e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

KHK/687 - 4447 Sayili Kanun Prim Desteği Ve GV Stopaj Desteği Kapsamı ve Uygulama Örneği

11.02.2017 09:11 |

Sgk Priminde Uygulanacak Olan Desteğin Kapsami, Gelir Vergisi Desteği, Damga Vergisi Desteği , Sigorta Primine İlişkin Sigorta Ve Vergi Desteğinden Yararlanma Şartlari ve Yasal Dayanak

09.02.2017 Tarih 29974 sayılı ile Karar sayı : KHK / 687 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME olarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

SİGORTA PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DEVLET DESTEĞİNİN KAPSAMI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17’ nci madde ile, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere destek ödemesi yapılacaktır.

 

Bununla birlikte, işverenlerin söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.
687 nolu KHK ile özel sektör işverenlerince ;

  • 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
  • İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların
  • 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,

Yine bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi olarak yapılır.

GELİR VERGİSİ DESTEĞİ  

687 sayılı KHK ile özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
Son tarih olarak 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının
prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ  

 687 sayılı KHK ile düzenlenen destek kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA VE VERGİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI  

687 KHK/3.MD ile düzenlenen  destekten yararlanmak için;

  • İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması
  • Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları
  • İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması
  • İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması
  • Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması gerekmektedir.

YASAL DAYANAK

687 KHK

MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886
sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

SİGORTA PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DEVLET DESTEĞİNE ÖRNEK  

01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınan Berk bey 4447 sayılı kanun geçici 17 ve 18. Md de bulunan destekten yararlandırılacaktır. Berk bey yukarıda sayılan destekten yararlanma şartlarına haiz olup hiç çocuğu bulunmamaktadır.
Buna göre yapılan hesaplama;

Brüt ücret 1.777,50 
SGK Prim İşveren Payı 364,39 
İşsizlik Sigortası Primi 35,55 
SGK Primi İşçi Pay 248,85
İşsizlik Sigortası Primi 17,78 
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,87 
Gelir Vergisi 226,63
AGİ 133,31 
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 93,32 
Damga Vergisi 13,49
Net Ücret 1.404,06


Berk bey için ödenmesi gereken prim …………….  666,57
Vergi Dairesine ödenmesi gereken tutar……………    106,81  TL iken

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinden  yararlandırılarak Hamdi bey için SGK ve VD 31.12.2017 tarihine kadar ödeme yapılmayacaktır.

22,22 * 30 gün = 666,60 TL SGK desteği
93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi

İSTANBUL SMMMO
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.