Poşet Beyannamesi verilme ve ödeme tarihleri değişti.

22.02.2019 07:52 |

Poşet Beyannamesi Verilme ve Ödeme Tarihleri Değişti Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda KDV Kaldırıldı. 7166 sayılı Kanun ile yapılan Poşet Beyannamesi ve KDV Değişiklikleri ile Poşet Beyannamesi verme ve ödeme tarihleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınması uygun görülen "Geri kazanım katılım paylarının" (POŞET BEDELİ ) beyan ve ödeme tarihleri ve beyannamenin verileceği makam 7166 Sayılı Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

Tüm basılı kitap (Poşetlenerek satılan kitap ve dergiler hariç) ve süreli yayınların teslimi KDV'den istisna edildi.

Konu ile ilgili yasal düzenleme, 21/02/2019 günü TBMM de yapılmış olup,  22/02/2019  Resmi Gazetenin 30694 sayısında yayımlanmıştır. Söz konusu 7166 Sayılı Kanun ile diğer bazı kanunlarda da değişiklik yapılmıştır.  

Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

7166 SK. MADDE 3 - 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11'inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir."

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Bilindiği üzere Geri kazanım katılım paylarının (POŞET BEDELİ) beyan ve ödeme yükümlülükleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmaktaydı. Yapılan düzenleme ile Beyannamenin verileceği makam olarak Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Buna göre; geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenmesi sağlanmıştır.

Geri kazanım katılım payı (POŞET BEDELİ) beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aldığı Yetkisini Yayımlayacağı Genel Tebliği İle Kullanacaktır.

Tebliğin yayımı ile birlikte kısa sürede Poşet Beyannamesinin şekli GİB e beyan bölümüne eklenecektir.

Diğer taraftan Kanun maddesinde de belirtildiği üzere Maliye Bakanlığı poşet beyannamesi vermek zorunda olanların işçi sayıları, defter tutma veya ciro tutarlarına göre gruplama yapması beklenmektedir.
Uygulama için Genel Tebliğin yayımlanması gerekir. Genel Tebliğin yayımlanınca ayrıca sizlere bilgi verilecektir.

7166 SK MADDE 4 - 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir."
Yürürlük: 22/02/2019

Yapılan değişiklik ile 2019 Ocak ve Şubat aylarına ait Geri kazanım katılım paylarının (POŞET BEDELİ) beyan ve ödeme süreleri değiştirilmiş olup, 2019 Yılı Ocak ve Şubat aylarına ait beyannameler 24/NİSAN /2019 tarihine kadar verilebilecek, Tahakkuk eden bedeller de 30/NİSAN/2019 tarihine kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan Ocak/20019 dönemine ait beyanname verenler yeniden beyanname vermeyecektir. Verdikleri beyannamede tahakkuk eden bedelleri de 30/04/2019 tarihine kadar ödeyeceklerdir.

POŞET BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRELERİ


DÖNEMİ

BEYANNAME VERME SON GÜN

ÖDEME SON GÜN

2019 / OCAK

24/NİSAN/2019

30/NİSAN/2019

2019 / ŞUBAT

24/NİSAN/2019

30/NİSAN/2019

2019 / MART

24/NİSAN/2019

30/NİSAN/2019

2019 / NİSAN

24/MAYIS/2019

31/MAYIS/2019

2019 / MAYIS

24/HAZİRAN/2019

30/HAZİRAN/2019

2019 /HAZİRAN

24/TEMMUZ/2019

31/TEMMUZ/2019

2019 / TEMMUZ

24/AĞUSTOS/2019

31/AĞUSTOS/2019

2019 / AĞUSTOS

24/ EYLÜL/2019

30/EYLÜL/2019

2019 / EYLÜL

24/ EKİM/2019

30/EKİM/2019

2019 / EKİM

24/ KASIM/2019

30/KASIM/2019

2019 / KASIM

24/ ARALIK/2019

31/ARALIK/2019

2019/ARALIK

24-OCAK-2020

31/OCAK/2020

KATMADEĞER VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

7166 SK MADDE 7 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),"
Yürürlük : 22/02/2019

AÇIKLAMA:
Bilindiği üzere 7161 sayılı kanun ile yapılan düzenleme ile sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi, KDV den istisna edilmişti. Bu uygulamada vazgeçilmiştir.
Yapılan yeni düzenleme ile Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere tüm basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV den istisna edilmiştir.

Buna göre; basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV'den istisna edilmesi, ayrıca maddede uygulanan istisna had sınırının (100 TL) bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacaktır.
Tutarı ne olursa olsun basılı kitap ve süreli yayınların tesliminden (yayımcı, toptancı ve perakendeci ) KDV alınmayacaktır.
 

İstanbul SMMM ODASI
Yücel AKDEMİR Başkan
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!