» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Matrah artırımında en yüksek koruma nasıl sağlanır?

 
21.06.2021 05:21 | Güncelleme: 21.06.2021 05:21

Matrah artırımı kapsamına giren yıllar için en geniş kapsamda inceleme ve tarhiyat koruması sağlamak isteyenlere önerim, en yüksek asgari artırım tutarlarını (A sütununu) esas alarak artırımda bulunmalarıdır

Yapılandırma kanunu ile yapılan düzenlemelerden en çok rağbet görecek olanı "matrah ve vergi artırımı" dersem abartmış olmam.

Kamuoyunda "vergi sigortası" olarak adlandırılan bu düzenlemeye göre 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV ile bazı gelir /kurumlar vergisi stopajlarında matrah veya vergi artırımından yararlanılırsa, ilgili yıllar için söz konusu vergi türlerinden dolayı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılamıyor.

Matrah artırımı ne demek?

Vergi mükelleflerinin artık çok iyi bildiği matrah artırımı uygulaması, vergi incelemesi ve tarhiyat koruması elde edebilmek için, kapsama giren yıllara ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahların belli oranlarda artırılması ve artırılan tutarlar üzerinden %20 (bazı şartları sağlayan mükelleflerde %15[1]) vergi ödenmesi anlamına geliyor.

İlgili yıl beyannamelerinde zarar, istisna veya indirim gibi nedenlerle matrah oluşmamışsa belirlenen asgari artırım tutarları esas alınıyor.  Beyan edilen matrahlar bu asgari tutarların altında olursa da artırım en az bu tutarlar kadar yapılmak zorunda.

Gelir vergisinde matrah artırım oranları ve asgari artırım tutarları, gelir türleri itibariyle şöyle:

Yıl

Artırım
oranı

Bilanço
esasına
göre
defter
tutanlar
ile serbest
meslek
erbabı için
asgari
artırım
tutarı (TL)
A

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile diğer gelir vergisi mükellefleri için asgari artırım tutarı (TL)
B

Geliri sadece basit usule tabi ticari kazançtan oluşan
mükelleflerde asgari artırım tutarı (TL)
C=A/10

Geliri sadece GMSİ (kira) olan
mükelleflerde artırım tutarı (TL)
D=A/5

Bunların
dışında
kalan
(ücret,
menkul
sermaye
iradı,
diğer
kazanç ve
irat) (TL)
E

2016

%35

47.000

31.900

4.700

9.400

31.900

2017

%30

49.800

33.200

4.980

9.960

33.200

2018

%25

52.900

35.250

5.290

10.580

35.250

2019

%20

56.200

37.500

5.620

11.240

37.500

2020

%15

63.700

42.500

6.370

12.740

42.500

Örnek 1

Bilanço esasına göre defter tutan bir tacir (veya serbest meslek erbabı) 2018 yılı GV beyannamesinde 40.000 TL matrah beyan etmişse, artırım oranına göre hesaplanan (40.000 x%25=)10.000 TL, bu yıl için belirlenen asgari artırım tutarının (52.900 TL'nin) altında kaldığından, 2018 yılı asgari artırım tutarı üzerinden yani 52.900 TL tutarında matrah artırımında bulunur ve bu yıl için (52.900 x 0,20=) 10.580 TL vergi öderse, hem ticari kazancı (veya serbest meslek kazancı) hem de bu kazancına ilaveten elde edip beyan ettiği veya etmediği diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmaz.

Yani en yüksek asgari artırım tutarını (A sütununu) esas alarak artırımda bulunan kişi tüm gelir unsurları itibariyle koruma sağlar. Her bir gelir unsuru itibariyle ayrı ayrı beyanda bulunmasına gerek yoktur.

Örnek 2

2020 yılına ilişkin olarak beyana tabi eurobond faiz geliri ve birden fazla işverenden ücret elde eden mükellef beyannamesinde sadece ücret gelirini beyan etmiş olsun. Beyan ettiği matrah üzerinden hesaplanan artış tutarı 2020 yılına ilişkin asgari artırım tutarı 42.500 TL'nin üzerinde ise (E sütununa bakıyoruz) ve bu mükellef beyan ettiği tutarı esas alarak artırımda bulunursa, 2020 yılında beyan ettiği ücret gelirinin yanı sıra beyan etmediği eurobond faiz gelirleri için de inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaktır. Hatta beyan etmediği diğer kazanç ve iratları için de (eurobond satış kazancı gibi) korumadan yararlanabilecektir.

Beyannamelerinde, ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların  birkaçının elde edilmiş olması hali dâhil) beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları (B=E sütununu) esas alarak matrah artırımında bulunursa, bu gelir unsurları (ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat) için vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

Örnek 3

2019 yılında beyana tabi kira geliri elde etmesine rağmen bu kira gelirini beyan etmeyen mükellef kira gelirleri için geçerli asgari artırım tutarlarını (C sütununu) esas alarak artırımda bulunursa beyan etmediği bu kira geliri için inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaktır. Bu mükellef aynı dönemde beyan etmesi gerektiği halde ücret gelirini de beyan etmemişse, bu artırım ücret gelirleri yönünden koruma sağlamayacaktır. Ücret gelirleri için de tarhiyata muhatap olmamak için bu mükellef işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları (B=E sütununu) esas alarak matrah artırımında bulunmak zorundadır. Bu durumda hem kira hem de ücret gelirleri için tam korunmadan yararlanabilecektir.

Örnek 4

Şirket ortağı olan bir mükellef 2020 yılında sadece kâr payı gelirini beyan etmiştir. Yıl içinde sattığı iki taşınmazdan elde ettiği kazancı beyan etmemiştir.

Maliyenin anlayışına göre, bir takvim yılı içinde birden fazla taşınmaz satılmış olması taşınmaz ticareti yapıldığını gösterir. Bu durumda satışlardan doğan kazancın beyanı gerekir.

Bu mükellef taşınmaz satışından elde ettiği kazanç için de tarhiyat riskinden kurtulmak isterse kâr payına ilişkin (E sütununu esas alarak) artırım yeterli olmayabilir. Eğer bilanço ve serbest meslek kazancı için geçerli asgari artırım tutarına (A sütununa) göre artırım yaparsa bu mükellef taşınmaz satışına ilişkin ticari kazanç dahil tüm gelir türleri intibaıyla tam korunma sağlayacaktır.

Matrah artırmak için beyanname vermiş olmak şart değil!

Matrah artırımından yararlanabilmek için ilgili yıl beyannamesinin verilmiş olması şart değil. Beyanname vermemiş ve mükellefiyet tesis ettirmemiş olanlar da matrah artırımda bulunabilir ve böylece ilgili dönemlere ilişkin varsa beyan etmedikleri gelir unsurları için tarhiyat riskini ortadan kaldırabilirler.

Önerim

Matrah artırımı kapsamına giren yıllar için en geniş kapsamda inceleme ve tarhiyat koruması sağlamak isteyenlere önerim, en yüksek asgari artırım tutarlarını (A sütununu) esas alarak artırımda bulunmalarıdır.

Özellikle şirket ortaklarına bunu tavsiye ediyorum. Çünkü farkında olmadan vergi riski almış olabilirler. Örneğin bir yılda birden fazla taşınmaz alım satımında bulunmuş olabilirler. Bu durum sonradan tespit edilirse çok ağır sonuçları olabilir. Çok yüksek olmayan asgari (A sütunundaki) tutarlarla matrah artırmak kötü sürprizleri ortadan kaldırır.

Normalde ticari faaliyet sürekli mükellefiyeti gerektirir. Bu nedenle ticari faaliyetten dolayı matrah artırımı yapabilmek için mükellefiyet tesisi gerekiyor. Uygulamada "aç-kapa" denilen yöntemle bu sorun kolayca aşılıyor. Sırf matrah artırımı yapabilmek için bir dilekçe ile mükellefiyet tesis ettirilip matrah artırımı yapıldıktan sonra da terkin ettirilebiliyor. 

[1] Vergi oranının %20 yerine %15 olarak uygulanabilmesi için, matrah artırımında bulunulan yıllara ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerin süresinde ödemiş olması, ayrıca bu vergi türlerine ilişkin olarak herhangi bir dönem için kanunun kesinleşmiş ile kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki borçlara ilişkin yapılandırma hükümlerinden yararlanılmamış olması gerekiyor. Maliye tebliğinde, bu beyannamelere ilişkin damga vergisi de dâhil olmak üzere tahakkuk eden vergilerin tamamının süresinde ödenmiş olmasını şart koşuyor. Bu yoruma katılmıyorum, 5 puanlık indirimden yararlanabilmek için beyannameye ait damga vergisinin de ödenmiş olmasının şart olmadığını düşünüyorum. Çünkü kanun çok açık, sadece artırımda bulunulan vergi türüne ilişkin tahakkukun süresinde ödenmesi şartı aranıyor.

Erdoğan Sağlam


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.