e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

SGK Prim Teşviki Uygulamaları Genelgesi 2019-15

13.06.2019 07:50 | Güncelleme: 13.06.2019 08:11

5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları

SGK GENELGESİ GENELGE 2019/15

5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesi kapsamında prim teşviki uygulamaları

1- Genel Açıklamalar

2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu bent hükümleri;” ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıfiar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Diğer taraftan, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 69 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 16 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede;
“Vakıflar tarafindan kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri; bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakı]lar tarafindan kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafindan, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.
Vakıflar tarafindan kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”
hükümleri yer almaktadır.
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen hüküm 9/12/2016 tarihi itibariyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 16 nci madde hükmü ise 1/4/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2- Vakıllar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumları ve Okul Aile Birlikleri Hakkında Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamaları

6764 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen hüküm uyarınca, madde hükmünün yürürlüğe girdiği 9/12/2016 tarihinden itibaren vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Dolayısıyla, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin, ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2016/Aralık ayına ilişkin bildirimden (23 günlük), ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2016/Kasım dönemine ilişkin bildirimden (6 günlük) başlanılarak rnalullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesi hükmünün, yayımını izleyen aybaşı itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerleri, 2018/Nisan ayı/dönemine ilişkin bildirimlerden itibaren; 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanunda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenemdüzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden, ilgili mevzuatında yer alan şartların sağlanması kaydıyla yararlanabileceklerdir.
Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakı]lar tarafindan kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafindan, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.” hükmü uyarınca, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, işyeri statüsü dışındaki diğer şartların yerine getirilmesi nedeniyle ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.
Örnek 1: (A) Okul Aile Birliği işyerince;
- 2008/Ekim ayına ilişkin olarak beş puanlık prim indiriminden (05510),
- 2011/Nisan ayına ilişkin olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden (06111),
- 2017/Mart ayına ilişkin 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen prim desteğinden (687),
işyeri statüsü dışındaki diğer şartları sağlayarak ilgili mevzuatına uygun olarak yararlandığı varsayıldığında, söz konusu prim teşviki, destek ve indirim iptal edilmeyecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, okul aile birliği işyerlerince işyeri statüsü dışındaki diğer şartları sağlayarak ilgili mevzuatına uygun olarak yararlanılan, ancak Genel Müdürlüğümüz talimatlarına istinaden iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimler hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca usulüne uygun olarak yararlandıkları kabul edilmek suretiyle işlem yapılacaktır.

Dolayısıyla, ilgili mevzuatına uygun olarak yararlanmasına rağmen, işyeri statüsü nedeniyle Genel Müdürlüğümüz talimatlarına istinaden iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimler için okul aile birliği işyerlerinden başvuru ya da belge istenilmeksizin re’sen kanun no/belge no değişikliği yapılmak suretiyle, yalnızca Genel Müdürlüğümüz talimatlarına istinaden iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu durumda, Genel Müdürlüğümüz talimatlarına istinaden iptal edilen ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilen prim tutarlarının bulunması halinde, bu tutarların mahsup ya da iadesinde, gecikme cezası ve gecikme zamları da dahil edilerek işlem yapılacaktır.

Ancak, okul aile birliği işyerleri hakkında Genel Müdürlüğümüz talimatlarına istinaden iptal edilen ve yukarıda açıklandığı üzere 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yeniden yararlandırılan prim teşviki, destek ve indirimlerin başka bir prim teşviki, destek ve indirimlerle değiştirilmesi yönünde 1/6/2018 tarihine kadar olan sürede talepte bulunulmuş olsa dahi, bu talepler işleme alınmayacaktır.

3- Vakıllar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumları ve Okul Aile Birlikleri Hakkında Geriye Yönelik Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamaları

Geriye Yönelik Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primlerinde Beş Puanlık İndirim Uygulaması
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” cümlesi 6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle “Bu bent hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Îhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapı/en alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” şeklinde 1/3/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerince, beş puanlık indirim uygulamasının yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/3/2011 tarihine kadar olan süreler için (2008/Ekim ila 2011/Şubat ayları arası) 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geriye yönelik bahse konu indirimden yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması halinde, gerekli şartları sağlayan anılan işverenler yönünden bu talepler işleme alınacaktır.

Örnek 2: (B) Vakıf Üniversitesi işyerince malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirim kapsamında gerekli şartları sağladığı halde, herhangi bir prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmaksızın kanun numarasız bildirimde bulunduğu (2) sigortalısı için 2008/Ekim ila 2013/Nisan aylarına ilişkin beş puanlık indirimden geriye yönelik yararlanmak üzere 8/5/2018 tarihinde başvuruda bulunduğu varsayıldığında, beş puanlık prim indirimine ilişkin gerekli şartların sağlanması kaydıyla 2008/Ekim ila 2011/Şubat ayları için bu talep işleme alınacak, ancak 2011/Mart ila 2013/Nisan ayları için bu talep işleme alınmayacaktır.
Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Vakı]lar tarafindan kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin ikinci ]ikrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez.” hükmü uyarınca, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerleri, 9/12/2016 tarihi ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden, gerekli şartları sağlamaları ve 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, bu sürelere ilişkin olarak geriye yönelik yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, anılan işverenlerce 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olsa dahi 1/3/2011 tarihi ile 8/12/2016 tarihi (dahil) arasındaki süreler için geriye yönelik olarak beş puanlık indirimden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

Örnek 3: (C) Vakıf Üniversitesi işyerince malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirim kapsamında gerekli şartları sağladığı halde, herhangi bir prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmaksızın kanun numarasız bildirimde bulunduğu (5) sigortalısı için 2016/Aralık ayına ilişkin beş puanlık indirimden geriye yönelik yararlanmak üzere 28/5/2018 tarihinde başvuruda bulunduğu varsayıldığında, 2016/Aralık ayı için (23) günlük bildirim dikkate alınarak geriye yönelik beş puanlık prim indiriminden yararlandırılacaktır.

Örnek 4: (D) Okul Aile Birliği işyerince malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirim kapsamında gerekli şartları sağladığı halde, herhangi bir prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmaksızın kanun numarasız bildirimde bulunduğu (3) sigortalısı için 2016/Ocak, Şubat, Mart ve 2017/Ocak, Şubat aylarına ilişkin beş puanlık indirimden geriye yönelik yararlanmak üzere 8/5/2018 tarihinde başvuruda bulunduğu varsayıldığında, beş puanlık prim indirimine ilişkin gerekli şartların sağlanması kaydıyla 2017/Ocak ve Şubat ayları için bu talep işleme alınacak, ancak 2016/Ocak, Şubat ve Mart ayları için bu talep işleme alınmayacaktır.

Bu kapsamda, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerince 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geriye yönelik olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar talepte bulunulması durumunda, kapsama girmeyen dönemler ya da süreler için e-Bildirge V2 programları üzerinden “Tahakkuk Nedeni D” olarak düzenlenen ve ünite onay ekranlarına düşürülen iptal ve karşılığı ek ya da asıl nitelikteki belgelerin onaylanmadan reddedilmesi, taleplerin işleme alınarak prim iadesi ya da mahsup işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemlerin geri alınması ve bahse konu süreler için beş puanlık indirimden yararlandırılmaması gerekmektedir.

Geriye Yönelik Diğer Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamaları
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin;
- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde,
- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde,
- 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,
yer alan sigorta primi teşviklerinden ve desteklerinden yararlanmaları mümkün olduğundan, anılan işverenlerin 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve bahse konu teşvik ve desteklere ilişkin ilgili mevzuatlarında öngörülen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla bu talepler işleme alınacaktır.

Bununla birlikte vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumu iş yerleri ile okul aile birliği iş yerlerinin 1/3/2011 ila 15/6/2012 tarihleri arasında 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden ve desteklerinden, 5510 sayılı Kanunun 8linci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim hesaplanmaksızın yararlanmaları mümkün olduğundan anılan işverenlerin 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve bahse konu teşvik ve desteklere ilişkin ilgili mevzuatlarında öngörülen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla bu talepler işleme alınacaktır.

Örnek 5: 2017/Mart ayı itibariyle Ar-Ge Merkezi belgesine haiz (E) Vakıf Üniversitesi işyerinin çalıştırmış olduğu Ar-Ge personelleri için 2017/Nisan ila Aralık aylarında, engelli sigortalısı için ise 2017/Ocak ila Aralık aylarında beş puanlık indirimden yararlandığı,
- 2017/Nisan ila Aralık aylarına ilişkin olarak, Ar-Ge personelleri için 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde (05746),
- 2017/Ocak ila Aralık aylarına ilişkin olarak, engelli sigortalısı için 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde (14857),
öngörülen sigorta primi teşviklerinden geriye yönelik yararlanmak üzere 22/5/2018 tarihinde başvuruda bulunduğu varsayıldığında, ilgili mevzuatında öngörülen şartların sağlanması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.
Ayrıca, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihine kadar olan süreler için 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanmaları mümkün olduğundan, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 18/8/2009 tarihi ile 15/6/2012 tarihine kadar olan süreye ilişkin olarak (yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki süreler dikkate alınarak) 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması ve ilgili mevzuatında öngörülen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla, bu süreler için geriye yönelik olarak bahse konu sigorta primi desteğinden yararlanmaları da mümkün bulunmaktadır. Ancak 1/3/2011 ila 15/6/2012 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden; 5510 sayılı Kanunun 81inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim hesaplanrnaksızın yararlanabileceklerdir.

Buna karşın, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerleri 2018/Mart ve öncesi aylara/dönemlere ilişkin olarak,
- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi (genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık indirim), ikinci fıkrasında öngörülen prim indirimleri ile 15/6/2012 tarihi ve sonrasındaki sürelere ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden,
- 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi, geçici 9 uncu, geçici 10 uncu, geçici 15 inci, geçici 17 nci, geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddelerinde öngörülen prim desteklerinden, yararlanmalarına imkan bulunmadığından, anılan işyerleri 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerde yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye yönelik yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar
başvuruda bulunmuş olsalar dahi, bu taleplerin işleme alınmaması, bu kapsamda e-Bildirge V2 programları üzerinden “Tahakkuk Nedeni D” olarak düzenlenen iptal ve karşılığı ek ya da asıl nitelikteki belgelerin onaylanmadan reddedilmesi, taleplerin işleme alınarak prim iadesi ya da mahsup işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemlerin geri alınması ve geriye yönelik bahse konu prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılmaması gerekmektedir.

Örnek 6: (F) Vakıf Üniversitesi işyerince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteği (06111) kapsamında işyeri statüsü dışında gerekli şartları sağlayarak beş puanlık prim indiriminden (05510) yararlandığı (2) sigortalısı hakkında, 2016/Ocak ila 2018/Mart ayları için 10/5/2018 tarihinde geriye yönelik olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanma talebinde bulunduğu varsayıldığında, 2016/Ocak ila 2018/Mart ayları için bu talep işleme alınmayacaktır.

3-3- 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamaları

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak, ilgili mevzuatı kapsamında yararlanması mümkün olduğu halde yararlanmadığı prim teşviki, destek ve indirimler hakkında 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanacağından, gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla, anılan işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

Örnek 7: (H) Vakıf Üniversitesi işyerince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteği (06111) kapsamında gerekli şartları sağladığı halde beş puanlık indirimden (05510) yararlandığı (3) sigortalısı hakkında, 2018/Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 20/9/2018 tarihinde geriye yönelik olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanma talebinde bulunduğu varsayıldığında, 2018/Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için bu talep işleme alınacaktır.

4- Kurumumuzun Yurt İçinde Hizmet Satın Aldığı Özel Sektör Sağlık Hizmet Sunucusu İşyerleri Hakkında Yürütülecek İşlemler

5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesi hükmünün, yayımını izleyen aybaşı itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında Kurumumuzun yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemine ilişkin bildirimlerden başlamak üzere; 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanunda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden, ilgili mevzuatında yer alan şartların sağlanması kaydıyla yararlanabileceklerdir.
Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında Kurumumuzun yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerleri 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanunda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, ilgili mevzuatına uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında Kurumumuzun yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerleri 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ve öncesi aylara ilişkin geriye yönelik olarak prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar talepte bulunmuş olmaları halinde, bu talepler de işleme alınacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında Kurumumuzun yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak, ilgili mevzuatı kapsamında yararlanması mümkün olduğu halde yararlanmadıkları prim teşviki, destek ve indirimler hakkında ise 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanacağından, gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bahse konu işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.
5- Yürürlük
Bu Genelge hükümleri 1/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Dr. M. Selim BAĞLI Kurum Başkanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !