e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Maliye KDV beyannameleri ile POS cihaz aylık dökümlerini inceliyor...

26.04.2017 04:44 | Güncelleme: 22.06.2017 12:10

Kredi kartı hasılatı ile aylık KDV beyannamelerinin irtibatı

Son yıllarda ekonomik krizin de etkisiyle POS cihazları üzerinden kredi kartlarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesi için gerçekte olmayan ve fakat fiktif satışlar gerçekleştirilmektedir. 

Burada reel anlamda bir satış olmamasına rağmen gerçekte bir mal veya hizmet satışı yapılıyormuş gibi kredi kartı kullanılmaktadır. Daha sonra bu satışlarla ilgili pek çok vergi mükellefi ya fatura düzenlememekte veyahutta düzenlediği faturada KDV’si (0) olan mal veya hizmetler gösterilmektedir. Örneğin, cep telefonu kontur satışları, iddia ve ganyan bayii, kuyumcuların has altın satışları gibi satışlar KDV’siz olarak gösterilmektedir.[1]

Maliye Bakanlığı POS cihazı kullanan pek çok vergi mükelleflerinin aylık KDV  beyannameleri ile POS cihaz aylık dökümlerini karşılaştırmaktadır. Böylece, arada bir farklılık bulunması halinde mükelleflerden bunların izahını sormadan doğrudan takdir komisyonuna matrah takdiri için aradaki farkı isteyebilmektedir. Kimi zaman bu farklılıklar vergi incelemesi yoluyla da araştırılması yoluna gidilerek ortaya çıkmış olan farklılığın izahı vergi incelemesi yoluyla sorgulanmaktadır.[2]

Diğer taraftan, bazı vergi daireleri ise mükellefleri bu farklılığın izahına davet ederek yazılı olarak bilgi istenebilmektedir. Bize göre, en doğru uygulama olan mükelleflerden söz konusu farklılığın izahının sorgulanmasıdır. Mükelleflerin gıyabında söz konusu farklılığın 213 sayılı VUK’nun 74. md hükmüne göre takdir komisyonuna sevk edilerek cezalı matrah takdir edilmesi adeta mükellefleri yargısız infaz şeklinde cezalandırmaktadır. Söz konusu farklılıkların mükelleflerden yazılı olarak talep edilmesi ve buna göre işlem yapılması en doğru uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda bankaların vergi mükelleflerine kredi musluklarını kısması sonucunda şirketler kredi kullanamaz duruma gelmişlerdir. Özellikle vergi borcu bulunan mükelleflere uygulanan banka e-haciz uygulamaları dolayısıyla bankalar vergi borcu bulunan mükelleflere kredi açmaz duruma gelmişlerdir. Hatta bu tür mükelleflerin kullandıkları kredileri geri çağırmak durumundadırlar. Durum böyle olunca yürütülen e-haciz uygulamaları vergi mükelleflerini bankalardan uzaklaştırır duruma sokmuştur.

Asıl konumuza dönecek olursak, POS cihazları üzerinden yapılan satışlarla ilgili farklılığın çıkması durumunda POS cihaz aylık dökümleri ile KDV beyannamelerinin farklılık izahları makul bir şekilde yapılmalıdır. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan vergide gönüllü uyum projesi kapsamında söz konusu farklılıklar takdir komisyonlarına sevk edilmeden mükelleflerden izahının yapılması istenilmektedir. İzahatlarını makul bir şekilde yapan mükellefler için herhangi bir ceza uygulaması yoluna gidilmemektedir. Özellikle mükelleflerin kendilerinin, eşlerinin ve çocuklarının kredi kartları ile kendi işletmelerinden finansman ihtiyacının giderilmesine yönelik yapmış olduğu fiktif satış işlemlerinin izah sebebi olarak kabul edildiği görülmektedir.[3] Burada önemli olan POS cihazları ile yapılan satışlarda kredi kartının bir ödeme aracı mı? Yoksa bir finansman yaratmaya yönelik olarak kullanıldığının ayrıştırılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan gönüllü uyum projesi 2006/1 kapsamında mükelleflerin POS makinesi ile elde ettikleri hasılat ile KDV beyannamelerinin mukayesesi ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Burada KDV beyanı ile POS makinesi aylık dökümlerinin   kıyaslanması sonucunda mükellefler tarafından çeşitli izahlar ileri sürülebilmektedir. Bu izahlar kısaca şöyle özetlenebilir:

1- Kredi kartı ile satış yapıldığı halde ÖKC cihazın kredi tuşu yerine bazen nakit tuşuna basıldığı iddiası,

2- Tüm satışlara belge düzenlendiğini, ancak kredili satışlarını kısmen veya tamamen 65 veya 45. satıra yazılmadığının ileri sürülmesi,

3- Satılan mal ve hizmetin tesliminden önce bedelin kredi kartı ile avans niteliğinde ödenmiş olduğu, faturasının sonraki dönemlerde düzenlenip KDV beyannamesiyle beyan edildiği bu nedenle kredi kartından tahsilat yapılan dönemde 65 Nolu veya 45 Nolu satıra yazılıp KDV matrahı beyanı içinde yer almadığı, uyumsuzluğun bu nedenle kaynaklandığının ileri sürülmesi,

4- Nakit veya kredi kartı kullanılmadan yapılan satışlarla ilgili satış belgelerinin tanzim edilip hasılat yapıldığı halde borçlunun taksiti nakit yerine kredi kartı ödediğini ileri sürmesi,

5- Başka mükelleflerin örneğin komşu işyeri gibi mal ve hizmet satışları için POS cihazının kullanıldığının ileri sürülmesi,

6- Farklılık tutarının, vadeli satışlarda satış bedelinin bölünmesi dolayısıyla belgesinin satışı yapıldığı ayda düzenlendiği, ancak 65 veya 45 nolu satıra sadece ilk takside ait tutarı yazdıklarını veya manuel POS cihazında satış yapıldığı, belgesinin satış anında düzenlendiğini, ancak taksitli satış olması nedeniyle sadece ilk takside ait slipin ilk ay beyannamesinin 65 veya 45 nolu satırına yazıldığı, diğer taksitlere ait sliplerin takip eden aylarda taksitlerin ödendiği dönem beyannamelerinin 65 veya 45 nolu satırına yazıldığının iddia edilmesi,

7- Herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın, işletme sahibinin, akrabası, arkadaşı, çalışanı vb. kişilerin finansman ihtiyaçlarını temin etmek için bu kişilerin kredi kartlarının kullanıldığının iddia edilmesi,

Söz konusu iddiaların mükellefler tarafından belgeleri ile kanıtlanması halinde herhangi bir cezalı tarhiyat söz konusu olmayabilecektir.

Danıştay’a intikal eden bir ihtilaf hakkında Danıştay Vergi Dava Daireleri tarafından verilen bir kararda; “POS cihazı ile yapılan işlemlerin gerçekte satış olmayıp, kredi kartlarının finansman ihtiyacı için kullanıldığının, davacı tarafından ispatlanması gerektiği” hakkında karar verilmiştir.[4]

Diğer taraftan, İstanbul 6. Vergi Mahkemesi tarafından verilen bir kararda da belirtildiği üzere, “…. Bu durumda davacının eksik matrah beyan ettiğine dair başkaca bir somut tespit de yapılmadığından olayda resen takdir nedeni bulunmadığı gibi matrah takdir edilirken ve tarhiyat yapılırken davacının kredi kartı ile yaptığı satışların tamamının matrah farkı olarak takdir edilip tarhiyat yapıldığı, beyan edilen matrah içinde kredi kartı ile yapılan satışların olup olmadığının incelenip araştırılmadığı, bütün bu nedenlerle dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır….” şeklinde karar verilerek mükellefçe açılan dava kabul edilmiş ve yapılan cezalı tarhiyat ortadan kaldırılmıştır.[5]

Yine bir başka vergi mahkemesi kararında da belirtildiği üzere POS cihazı hareketleri ile   hesaba geçil valör günü arasında farklılık olduğu yönündeki iddiaların bulunması durumunda, elde edilen gelirin iddia ve talih oyunları dışından başka bir kaynaktan elde edildiği yönünde ve davacının komisyon ve gelirlerini beyan etmediği yönünde somut bir tespitte bulunulmadığı sonucuna ulaşılmış olup, davalı idarenin yalnızca beyan edilmeyen tutardan hareketle yaptığı cezalı tarhiyatta yasal isabet görülmemiştir.” Şeklinde karara bağlanarak açılan dava kabul edilerek mükellefin haklı olduğu belirtilmiştir. [6]

[1] 3065 sayılı KDVK’nun 17/4-g.

[2] Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergiye Karşı Gönüllü Uyum Projesi (9 Şubat 2007 gün ve 11308)

2006/1

[3] Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergide gönüllü uyum projesi 2006/1.

[4] DVDDK’nun 16.06.2006 gün ve E:2006/117-K:2006/159 sayılı kararları.

[5] İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin, 20.04.2007 gün ve E:2006/2353-K:2007/1126 sayılı kararları.

[6] Bkz. İzmir 1. Vergi Mahkemesi tarafından verilen 28/7/2009 gün ve E:2008/1908-K:2009/1151 sayılı karar.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven

hürses
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.