca www.esk.gov.tr adresinde yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak.

III - SINAV BAŞVURUSU:

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ilanı Resmi Gazete, DPB e-Uygulama Sistemi ile Basın İlan Kurumunda bir defa yayımlanacaktır.

- Başvurular 26/01/2015 Pazartesi günü başlayacak ve 06/02/2015 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar; Giriş Sınavına, ESK internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.

- Adaylar; Başvuru Formunu kendi el yazısı ile doldurduktan sonra imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar ESK Teftiş Kurulu Başkanlığındaki “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No:24/2 Posta Kodu:06520 Balgat/ANKARA” adresine şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda; gerekli belgelerin en geç başvuru süresi içerisinde başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri ESK’ye ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

a) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

b) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi(aslı görülmek suretiyle veya posta ile yapılan müracaatlarda noter tasdikli sureti),

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi (aslı görülmek suretiyle veya posta ile yapılan müracaatlarda noter tasdikli sureti),

d) 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Adayın kendi el yazısıyla yazmış olduğu özgeçmişi,

- Başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan adaylara, ESK Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

- Başvuru sonrası yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ESK’nin www.esk.gov.tr internet sayfasından duyurulacaktır.

IV - SINAV YERİ VE TARİHİ:

- 24/02/2015 tarihinde yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav yeri Kurumun internet adresinde yayınlanacaktır.

- Sınav, test usulü ile tek oturumda yapılacak olup, saat 10.00’da başlayıp 12.30’da sona erecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Kurumun internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

- Sorular çoktan seçmeli ve (4) dört seçenekli olacaktır.

- Sınav konuları:

1 - Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat,

2 - Mesleki bilgiler,

3 - Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri)

VI - SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR:

- Sınav esnasında, adayların ulaşabilecekleri yerlerde sınav konuları ile ilgili not, kitap, defter, tablet, bilgisayar, hesap makinesi vb. kaynakların ve elektronik aletlerin bulundurulmasına izin verilmeyecektir. Sınav salonlarına, her ne şekilde olursa olsun cep telefonu ile girilmesine izin verilmeyecektir.

- Aksine bir açıklama yapılmadığı sürece sınav süresine bakılmaksızın, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika boyunca adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir.

- Adaylar, sınav başladıktan sonra sınava alınmayacaktır. Sınav sırasında salonu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

- Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın adayların yerlerini değiştirebilir. Sınava giren bütün adayların Sınav Giriş Belgesi ve resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınav süresince masalarının üzerinde bulundurmaları zorunludur. Sınav esnasında başka adayın kâğıdına bakmak, konuşmak, kalem, silgi vb. şeylerin alınıp verilmesi yasaktır.

- Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutularak, genel sınav kuralları doğrultusunda gereği yapılacaktır.

VII - DEĞERLENDİRME:

- Yazılı sınavda sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı aranır.

- Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurumun internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

- Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli-taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

- Sözlü sınavda; adaylara yazılı sınav konularından sorular sorularak, adayların bilgi düzeyleri ve genel kültür seviyeleri ile zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri ölçülür.

- Adayların; sözlü sınavda başarılı sayılmaları için komisyon üyelerinin her birinden 70'ten az puan almaması gerekir.

- Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının ortalaması alınarak hesaplanır.

VIII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli - taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

-Giriş sınav sonucu Kurumun internet sitesi ile adayların Başvuru Formunda bildirdikleri adreslerine iadeli-taahhütlü mektup ile bildirilir.

- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının internet sayfasında duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde bir dilekçe ile ESK Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, en geç 3 (üç) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

IX - ATAMA:

- Giriş Sınavında başarı gösterenlerin sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylar başarı sıralamasına göre yedek olarak sınavı kazanmış sayılır.

- Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

- Asıl adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar ESK Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.

X - DİĞER HUSUSLAR:

- Sınava girerken sınav giriş belgesinin gösterilmesi zorunludur.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, gerekirse başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No: 24/2

06520 Balgat/ANKARA

ESK Tel : (0312) 284 36 70 Dâhili: 1655

Teftiş Kurulu : (0312) 287 45 98

(0312) 287 31 88

İnternet Sitesi : www.esk.gov.tr

11489/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 07.01.2015 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 07.01.2015 Çarşamba günü saat17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 07.01.2015 Çarşamba günü saat17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 07/01/2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

1

Muhasebe/Finans

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

Ceza ve ceza Muhakemesi Hukuku

Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

11587/1-1


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.