e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Memurların Mal Bildiriminde Önemli Noktalar

03.02.2020 06:43 | Güncelleme: 03.02.2020 06:43

Mal bildirimi, mülkiyeti altında bulunan menkul ve gayrimenkul malların beyan ve listelenerek istenen makama sunulması olarak tanımlanıyor.

“Mal Bildirimi” mal edinmelerin denetimi amacıyla yapılıyor.

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri de Mal Bildirimi zorunluluğuna tabi bulunuyor.

Devlet memurlarının kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermeleri gerekiyor.

Öyle ki memuriyet görevlerine atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildirimi de verilmezse atama işlemi yapılamıyor.

Mal Bildiriminde Ölçüt

3628 sayılı Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.

Mal Bildiriminin Konusu

Memurlar ve işçi niteliğinde olmayan sözleşmeli kamu personelinin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

  1. a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil),
  2. b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki Şube müdürüne ödenen net aylığın (Halen 6330,97 TL) beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar (Sığır, davar, at, eşek v.b.) koleksiyon ve ev eşyaları (Değerli tablo, antika eşya v.b.) ile diğer taşınır malları,

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri,

mal bildirimine konu teşkil ediyor.

Mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerlerinin tek kalem halinde gösterilmesi gerekiyor. Örneğin altın ve mücevheratın ya da para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtların, hisse senedi ve tahvillerin tamamı değil, net maaş tutarının beş katını geçenlerin bildirilmesi gerekiyor.

Ayrı ayrı altın ve mücevheratı ya da para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları, hisse senedi ve tahvilleri, net aylığının beş katından az, ancak toplam altın ve mücevheratı veya değerli kâğıtları net maaşının beş katından çok olan kişinin mal bildirimi formunda bu altın ve mücevheratı bildirmesi gerekiyor.

Malların, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunması gerekiyor.

18 yaşından büyük ve velâyet altında olmayan çocuklarına ait bulunan mal ve paralar için ise mal bildirimi vermeye gerek bulunmuyor. Keza anne-baba veya resmi nikâhsız eş için de bildirim yapılması gerekmiyor.

Net maaştan anlaşılması gereken memura veya işçi niteliğinde olmayan kamu çalışanına görevi nedeniyle yapılan maaş, zamlar ve tazminatlar gibi her türlü mutat ödemenin net tutarı oluyor.

 

Rutin Yenileme Zamanı Geldi

Memuriyet görevine devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemeleri gerekiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar memurlarca yeni bildirim verilmesi gerekiyor. Yeni bildirimlerin de yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılması icap ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur ve işçi niteliğinde olmayan sözleşmeli personelin yeniledikleri mal bildirimlerini için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makama vermeleri gerekiyor.

Ek Mal Bildirimi

Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Net maaşının beş katından fazla miktardaki malın edinimi ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Örneğin 4.800 TL net maaş alan bir memur 24.000 TL’den daha fazla yani sözgelimi 27.000’lik bir miras kaldığında yahut bu değerde bir banka kredisi aldığında bunu ek mal bildirimi ile bildirmek durumundadır.

Buna karşın net maaşı 7.000 TL olan bir başka kişi ise net maaşının beş katından daha az olduğu için 30.000 TL kredi çekse bile bildirmek zorunda bulunmuyor.

 

Cezai Sorumluluğu Var

Sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunuluyor. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilmesi mümkün bulunuyor. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.

Ayrıca gene memurlara özgü olarak belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama hali kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiriyor.

Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma

Yasalarda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Aylıksız İzindeki Memurun Mal Bildirimi

Konuya ilişkin olarak DPB’nin verdiği bir görüş yazısında “Gerek kamu personel mevzuatında gerekse mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen mevzuatta ücretli ya da ücretsiz izinde olan personelin ek mal bildiriminde bulunacağı süreye ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, takdir ve uygulama Genel Müdürlüğünüzde olmak üzere, ek mal bildirimlerinin verilmesine ilişkin sürenin izin bitimini müteakip göreve dönüş tarihinden itibaren başlatılabileceği düşünülmektedir” deniliyor.

Şevket TEZEL


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL