Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesinde yeni düzenleme

11.01.2019 10:24 |

Satışı yapılan plastik poşetler için beyanname takip eden ayın biri ile yirmi dördü arasında Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Poşet Ücreti konusunda ilk beyanname 24 Nisan 2019 tarihine kadar verilecek.

Poşet Ücreti ve beyanı konusunda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 1 nolu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğ ile plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Poşet Beyannamesinde Son Değişikler ile Poşet Beyannamesi Uygulama Rehberi için tıklayınız.

Poşet Beyannamesi (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi) Düzenleme Kılavuzuna buradaki linkden ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

7166 Sayılı Kanun ile Poşet Beyannamesinde değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Poşet Beyannamesi 7166 sayılı kanun ile 26 Nisan tarihinde verilecek.

Poşet Beyannamesini kim verecek?

Düzenlemeye göre izleyen ayın yirmidördüne kadar verilmesi gereken poşet beyannamesinde beyannamenin nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Mali Müşavirlerin poşet beyannamesinde rolü de halen belirsizliğini korumaktadır.

Poşet Beyanında Ödeme ne zaman yapılacak?

İizleyen ayın yirmi dördüne kadar verilen beyanların ödemesi gerken kazanım katılım payı beyan verilen dönemi ayın sonuna kadar ödenecek.

Poşet Beyannamesi KDV Beyanı ile Birlikte mi verilecek?

TÜRMOB yayınladığı Sirküler ile Poşet ücret konusunda yapılan yeni düzenlemeler yer verdi.

TÜRMOB sirkülerinde "Satış  noktalarının plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif  olarak tüketiciye sunma yükümlülüğü bulunmaktadır." ifadesi ile satış noktalarının sorumluğuna açıklık getirirken Poşet kullanımında Üreticilerin ve Satış Noktalarının Yükümlülükleri, Poşet Bilgi Sistemine Yüklenmesi Gereken Bilgiler, Poşetlerde Barkod Kullanımı ve Poşet beyanlarının bildirim ve ödeme sürelerine ilişkin bilgiler verdi. 

TÜRMOB POŞET ÜCRETİ KONUSUNDA ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ


1- ) Poşet Üreticilerin Yükümlülükleri
Plastik poşet üreticilerinin yükümlülükleri usul ve esasların 7’nci maddesinde düzenlenmektedir.
Üreticilerin yükümlülükleri MADDE 7 - (1) Üreticiler;
a) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle,
b) Satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle, yükümlüdür.


2- ) Satış Noktalarının Yükümlülükleri
"Satış noktalarının yükümlülükleri
MADDE 8- (1) Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saldı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;
a) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
b) Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,
c) Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,
ç) Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla,
d) Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla, yükümlüdürler.
(2) Satış noktaları, plastik poşet talep etmeyen tüketiciye, talebi dışında plastik poşet satamaz. Uzaktan satışlarda ise, bu Usul ve Esasların Geçici 3’üncü maddesinde verilen sürenin tamamlanması sonrasında satış noktaları, plastik poşet talep etmeyen tüketiciye, talebi dışında plastik poşet sunamaz.
(3) Satış noktaları, tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasında engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamaz.
Satış noktalarının yükümlülükleri usul ve esasların 8’inci maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Düzenleme uyarınca satış noktaları Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli beyanları, bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek zorundadırlar. Usul ve esasların Geçici 2’nci maddesi uyarınca, satış noktalarının, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını (örneğin perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan yazarkasalarda poşetin ayrı bir departman -kısım olarak tanımlanması, satış programlarında gerekli ayarlamaların yapılması vb.) 31/3/2019 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ve bu suretle poşetler için tahsil edilen ücretlerin satış belgelerinde adet bazlı gösterilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

3- ) Poşet Bilgi Sistemine Yüklenmesi Gereken Bilgiler
"Bilgi sistemi ve beyanlar
MADDE 9- (1) Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurtdışında kime satıldığı yer almalıdır.
(2) Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer almalıdır.
Usul ve Esasların 9’uncu maddesinde Bilgi Sistemi ve Beyanlara ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.
Buna göre, Satış Noktaları tarafından yapılacak poşet satışlarına ilişkin olarak bilgi sistemi üzerinden yapılacak beyanlarda; poşetlerin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunun nasıl denetleneceği ve herhangi bir usulsüzlüğün yaptırımının ne olacağı hususlarının yeterince açık olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca bu bilgiler içerisinde vergi kimlik numarasının istenmesinin bilgilerin doğruluğun kontrolü açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.

4- ) Poşetlerde Barkod Kullanımı ve Ücretlere İlişkin Düzenleme
"Ücretlendirme
MADDE 10- (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.
(2) Plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunludur.
(3) Barkod okuyucu sistemi bulunmayan satış noktalarında, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılır.
Usul ve Esasların 10’uncu maddesinde ücretlendirmeye ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.

Yapılan bu düzenleme ile müşteriden poşet başına tahsil edilecek 25 kuruşluk bedelin vergiler dahil olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede söz konusu bedelin KDV dahil bedel olacağı ve KDV tutarının iç yüzde yöntemine göre hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Plastik poşetlerin KDV oranının tespitine yönelik olarak emsal özelge http://www.gib.gov.tr/plastik-poset-ve-canta-uretiminde-kdv-orani dikkate alındığında fatura, fiş vb. belgelerde plastik poşet için KDV oranının %18 olarak uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Yapılan düzenleme ile ayrıca poşetlerde barkod kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesinde Satış noktasının, Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini, ifade ettiği açıklanmıştır. Poşet kullanımının yaygın olduğu ve kapsama giren satış noktalarının çokluğu ve de her bir satış noktasın da barkod uygulamalarını destekleyen bilgisayarlı satış sistemlerinin bulunmadığı düşünüldüğünde; bu zorunluluğun bazı satış noktaları açısından uygulanabilir pratik bir sonuç doğurmayacağı ve ayrıca poşet maliyetlerini dahi aşabilecek ek mali külfetle yol açabileceği değerlendirilmektedir.

5- ) Tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri
"Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri MADDE 11-
(1) Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapar.
(2) Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödeyeceği geri kazamın katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanır.
(3) Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.
Usul ve Esasların 11 ’inci maddesinde tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.

Yapılan düzenlemenin incelenmesinden satış noktalarının plastik poşet satışına ilişkin olarak Usul ve Esasların 9/2 maddesinde istenen bilgileri bilgi sistemine yüklemesine müteakip ödeyecekleri geri kazanım katılım payının sistem üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan düzenlemeye göre beyanın izleyen ayın on beşi, hesaplanan kazanım katılım payının beyan dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bu düzenlemeye göre beyanların nasıl yapılacağı belirsizlik devam etmektedir. Bu durumda Mali Müşavrilerin rolünün ne olacağı da belirsizliğini korumaktadır.

TÜRMOB

Poşet Beyannamesi ve Poşet Beyan Ücreti hakkında açıklama
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !