SGK’nın Kayıtdışı posta tebligatı ile tespit cezalarını Danıştay durdurdu.

13.09.2018 05:40 |

PTT Memurlarınca İşyerine yapılan tebligatla re’sen sigortalılığın başlatılmasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.

İstanbul Barosunca, iş yerlerine yapılan tebligatların PTT memurlarınca "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerle tebliğinin yapılması halinde,  tebligatın teslim alındığı tarih için re'sen sigortalılığın sağlanacağına, işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, 

Danıştay’dan SGK’ya kötü, İşverene güzel haber

komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirileceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan 25.01.2018 gün ve 2018/4 no’lu genelge ile, 11.05.2015 gün ve 2015/25 no’lu genelgenin, "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen bölümün iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhinde açılan davada, Danıştay 15. Dairesinin 06.06.2018 gün ve 2018/654 E. no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebliğ işlemlerinin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86/7. maddesinde düzenlenen, kamu kurumlarınca yapılan kontrol ve denetimler kapsamında olmadığı, tebligat esnasında işyerinde çalışanlara ilişkin herhangi bir sigortalılık araştırmasının ve tespitinin yapılmadığı, PTT memurlarına sigortalılık tespiti yapılması hususunda protokol ile de bir yetki verilmediği, kaldı ki SGK’nın mevzuat gereğince kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında bankalar ile kamu kurumları ve özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı bulunduğu, kayıt dışı çalışan kişilerin re’sen sigortalılıklarının yapılabilmesini sağlayacak bilgilerin tam, kesin ve doğru olması gerektiği, tebligat alındılarında kişilerin kimlik numaraları veya diğer kimlik bilgilerine yer verilmediği, eksik ve yetersiz bu bilgi üzerine herhangi bir inceleme veya araştırma yapılmaksızın res’en sigortalılık tesisinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

5510 SAYILI KANUNDA YER VERİLENLER

Kamu idareleri ile bankalar, SGK’unca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, SGK’unca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, SGK’una bildirmekle yükümlüdürler. (5510/8-7.Fıkra)

Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi

MADDE 13 – (1) Kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. (Ek cümle:RG-21/8/2013-28742) Söz konusu elektronik altyapı oluşturuluncaya kadar Kurumca gerekli görülmesi hâlinde, sigortalılık kontrolleri manuel yaptırılabilir ya da sigortalılık kontrollerine esas ilgili bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi istenebilir.

(2) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile düzenlenir.

 Burada asıl konu tebliğ olmasına rağmen yürürlükten kaldırılması Genelge de yapılan değişikliktir.

Kaldırılan Tebliğ de ise PTT görevi belirlenmişti.

PTT Genel Müdürlüğü

      MADDE 19- (1) PTT Genel Müdürlüğünce; gerçek kişilerden PTT şubelerine posta çeki hesabı açma başvurusunda; “Posta Çeki Hesap Açma Formu”nda mevcut olan “meslek” ile “işyeri adresi”ne ilişkin bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır.

Denilmiştir.

Bu tebliğ de yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu Tebliğ 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş, 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ ile de 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Son uygulama tebliğinde ise ‘’PTT Genel Müdürlüğüne’’yer verilememiştir.

VEDAT İLKİ

sgk     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!