» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Kasa ve ortaklardan alacak hesaplarının yapılandırma kanunu kapsamında düzeltilmesi halinde vergileme

 
05.08.2021 05:20 | Güncelleme: 05.08.2021 05:20

Vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alarak matrahtan indirmeli ya da pasifte özel bir fon hesabında izlemelidir.

Kanun gereği alacağını tek taraflı düzelten kurum bunu KKEG olarak dikkate alırken, ortağın bunu vergiye tabi gelir olarak dikkate alması haksız ve kanunun amacına aykırıdır.

7326 sayılı yapılandırma Kanunu ile fiktif (sahte, gerçek olmayan) kasa ve ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme ve böylece mükelleflere kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme olanağı verilmiştir.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2020 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

Düzeltmekten kasıt, fiktif kasa veya ortaklardan net alacak tutarlarının kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) yazılmak suretiyle silinmesi veya bilançonun aktifinde izlenmek üzere geçici bir hesaba kaydedilmesidir. Geçici hesapta izlenmesi tercih edilen tutarların ileride herhangi bir şekilde gider yazılması halinde KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

Öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmak isterim. Kanun koyucu düzeltme olanağını “işletmede bulunmayan kasa mevcudu” ile “ortaklardan alacaklar” için getirmiştir. İşletmede bulunmayan ibaresi sadece kasa mevcudu için geçerlidir. Yani ortaklardan alacakların düzeltme konusu edilebilmesi için bu alacaklarının fiktif olması şart değildir. Nitekim ilgili maddedeki parantez içi hükümde ortaklardan ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan alacakların düzeltmeye konu edilebileceği açıkça ifade edilmiştir.

2 Haziran 2021 tarihli yazımda "kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar…" ifadesine yer verilerek, düzeltmeye konu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların her ikisinin de işletmede bulunmayan unsurlar olduğu algısı yaratılmışsa da, maddenin devamında; ortaklardan "ödünç verme ve benzeri nedenlerle oluşan" alacakların kapsamda olduğu açıkça ifade edildiğinden, "işletmede bulunmayan" ifadesinin sadece kasa mevcudu için geçerli olduğunu açıklamıştım.

Başka bir ifade ile ortaklardan olan gerçek alacaklar da yapılandırma kanunu kapsamında düzeltilebilir/silinebilir.

Düzeltme beyanının vergisel sonuçları nedir?

Düzeltme amacıyla vergi dairesine beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında özel bir vergi hesaplanır ve beyanname verme süresi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenir.

Söz konusu vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemez.

Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Kanunda bu kapsamda beyan edilen tutarlar nedeniyle İLAVE BİR TARHİYAT YAPILMAYACAĞI belirtilmiştir.

Yapılmayacağı açıkça ifade edilen tarhiyatın, vergi türüne ilişkin bir belirleme yapılmadığına göre, tüm vergi türleri bakımından (gelir veya kurumlar vergisi, gelir veya kurumlar vergisi kesintisi, dolayısıyla kar dağıtım stopajı vs.) tarhiyat yapılmaması gerekir.

Buna rağmen yapılandırma tebliğinde, “kurumlar vergisi mükelleflerince bu kapsamda yapılan beyanlarla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı VERGİ KESİNTİSİNE yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacağı” şeklinde sınırlı bir açıklama yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü bu yönde ise, yani tarhiyat yasağının vergi kesintisi ile sınırlı olarak uygulanacağı düşünülüyorsa, bunun hatalı ve kanuna aykırı olduğunu belirtmek isterim. Çünkü Bakanlığın uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi vardır, ancak bu yetki yapılandırma kanununda yer alan bir düzenlemeyi kısıtlama hakkı vermez. Bu nedenle düzeltilen tutarlar üzerinden kâr dağıtım stopajı yapılmayacağı gibi ortaklar nezdinde de herhangi bir vergileme yapılmaması gerekir.

Daha açık ifade etmek gerekirse, kasa ve ortak cari hesaplarının düzeltilmesi ile ilgili olarak kâr dağıtım stopajı yapılmayacağı gibi, gerçek kişi ortaklar nezdinde kâr payı elde edildiği kabul edilerek gelir vergisi tarhiyatı da yapılamaz.

Keza ortağın kurum olması halinde de beyan edilen tutarlarla ilgili olarak herhangi bir vergileme yapılmaması icap eder. Ortağın tam mükellef kurum olması halinde kar dağıtım stopajı zaten genel hükümlere göre yapılmaz, dar mükellef yabancı kurum olması halinde ise stopajın yapılandırma kanunundaki özel hükme istinaden yapılmaması gerekir.

Bu özel hüküm gereğince ortağın tam mükellef kurum olması halinde iştirakin düzelttiği alacak tutarı, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 324 üncü maddesi kapsamında ”vazgeçilen alacak” olarak da değerlendirilemez.

Söz konusu maddeye göre, konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde pasifte özel bir hesaba alınır. Bu hesap, alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kâr hesabına aktarılır.

Yapılandırma kanunu kapsamında kurum statüsündeki ortağın borcunun düzeltilmesi (silinmesi veya aktifte geçici bir hesaba alınması) aşağıdaki nedenlerle kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmemelidir:

Yapılandırma kanunundaki özel hüküm bu kanun kapsamında yapılan düzeltme beyanları dolayısıyla ilave tarhiyat yapılamayacağını açıkça hüküm altına almıştır.
 
VUK 324 kapsamında vazgeçilen alacak olarak değerlendirilecek alacaklar, konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklarla sınırlıdır. Oysa burada özel bir kanun hükmüyle düzeltilen bir alacak söz konusudur. Kaldı ki alacak KKEG olarak silinmediği taktirde varlığını geçici hesapta korumaya devam etmektedir. Bu nedenle de kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği söylenemez.
 
Ortaklardan alacağını beyan ederek düzelten mükellef bu tutarı KKEG olarak dikkate aldığında ortağın da bu tutarı vergiye tabi kazançla ilişkilendirmemesi gerekir. Yani “vergiye tabi olmayan gelir” olarak dikkate alarak matrahtan indirmeli ya da pasifte özel bir fon hesabında izlemelidir. Kanun gereği alacağını tek taraflı düzelten kurum bunu KKEG olarak dikkate alırken, ortağın bunu vergiye tabi gelir olarak dikkate alması haksız ve kanunun amacına aykırıdır.

Erdoğan Sağlam


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.