» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Madde Madde 7256 Yapılandırmada SGK Borç Yapılandırması

 
24.11.2020 05:37 | Güncelleme: 24.11.2020 05:37

7256 yapılandırma ile 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ait Sigorta primi, Bağkur primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, asgari işçilikten kaynaklanan fark/eksik prim, idari para cezası, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı, rucü borçları ile yanlış ve yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıklar yeniden yapılandırılabilecektir.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup, uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak da 17/11/2020 tarihli ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

7256 sayılı Kanun ve 2020/45 sayılı Genelgeye göre:

Kanunun 1, 2, 3 ve 4.Maddeleriyle 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) vergi ve sigorta primi ile bunlara ilişkin faiz, gecikme cezası, gecikme zammı gibi asli ve fer’i alacaklara ödeme kolaylığı getirilmiş olup, Kanunun 1.Maddesinin (c) fıkrası ile;

• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine (17.11.2020) veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan sigorta primi borçlarının aslı ve fer’ileri ile ilgili olarak ödeme kolaylığı getirilmiştir. • Ancak, 7256 sayılı Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 5510/91-3. fıkrasına göre Covid-19 nedeniyle mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. • Yapılandırmaya esas tutarın hesaplanmasında gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TÜİK tarafından her ay için belirlenen; • 31.12.2004 tarihine kadar TEFE aylık değişim oranları, • 1.1.2005 tarihinden itibaren ÜFE aylık değişim oranları, • 1.1.2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, • 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranı,

Basit usulde uygulanacaktır.

*  Kasım ayı için %.0.35 oranı 16 günlük olarak hesaplanacaktır.

*  TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

7256 sayılı Kanunda yer alan SGK borçları ile ilgili düzenlemelere göre:

1)   Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borçları

SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a)   Ağustos/2020 ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı,

b)  Ağustos/2020 ve önceki dönemlere ait; isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primleri ile bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ve gecikme zammı,

c)   31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil); özel bina inşaatları ile ihaleli işlerden dolayı yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucu bildirilmediği anlaşılan eksik işçilik üzerinden hesaplanacak prim aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası,

d)  31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil); işlenen fiillerden kaynaklanan ve 16/11/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC) ile bunlardan kaynaklı olarak tahakkuk eden gecikme zammı ve gecikme cezası,

e)   Ağustos/2020 ve önceki dönemlere ait; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlardan kaynaklanan gecikme zammı,

Borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

2)  Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılma Seçenekleri

• SGK tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a)   5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b)  Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c)   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihinde kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

• 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup,

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

• 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, 3.Madde hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. • SGK tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda,

Aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

• 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan (GSS) prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

5510/67.Maddesinde belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaktır.

Ancak, bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60/60-1 (g) bendi kapsamındaki GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyececektir.

• Daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan; • Köy ve mahalle muhtarları, • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri,

Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek onbirinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını  (yapılandırılmasını) talep edebileceklerdir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

3)  Borçlarını Yapılandıranların Genel Sağlık Sigortalılığı

• 5510/4-1 (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile Ek-5 ve Ek-6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. • 5510/60-1 (g) bendi kapsamında GSS tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

4)  Başvuru Prosedürü

En geç 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili SGK müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla, e-devlet üzerinden veya aynı gün saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*  e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.

*  e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.

5)   Taksitlendirme Süresi, Uygulanacak Faiz ve Hesaplama Şekli

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarının,

İlk taksitinin 28/2/2021  tarihine kadar,

Diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte,

Ödenmesi gerekmektedir.

7256 sayılı Kanuna göre; hesaplanan borç tutarının;

 Tamamının ilk taksit ödeme süresi 28.02.2020 hafta sonuna denk geldiğinden 01.03.2020 (bu tarih dahil) içinde (peşin) ödenmesi halinde;

• Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.

 Tamamının ilk  iki taksit ödeme süresi (30.04.2020) içinde (peşin) ödenmesi halinde;

• Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

 Taksitle ödenmesi halinde ise hesaplanacak olan tutarlar tercih edilen taksit süresine bağlı olarak;

• 6 eşit taksit için (1,045), • 9 eşit taksit için (1,083), • 12 eşit taksit için (1,105), • 18 eşit taksit için (1,15),

Katsayısı ile çarpılıp, bulunan tutarın taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarının hesaplanması şeklinde yapılacaktır.

*  Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

6-Yapılandırmanın Bozulması

Peşin ödemeyi tercih edenlerin;

01.03.2021 tarihine kadar ödeme yapmamaları veya taleplerini taksitli ödemeye dönüştürmemeleri,

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin;

İlk iki taksiti tam olarak ödememesi ya da,

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

Hallerinde 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

7- 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlara Göre Yapılandırmaları Devam Edenler

• 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, • 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile,

• 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar

Hakkında uygulanmayacaktır.

• Ancak, 7143 Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak ve bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.

*  Bu doğrultuda ilgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin genelge ekinde yer alan başvuru formlarındaki “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7143 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

8-Dava Açılması ve Açmış Olanların Durumu

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir.

Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

9-5510 sayılı Kanun Kapsamından Çıkarılmış Olan İşyerleri

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup;

• İşyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile, • Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve • Aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların,

Tahsilinden vazgeçilecektir.

10-İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık Nedeniyle Kuruma Borçlu  (Rucü Borcu) Olanlar

İşverenlerin ve üçüncü şahısların;

• 5510/14, 21, 23, 39 ve 76. • 506/Mülga-10, 26, 27 ve 28. • 1479/Mülga-63. • 5434/129.

Maddeleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

11-Kurumdan Fazla ve Yersiz Aylık, Gelir Almış ve Ödenmiş Olanlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.