Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine Kademeli Geçiş

09.10.2018 12:56 |

Ankara SMMM Odasından Muhtasar Prim Hizmet Beyanına geçiş ile ilgili Oda Üyelerinin görüşleri

Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk.

TÜRMOB BAŞKANLIĞI’na ANKARA

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi iie mücadelede etkinliğin artırılması amaçlarıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurtımu’na verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" birleştirilerek, "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"ni şekline dönüştürülmüştür.

Kademeli olarak geçiş öngörülen yeni uygulamaya yönelik üyelerimiz tarafından iletilen görüş ve önerileri içeren yazı aşağıdadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla.

Ali ŞAHİN
Anlara SMMMO Başkanı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMEMİZ

1- Bir Sıra Numaralı Tebliğde yer alan (Örnek 8) Apartman kapıcılarına yönelik açıklamada; apartman kapıcılarının ücretleri üzerinden vergi kesintisi olmadığı ancak SGK yönünden bildirim yapıldığı için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’’ nin elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği açıklamasına yer verilmiştir. Beyanname gönderme yükümlülüğü apartman yönetimine verilmiştir. Yöneticinin bu işi yapabilmesi için Elektronik Ortamda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu” nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda yüz binlerce apartman yöneticisinin kısa sürede eğitiminin ne kadar zor olduğu, eğitilse bile beyannameleri hatasız gönderebilmelerinin imkansız olduğu, Vergilendirme ile ilgili işlemlerin birkaç basit kurs ve semine ile üstesinden gelinmesinin mümkün olmadığı açıktır. Apartman ortak giderleri için aidat toplanmasında bile sorunlar yaşanan ülkemizde apartman yönetimince bu işin mali müşavirlere havale edilmesi halinde ayrı bir sorun olan ücret tahsilatı sorunu yaşanacaktır.

2 - Gelir Vergisi Kanunu'nun 98. Maddesinde " Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar.... Her ay yerine üç ayda bir beyanname verirler” hükmü yer almaktadır. Yeni uygulama ile bu kolaylığa son verilmektedir. Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi yönünde yapılan düzenlemenin kırtasiyeciliği artıracağı, mükellef ve meslek mensuplan için de ek yük getireceği uygulamanın kamusal bir yararının da bulunmadığı düşünülmektedir.

3 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir. Ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenmesi kaynak israfıdır. Ortak beyannameden ortak tahakkuk fişi düzenlenip, ortak tahsil usulü benimsenip, sonradan kamunun kendi içerisinde hesaplaşmasının sağlanması, uygulama kolaylığı sağlayacaktır.

4 - Bilindiği üzere, ücretin gizliliğinin korunması iş barışı açısından son derece önemlidir. Pek çok kurum bunun sağlanması için çeşitli önlemler almakta ve ciddi gayret sarf etmektedir. Ücret bilgisine erişimin kısıtlı olması, yönetiminin ve gizliliğinin "insan Kaynaklan” birimleri tarafından sağlanması, iş dünyasında genel kabul görmüş bir uygulamadır. Bu uygulamalar, ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı çoğu kurumsal şirkette başta muhasebe ve mali işler çalışanları olmak üzere sisteme giriş izni olan herkes ücretleri görme imkanına sahip olmaktadır. Aynı şifreyle hem KDV beyannamesi, hem kurumlar vergisi beyannamesi, hem MPHB verileceğinden, şirketin e-beyanlarını vermekle görevli olan personel ve görevliler istediklerinde şirket çalışanlarının ücret bilgilerini görebileceklerdir. Ayrıca bu sorun beyannamelerin hazırlanması aşaması ile sınırlı olmayıp, beyannameler e-beyanname sistemi üzerinde onaylandıktan sonra alınan pdf çıktılarında da ücret bilgileri beyanname üzerinde şeffaf şekilde yer alacaktır, bu da ücret bilgilerine erişimin yalnızca beyannameyi hazırlayan kişilerle sınırlı kalmaması sonucunu da doğuracaktır. Dolayısıyla ücret gizliliği politikası uygulayan kurumsal şirketlerde bu durum ciddi sorunlara yol açacaktır.

5 - Tebliğde, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanun’a göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik ıl müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

Bilindiği gibi çağdaş hukuk sistemlerinin tamamında bir fiile aynı neviden birden fazla ceza verilemeyeceği ilkesine yer verilmiştir. Bu ilke başta VUK nun 336. Maddesi olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu 'nun 223. Maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 numaralı Ek Protoklü’nün 4. Maddesinde de yer almaktadır.

Başlatılmakta olan bu uygulamanın ne kamu yararı açısından ne mükellef açısından ne de meslek mensupları açısından herhangi bir kolaylık ya da yarar sağlamayacağı gözlenmektedir. Bu nedenle yerleşik olan eski uygulamaya devam edilmesinin, yeni uygulamaya ülke genelinde geçilmeden vazgeçilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!