SGK Genelgesi 2019-9

07.05.2019 21:37 |

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik yapan 2019 -9 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı.

Sayı : 92604331-010.06.01-E.6285868  24/04/2019
Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK GENELGESİ 2019/9

Bilindiği üzere, 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7071, 7072, 7074, 7077, 7078, 7079, 7082 sayılı kanunlar ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, 10/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlemeler yapılmıştır.
Bu Genelge ile yeni ve güncellenen mevzuat doğrultusunda 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

A- GENELGENİN BİRİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

“Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Çalışan Sigortalılar” başlıklı birinci bölümün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler,” ibaresi eklenmiştir.

“Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Çalışan Sigortalılar” başlıklı birinci bölümün dördüncü paragrafında yer alan “Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığı Vakfı (10/6/2003 tarihli ve 2003/5745 sayılı BKK ile)”ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı (29/3/2018 tarihli ve 2018/11401 sayılı BKK ile)” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafındaki “Sosyal Sigortalar Kurumuna” ibaresi ise “Kurumumuza” şeklinde değiştirilmiştir. Birinci bölümde yer alan “1.14- Profesyonel sporcular” alt başlığının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gençleri spora teşvik etmek, gelecek vadeden sporculara sahip çıkmak, belli spor branşlarını güçlendirmek vb. gibi nedenlerden dolayı bazı sporculara, kulüpleri tarafından düzenli ödemeler yapılmaktadır. Sporcularla yapılan sözleşmelerde aylık ödenecek ücretin asgari ücret veya üzerinde belirlenmesi durumunda, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, aksi halde sigortalı sayılmayacaktır.”

Birinci bölümde yer alan “1.15- Köy korucuları” alt başlığı açıklamaları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.15-Köy ve güvenlik korucuları 442 sayılı Köy Kanununun 70 inci maddesinde köy korucularınınihtiyar meclisi tarafından tutulup ve köy muhtarının vereceği haber üzerine kaymakamın buyurultusu ile işe başlayacağı ve 1/7/2000 tarih ve 24096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köy Korucuları Yönetmeliğinin "Ücretlerin Ödenmesi" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; Köy korucularına, hizmetin devamı süresince ödenecek ücretin köy ihtiyar meclisince tespit edileceği ve köy bütçesinden karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre göreve başlayan köy korucularınınKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması gerekmektedir.
Diğer taraftan 7070 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde geçen “geçici köy korucusu” ibareleri “güvenlik korucusu” olarak değiştirilmiştir.
7077 sayılı Kanunla Kanuna eklenen ek 15 inci madde ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik koruculuğu yapanlar ile bu tarihten sonra güvenlik korucusu olarak işe alınanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince 29/4/2017 tarihine kadar güvenlik korucusu olarak çalıştırılanlar, bu çalışmalarından dolayı Kanun kapsamında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamışlardır. Ancak, köy korucusu veya geçici köy korucusu olup aynı zamanda ilgili sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışması bulunanlar bu çalışmalarından dolayı sigortalı sayılmışlardır.
Güvenlik korucularından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri ile isteğe bağlı sigortalı veya 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı devam edenlerin bu kapsamdaki sigortalılıkları 28/4/2017 tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

Kanunun ek 15 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 29/4/2017 tarihinden önce güvenlik koruculuğu görevi sona erenler, 29/4/2017 tarihi itibariyle emekli, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar dahil),442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.
Kanunun ek 15 inci maddesi ile 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine güvenlik korucusu olarak geçen ve 29/4/2017 tarihinden önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan süreleri müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve % 32,5 oranı üzerinden hesaplanarak borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenecektir.
Güvenlik korucularının 29/4/2017 tarihinden önceki güvenlik koruculuğunda geçen sürelerinin valiliklerce bildirilmesi halinde bildirilen bu hizmet süreleri, prim tutarının tahsil şartı aranmadan hizmet kayıtlarına yansıtılacaktır. Valiliklerin süresinde ödemedikleri primler hakkında Kanunun 89 uncu maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Güvenlik korucularının hizmet kayıtlarının oluşturulmasında “Güvenlik Korucularının 29/4/2017 Tarihinden Önceki Hizmet Süresi Belgesi” kullanılacak olup bu belge ilçe jandarma komutanı, kaymakam ve vali tarafından imzalanıp onaylanacaktır.
Bu belge dışında hazırlanan belgeler işleme alınmayacak, sigortalıların 29/4/2017 tarihinden önceki hizmet sürelerinin tespitine yönelik talepleri güvenlik koruculuğu yaptıkları kaymakamlıklara gönderilecektir.
29/4/2017 tarihinden önceki hizmet kayıtlarının oluşturulmasında  sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işveren yanında çalıştığı sürelere ilişkin hizmetleri, varsa (c) bendine tabi hizmetleri ile güvenlik koruculuğu süresinin aynı tarihler içinde olması halinde (a) ve (c) bendi kapsamındaki hizmetler geçerli sayılacak, kalan süreler güvenlik koruculuğu süresi olarak belirlenecektir.
29/4/2017 tarihinden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 50 nci, ek 5 inci, ek 6 ncı maddesi, 2925 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi kapsamında sigortalılığı bulunanların primi ödenmiş süreler dışında kalan süreler ile primi ödenebilir nitelikte olan süreleri hariç tutularak hizmet kayıtları oluşturulacaktır. Primlerini yapılandırma yoluyla ödeyenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
1479 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılık süreleri bulunanların bu süreleri için güvenlik koruculuğu kapsamında hizmet kaydı oluşturulacaktır.
Diğer taraftan 7/11/1990-21/9/1995 tarihleri arasında 18 yaşın altında güvenlik korucusu olarak bildirilen süreler, Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında yapılacak işlemlerde dikkate alınacaktır.
29/4/2017 tarihinden önce görevi sona eren güvenlik korucuları ile 29/4/2017 tarihi itibariyle Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı (Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar dahil) ya da 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında Kanunun ek 15 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağından valiliklerce güvenlik korucusu olarak geçen sürelerin primlerinin ödenmek istenmesi halinde ilgili valiliğe koruculuğun 29/4/2017 tarihinden önce sonlandırılmış olması veya ilgilinin aylık

almasından dolayı güvenlik korucusu olarak geçen sürelerinin hizmet olarak değerlendirilemeyeceği bildirilecektir.
Ayrıca, 29/4/2017 tarihinde veya sonrasında Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı (Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar dahil) alanlar için Kanunun ek 15 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağından bunlar hakkında herhangi bir tescil işlemi yapılmayacaktır.
Güvenlik koruculuğu uygulamasına 27/6/1985 tarihli ve 85/9632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Muş, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Hakkari; 1/4/1987 tarihli ve 87/11645 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Malatya; 21/7/1989 tarihli ve 89/14395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Elazığ; 9/5/1990 tarihli ve 90/458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş; 27/6/1990 tarihli ve 90/630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gaziantep ve Kilis; 28/11/2016 tarihli ve 2016/9576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erzincan, Erzurum, Hatay ve Osmaniye illerinde başlanılmış olup, güvenlik korucularının sigortalılık sürelerinin belirlenmesinde bu tarihler esas alınacaktır.”

Birinci bölümde yer alan “1.20- Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı” alt başlılığının dördüncü paragrafında bulunan “kendi” ibaresi “ortağı olduğu” şeklinde değiştirilmiştir.

Birinci bölümde yer alan “1.21- Derneklerde çalışanların sigortalılığı” alt başlığının dördüncü paragrafındaki açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere örnekler eklenmiştir.

“Buna göre; dernek başkanları ile derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden, aralarındaki hukuki ilişki vekalet akdine dayandığı için sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir. Ancak, dernek başkanları ile derneğin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve dernek üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Örnek 1- Seracılar Derneğinin dernek tüzüğünde kuruluş amacının seracılık yapan üyelerine malzeme temin etmek olduğu belirlenmiştir. Derneğin Denetleme Kurulu üyesi olan (A), (B) ve (C) kişileri, derneğin hesaplarını kontrol etmek amacıyla çalışmaları üzerine bu kişilere dernek yönetimi tarafından huzur hakkı adı altında kişi başı 250 TL ödeme yapılmaktadır. Bu kişilerhuzur hakkını kanundan doğan görevlerini yerine getirdikleri için aldıklarından burada bir hizmet akdi oluşmamakta olup bunlar Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 2- Üçüncü bir kişinin yapacağı bir işin ücret karşılığında Örnek 1-’deki denetim kurulu üyelerine yaptırılması durumunda, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı sayılacak, söz konusu işin ücret alınmaksızın yapılması durumunda ise sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 3- Avcılar Derneğinin hizmet binasında faaliyet gösteren dernek

lokalinde çaycı olarak çalışan (A), aynı zamanda o derneğin üyesidir. Bu kişi dernek yönetiminin kararı doğrultusunda, dernek lokalinin çay işleri ile ilgilenmekte ve karşılığında da ücret almaktadır. Söz konusu işin hizmet akdine tabi üçüncü şahısların yapabileceği bir iş olması ve bu iş karşılığında ücret alması nedeniyle (A) kişisi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.”Birinci bölümde yer alan “1.23- Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte sırasıyla eklenmiştir.

1.24-Kooperatiflerde Çalışanların Sigortalılığı
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarındaki hukuki ilişki, vekalet akdine ve kanunda belirtilen görevlerini yerine getirmelerine dayandığından sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir. Ancak, kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Örnek 1- Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi (A), kendi aracıyla kooperatifin üstlenmiş olduğu taşıma işlerini yapmakta ve ay sonunda yapmış olduğu kilometreye göre kooperatif yönetimi tarafından kendisine ücret ödenmektedir. Bu kişinin üyesi olduğu bu kooperatifteki taşıma işlerini yapması kooperatifin faaliyetinden kaynaklı ve kooperatifin kuruluş amacına yönelik bir çalışma olduğundan (A) kişisi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Örnek 2- Servisçiler Kooperatifi almış olduğu on araçlık personel servis taşıma işinin dokuz araçlık kısmını üyelerinin kendilerine ait araçları ile birini de kooperatife ait araçla yapmaktadır. Kooperatif üyesi (D)’nin kooperatife ait araçla servis işini yapması uygun görülmüştür. Burada (D) kooperatif üyeliği görevi haricinde, kooperatifin diğer faaliyetlerinde hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların da yapabileceği bir işte çalışması nedeniyle, kooperatif yönetimi ile arasında hizmet akdi tesis edilmiştir. Bu nedenle; Servisçiler Kooperatifi işveren olarak (D)’yi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirecektir.

Örnek 3- Zeytin Kooperatifinin başkanı olan (B), tarım arazilerine su getirilmesi amacıyla yapımına başlanan su kanalı işinde kendisine ait iş makinesinde kepçe operatörü olarak çalışmaktadır. Kooperatif tarafından (B)’ye çalışması karşılığı belirli bir ücret ödenmektedir. Burada (B)’ kooperatif başkanlığı görevi haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların da yapabileceği bir işte çalışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

1.25-Vakıflarda Çalışanların Sigortalılığı
5737 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince vakıflarda, diğer tüzel kişiliklerden farklı olarak zorunlu organ tektir ve o da yönetim organıdır. Yönetim organı dışında vakıf senedinde başkaca organlara yer verilmesine engel yoktur. Vakıflarda yönetim organı tek kişiden oluşabileceği gibi bir kuruldan da oluşabilir. Yönetim organının tek kişiden oluştuğu vakıflarda vakıf başkanının kendisi ile hizmet akdi ilişkisi kurmasına imkan olmadığından, yönetim organının tek kişiden oluştuğu vakıfların faaliyetlerinde vakıf başkanlarının kanundan doğan görevleri haricinde, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları halinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Yönetim organının kurul halinde görev yaptığı vakıflarda; vakıf başkanları, vakıf faaliyetlerinde görev alan mütevelli heyeti, denetim kurulu üyeleri, bağlı oldukları mevzuattan doğan görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca vakıflara ait işyerlerinde hizmet akdine tabi olarak çalışanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir. Vakıf adına bankada hesap açma, para çekme, para yatırma, kamu ya da özel kuruluşlarca yapılacak yazılı/sözlü borçlandırıcı işlemlerin yerine getirilmesi için tesis edilen vekalet ilişkisi, kişinin yöneticilik faaliyetini yerine getirmesine yönelik olup, sigortalılık niteliğinin belirlenmesinde belirleyici unsur olarak dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1- Eğitim ve Yardımlaşma Vakfının, vakıf senedi incelendiğinde yönetim kurulunun beş kişiden, denetleme kurulunun ise üç kişiden oluştuğu anlaşılmıştır.  Vakfın, yönetim kurulu başkanı (D)’nin, Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesinde bulunan ilkokul öğrencilerine kitap malzemeleri götürmek için gitmiş ve vakıf adına dağıtım işlerini yerine getirmiştir. Burada (D)’nin yapmış olduğu iş vakıf başkanlığından dolayı görevini yerine getirdiğinden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Örnek 2- Doğal Yaşam Vakfının vakıf senedi incelendiğinde, yönetim organının tek kişiden oluştuğu, o kişinin de (B) olduğu belirtilmiştir. (B) kişisi vakfın başkanlığı görevi haricinde kalan sürede vakfın muhasebe işlemlerini yürütmesinden dolayı aylık
2.500 TL ücret almaktadır. (B) kişisi her ne kadar tabi olduğu kanunun verdiği görev haricinde bir iş yapsa da; vakıfta karar vermeye tek yetkili olduğu gerekçesi ile hizmet akdi oluşmadığından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Örnek 3- (A) Vakfının, vakıf senedi incelendiğinde; yönetim ve denetleme kurullarının beşer kişiden oluştuğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulu tarafından; vakfın İstanbul şubesine ait olan öğrenci yurdunun müdürlüğünü yürüten, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olan (C) kişisine yaptığı iş karşılığında aylık 3.000 TL ücret ödemesi kararlaştırılmıştır. Burada (C) kişisi, yönetim kurulu üyeliği görevi haricinde üçüncü şahısların yapabileceği işi de yaptığı için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

1.26- İhtiyat pilotların sigortalılığı
7071 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen; ek 36 ncı maddede yer alan; “İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle yaşlılık veya emekli aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının
(d) bendi kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hakkında 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.” hüküm gereğince, ihtiyat pilot olarak çalıştırılanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılacak, haklarında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.
Kurumdan emeklilik/yaşlılık aylığı alanlardan ihtiyat pilot olarak atananlar hakkında, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanamayacağından, Kanunun geçici 14 üncü maddesine göre işlem yapılacaktır.”Birinci bölümde yer alan “2- Bir veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti (Ek, 11/12/2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)” başlığına aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

“Gerek 506 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi gerekse 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar (4/a) kapsamında sigortalı sayılmış olup, hükümden de anlaşılacağı üzere, kişiler aynı anda birden fazla işyerinde hizmet akdiyle çalışabilmektedirler.
Kanunun 3 üncü maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakiler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedirler. Kanunun 82 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53 üncü maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı alınacaktır.

Örnek 1- Özel sektöre ait iki farklı işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalının 2018 yılına ait gün sayısı ve prime esas kazançları aşağıdaki gibi belirlenecektir.

ÖZEL SEKTÖRDE YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMA HALİ

 

 

 

SEKTÖR

 

 

 

AY

 

 

 

1
.İŞYERİ

PRİME
ESAS
KAZANÇ*

 

 

 

2.
İŞYERİ

PRİME
ESAS
KAZANÇ*

GEÇERLİ
GÜN
SAYISI

GEÇERLİ
PRİME
ESAS
KAZANÇ

Ö

1

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

2

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

3

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

4

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

5

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

6

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

7

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

8

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

9

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

10

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

11

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

Ö

12

30

2.029,50

30

2.029,50

30

4.059,00

TOPLAM

 

360

 

360

 

360

 

* 2018 yılı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Örnek 2- (4/a) kapsamındaki sigortalının birden fazla işyerinde tam zamanlı çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde aylıkçalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

 

 

 

YIL/AY

 

 

 

A İŞYERİ

 

 

 

B İŞYERİ

 

 

 

C İŞYERİ

GEÇERLİ GÜN
VE PRİME ESAS
KAZANÇ
TUTARLARI

 

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

2018/01

30

4.800

30

9.500

   

30

14.300

02

30

4.800

30

9.500

   

30

14.300

03

30

4.800

30

9.500

   

30

14.300

04

30

4.800

30

9.500

30

2.040

30

15.221,40

05

30

4.800

30

9.500

30

2.040

30

15.221,40

06

30

4.800

30

9.500

30

2.040

30

15.221,40

irinci bölümde yer alan “2.1- (4/a) kapsamında aynı ayda birden fazla işyerinde çalışanların gün sayısının belirlenmesi” alt başlığı açıklamaları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1- Özel işyerinden kamu işyerine, kamu işyerinden özel işyerine geçenlerin gün sayısının belirlenmesi
10/9/1987 tarihli ve 19570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (4/10/1988 tarihli ve 19949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3472 sayılı Kanunla kanunlaşmıştır.) devlet memurları, kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi statüsündeki personele aylıkları her ayın 15’inci günü “aybaşı” kabul edilerek ödeme yapılmaktadır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname gereğince 1987 yılı Ekim ayı 1/10/1987-14/11/1987 tarihleri arası 44 gün, 1987 yılı ise 374 gün olarak dikkate alınacaktır.
Buna göre, kamu sektöründe olup 506 sayılı Kanuna tabi mahiyet kodları “1 (kamu sektöründe devamlı işyeri)” ve “3 (kamu sektöründe geçici işyeri)” olarak tescil edilmiş olan işyerleri 1987 yılı Ekim ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen devrelere göre aylık bildirge, dört aylık sigorta primleri bordroları ve aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermektedir.

Mahiyet kodu “1” ve “3” olarak tescil edilen işyerlerinin dört aylık sigorta prim bordrolarını (aylık prim ve hizmet belgesini) ayın 15’i ile 14’ü arasında düzenleyerek vermeleri gerekirken ayın 1’i ile 30’u olarak, mahiyet kodu “2 (özel sektörde devamlı işyeri)” ve “4 (özel sektörde geçici işyeri)” olarak tescil edilmiş işyerlerinin (4046 sayılı Kanuna göre özelleştirilen işyerleri) ayın 1’i ile 30’u arasında vermeleri gerekirken ayın 15’i ile 14’ü arasında vermeye devam ettiklerinden işyeri tescilinde mahiyet kodu değişmediği halde dört aylık sigorta primleri bordrosu ya da aylık prim ve hizmet belgesini ters veren işyerleri için “ters işyeri” alanı işaretlenerek işlem yapılmaktadır. Bu şekilde bildirge veren işyerlerinde 1987 yılı dışında da kamu sektöründen özel sektöre geçişte tam çalışma halinde yıl 346 gün, özel sektörden kamu sektörüne geçişte de yıl 374 gün olabilmektedir. Aynı durum işverenlerin sigortalıların ücretlerinin ödeme dönemini değiştirmeleri halinde de (ters işyeri) oluşabilmektedir.

Buna göre, tam çalışma olup, yıl içinde özel sektörden kamu sektörüne geçiş yapılması halinde yıl 374 gün olarak dikkate alınacaktır. Tam çalışma olup, yıl içinde kamu sektöründen özel sektöre geçişte de yıl 346 gün olarak dikkate alınacak, 14 günlük fark sigortalının çalışmaya başladığı ilk dönemde ödendiğinden sigortalının toplam gün sayısında değişiklik yaratmayacaktır. Özel sektöre ait iki farklı işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalının gün sayısı ve prime esas kazançları aşağıdaki gibi belirlenecektir.

Örnek 1- Sigortalının önceden beri çalıştığı özel mahiyetteki işyerinden 31/3/2018 tarihinde işten çıkışı verilerek 1/4/2018 tarihinde kamu işyerine işe girişi yapılmıştır. Buna göre özel sektör işyerinden 2018/3 üncü aya ait 30 gün, kamu işyerinden 2018/3 üncü aya ait 14 gün olmak üzere toplamda 2018/3 üncü aya ilişkin hizmet süreleri 44 gün olarak kabul edilecektir.

ÖZEL SEKTÖRDEN
KAMU SEKTÖRÜNE
GEÇİŞ

KAMU SEKTÖRÜNDEN
ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞ

 

 

 

SEKTÖR

 

 

 

AY

 

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

 

 

 

SEKTÖR

 

 

 

AY

 

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

Ö

1

1/1-30/1

30

K

1

15/1-14/2

30

Ö

2

1/2-30/2

30

K

2

15/2-14/3

30

Ö

3

1/3-30/3

30

K

3

15/3-14/4

30

Ö

4

1/4-30/4

30

K

4

15/4-14/5

30

Ö

5

1/5-30/5

30

K

5

15/5-14/6

30

Ö

6

1/6-14/6

14

K

6

15/6-30/6

16

K

6

15/6-14/7

30

Ö

7

1/7-30/7

30

K

7

15/7-14/8

30

Ö

8

1/8-30/8

30

K

8

15/8-14/9

30

Ö

9

1/9-30/9

30

K

9

15/9-14/10

30

Ö

10

1/10-30/10

30

K

10

15/10-14/11

30

Ö

11

1/11-30/11

30

K

11

15/11-14/12

30

Ö

12

1/12-30/12

30

K

12

15/12-14/1

30

   

TOPLAM

346

   

TOPLAM

374

       

Örnek 2- Sigortalının önceden beri çalıştığı kamu mahiyetteki işyerinden 31/3/2018 tarihinde işten çıkışı verilerek 1/4/2018 tarihinde özel işyerine işe girişi yapılmıştır. Buna göre kamu mahiyetindeki işyerinden 2018/3 üncü aya ait 17 gün, özel işyerinden 2018/3 üncü aya ait çalışma olmadığı için bildirim yapılamayacaktır. Bu nedenle toplamda 2018/3 üncü aya ilişkin hizmet süreleri 17 gün olarak kabul edilmekle birlikte, sigortalının 2018 yılında tam çalışması durumunda 2018 yılı 346 günü geçemeyecektir.

Örnek 3- Sigortalının önceden beri çalıştığı özel mahiyetteki işyerinden 7/11/1995 tarihinde işten çıkışı verilerek 15/11/1995 tarihinde kamu işyerine işe girişi yapılmıştır. Buna göre özel sektör işyerinden 1995/11 inci aya ait 7 gün, kamu işyerinden 1995/11 inci aya ait 30 gün olmak üzere toplamda 1995/11 inci aya ilişkin hizmet süreleri 37 gün olarak kabul edilecektir.
Yıl içinde tam çalışması olan sigortalıların özel sektörden kamu sektörüne ya da kamu sektöründen özel sektöre geçiş yapmaları halinde bunların gün sayıları aşağıdaki şekilde belirlenecektir.
Yıl içinde tam çalışması olan sigortalıların yılda iki defa özel sektörden kamu sektörüne ya da kamu sektöründen özel sektöre geçmeleri halinde yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.

ÖZEL SEKTÖRDEN
KAMU SEKTÖRÜNE
GEÇİŞ

KAMU SEKTÖRÜNDEN
ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞ

 

 

 

SEKTÖR

 

 

 

AY

 

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

 

 

 

SEKTÖR

 

 

 

AY

 

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

Ö

1

1/1-30/1

30

K

1

15/1-14/2

30

Ö

2

1/2-30/2

30

K

2

15/2-14/3

30

Ö

3

1/3-30/3

30

K

3

15/3-14/4

30

Ö

4

1/4-14/4

14

K

4

15/4-30/4

16

K

4

15/4-14/5

30

Ö

5

1/5-30/5

30

K

5

15/5-14/6

30

Ö

6

1/6-30/6

30

K

6

15/6-14/7

30

Ö

7

1/7-30/7

30

K

7

15/7-14/8

30

Ö

8

1/8-14/8

14

K

8

15/8-30/8

16

K

8

15/8-14/9

30

Ö

9

1/9-30/9

30

K

9

15/9-14/10

30

Ö

10

1/10-30/10

30

K

10

15/10-
14/11

30

Ö

11

1/11-30/11

30

K

11

15/11-
14/12

30

Ö

12

1/12-30/12

30

K

12

15/12-14/1

30

   

TOPLAM

360

   

TOPLAM

360

Yıl içinde işe giren ve ayrılan sigortalıların hizmetleri aşağıdaki şekilde bildirilecektir.

ÖZEL SEKTÖRDEN
KAMU SEKTÖRÜNE
GEÇİŞ

KAMU SEKTÖRÜNDEN
ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞ

 

 

SEKTÖR

 

 

AY

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

 

 

SEKTÖR

 

 

AY

 

 

SÜRE

GÜN
SAYISI

 

1

-

-

K

1

-

-

 

2

-

-

K

2

-

-

 

3

-

-

K

3

8/4-14/4

7

Ö

4

8/4-30/4

23

K

4

15/4-14/5

30

Ö

5

1/5/-30/5

30

K

5

15/5-14/6

30

Ö

6

1/6-30/6

30

K

6

15/6-14/7

30

Ö

7

1/7-30/7

30

K

7

15/7-14/8

30

Ö

8

1/8-30/8

30

K

8

15/8- 30/9

16

Ö

9

1/9-14/9

14

Ö

9

1/9-30/9

30

K

10

15/9-14/10

30

Ö

10

1/10-30/10

30

K

10

15/10-14/11

30

Ö

11

1/11-30/11

30

K

11

15/11-14/12

30

Ö

12

1/12-30/12

30

K

12

15/12-14/1

30

       
   

TOPLAM

277

   

TOPLAM

263

Yıl içinde 360 günden az çalışması olan sigortalıların gün sayısının tespitinde çalışmaların birbirini takip edip etmediği hususları kontrol edilecektir.

  1. Birinci bölümde yer alan

    “2.3- (4/a) ve (4/b) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi (Ek, 3/7/2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“2.4- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların iş kazası geçirdiği tarihteki sigortalılığı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirdikleri gün için (geçici iş göremezlik belgesi olması hali de dahil olmak üzere) Kuruma hizmet bildirilecektir.
Ancak, bildirilen bu hizmetin sigortalıya verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç olarak değerlendirilmesi durumunda; denetim sonucunda bulunacak günlük kazançlar hariç olmak üzere, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırını aşamaz.

Örnek 1- 1/4/2018 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı aynı gün iş kazası geçirmiş ve 40 gün geçici iş göremezlik belgesi verilmiştir. Bu sigortalı için iş kazası tarihinde hizmet akdi başlamış olduğundan işverence 2018 yılı Nisan ayında en az bir günlük hizmet bildirilecektir.

Örnek 2- 21/11/2017 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinde 4/3/2018 tarihinde iş kazası geçiren sigortalı, 22/3/2018 tarihinde vefat etmiştir. İşverence bu sigortalı adına 2018 yılı Mart ayı için en az 4 günlük hizmet bildirilecektir.

2.5- Birden fazla işyerinde kısmı süreli çalışma
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların ay içerisinde birden fazla işyerinden bildirilen kısmi çalışmalarının bulunması halinde, kısmi çalışma sürelerinin o ayın hangi gününe denk geleceği hususunda bir tespit yapılamadığından, kısmi çalışma süreleri toplanacak ve 30 günü geçmeyecek şekilde hizmet kaydı oluşturulacaktır. Aylık prime esas kazancın tespiti de, kısmi süreli çalışmalara ilişkin prime esas kazançların toplanarak, aylık azami kazanç tutarını geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

Örnek - (4/a) kapsamındaki sigortalının birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde kısmi süreli çalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

2019 9 Sayılı SGK Genelgesinin tamamı için tıklayınız.

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !