e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarları gider yazılabilir mi?

26.12.2018 14:46 |

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı konulu özelge

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-125[6-2017/19]-958347
Tarih: 26.10.2018

İlgi:.

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile ilgi (b)'de kayıtlı dilekçeniz ve ekinde, bankanız ile … arasında … projesinin inşası ile ilgili … tarihli bir inşaat sözleşmesi yapıldığı, sözleşmeye göre müteahhitlerin yapacağı inşaatların bankanız tarafından satılacağı ve hasılatın …'nin de aralarında bulunduğu sözleşmenin tarafları arasında dağıtılacağı, söz konusu inşaatların bu sözleşme hükümlerine göre yapılamamış olması nedeniyle hasılat paylaşımında …ile aranızda ihtilaf çıktığı ve söz konusu ihtilaftan dolayı mezkur banka ile davalık olunduğu, mevcut banka ile bankanız arasında davaya konu edilen alacak ve tazminat talepleri hususunda … tarihinde protokol düzenlenerek uzlaşmaya varıldığı ve bu protokole ...'ye davalara konu edilen taleplerine karşılık 25.000.000 TL ödeneceği, ödemenin yapılacağı tarih itibarıyla derdest bulunan davalardan feragat edilip söz konusu banka tarafından başka hiçbir hak ve alacak talep edilmeyeceği belirtilerek, ödemenin 2017 yılında yapılacak olmasından dolayı gider tahakkukunun sözleşmenin yapıldığı 2016 yılı mı yoksa ödemenin yapılacağı 2017 yılı mı olacağı ve hangi yılın mali bilançosunda gider kaydı olarak gösterileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11 inci maddesinin (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim yapılmasının kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde nelerin gider olarak indirilebileceği 10 bent halinde sayılmış olup, bu maddenin (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. İşle ilgili olmayan veya işle ilgili olsa dahi kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılamaz.

Bu hüküm ve açıklamaları göre, ... ile Bankanız arasında, … projesine ilişkin … tarihinde yapılan sözleşmeye istinaden, müteahhitler tarafından yapılıp Bankanız tarafından satışı yapılarak elde edilecek hasılat paylaşımına konu olan ve davalık olunması nedeniyle söz konusu dava sonucu beklenmeden mezkur banka ile aranızda yapılan protokole konu edilen 25.000.000 TL tutarındaki alacak ve tazminat ödemeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.