e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

SMMM Odalarından YMM Odalarına KINAMA

03.03.2018 09:49 |

Geçtiğimiz günlerde KDV İade Raporu Düzenleme yetkisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de verilmesi konusunda yazı yayınlanan Ankara ve Gaziantep YMM Odalarına SMMM Odalarında KINAMA metinleri yayınlanmaya başladı.

Adana ve Ankara SMMM Odaları Ankara ve Gaziantep YMM odalarının KDV İade Raporu Düzenleme Yetkisi hakkında oda sitelerinden yayınladıkları metne karşı çıkarak sitelerinden KINAMA metni yayınladılar.

İstanbul SMMM Odası Kınama Metni,

KINAMA YAZISI

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ VE KDV İADESİ RAPORLAMASI

27.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan “Katma Değer Vergisi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı”nda, KDV Kanununda değişikliklerin yapılması önerilmektedir.

Mesleğimizi ilgilendiren en önemli değişiklik ise 3568 sayılı Meslek Yasamıza eklenen 8/A maddesi ile serbest muhasebeci mali müşavirlere de katma değer vergisi iadesi raporu düzenleme yetkisi verilmektedir. Tasarıda, serbest muhasebeci mali müşavirler beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebileceklerdir. Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türü ve iade tutarı Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

YMM’LERE VERİLEN TAM TASDİK VE KDV İADESİ YETKİSİ

3568 Sayılı Kanun 12. maddesinin ilk iki fıkrasında;

Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir….”
Maliye Bakanlığı madde metninde belirtilen yetkisini kullanarak 02/01//1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” yayımlamıştır.

Söz konusu yönetmelikte; 3568 Sayılı yasanı 12. Maddesinde YMM lerin KDV iadesi incelemesi ve raporlaması açıkça yazılmamasına rağmen Yine bilindiği gibi VUK 340 Numaralı Genel Tebliği ile YMM’ ler tam tasdik ve danışmanlık sözleşmesi yaptıkları mükelleflerin tüm beyannamelerini kendi şifreleri ile göndermektedirler.

SMMM’LERİN YETKİLERİ

3568 sayılı yasanın 2/A. maddesinde SMMM, “MESLEĞİN KONUSU” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2/ A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

ANKARA YMM ODASININ TALİHSİZ AÇIKLAMASI

Durum böyle olduğu halde SMMM odaları olarak yıllardır aynı çatı altında birlikte olmak adına, yanlış ve haksız uygulamaları polemik konusu yapmazken, Ankara YMM Odası Başkanı’nın

“Bu düzenleme defter tutma ve denetim fonksiyonunu birbirinden ayıran ve bu görevleri farklı meslek mensuplarına tahsis eden meslek yasasının özüne aykırıdır.” şeklindeki

talihsiz açıklaması, hem bir anlayışı hem de önemli bir bilgi eksikliğini ortaya koymaktadır.
Bundan daha vahim olanı ise; Ankara YMM Odası Başkanının “Kamu görevlisi niteliklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilecek yetkiler…” şeklindeki ifadesi ise, yıllardır yasadan gelen yetkilerini kullanarak vergi beyannamelerini düzenleyen ve gönderen, görevlerini kamu yararı doğrultusunda büyük bir özveri ve titizlikle yürüten SMMM’lerin yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olmak gibi temel niteliklerden yoksun olduğunu ima eden açıklamaları, aynı nitelikleri zorlayan ve bir Meslek odası başkanına yakışmayan açıklamalarıdır.

Elbette bütün YMM’lerin ve YMM odalarının hukuku kendi menfaatlerine göre çarpıtarak, kendilerini mesleğin ELİT leri gibi gören bu çürümüş zihniyet içinde olmadıklarını biliyoruz.

Ankara YMM odası başkanının tasarıdaki, “… Serbest muhasebeci mali müşavirler beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebileceklerdir…” ifadesini içine sindiremeyen ve çarpıtarak 105.000 SMMM’ ye adeta hakaret eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

 

Adana SMMM Odası Kınama Metni,

KDV iadelerinin Mali Müşavirlere verilmesi ile ilgili ANKARA ve GAZİANTEP YMM Odalarının oda sitelerinde yayınlanan;

"Yeminli Mali Müşavirlik özel uzmanlık yanında yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Ayrıca YMM'ler kamu görevlisi sayıldığı için söz konusu kamusal hizmeti ifa etmektedirler. Kamu görevlisi niteliklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilen yetkiler ilerde telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır." 

Şeklindeki ifadelerini ŞİDDETLE KINIYORUZ...
Adana SMMMO 

 

ANKARA SMMM Odası Kınama Metni..

ŞİDDETLE   KINIYORUZ !!! 

Bilindiği üzere 27.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan KDV ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında önemli değişikliklerin yapılması önerilmektedir.

Ankara ve Gaziantep YMM Odaları tarafından yapılan talihsiz açıklamalarda, tasarı ile SMMM’lere KDV iade raporu düzenleme yetkisinin verilmesi eleştirilmekte ve 100 bini aşkın SMMM’ye ağır hakaretler içermektedir. Ancak SMMM’lerin raporlama yetkisi meslek yasamızdan gelmekte olup söz konusu madde aşağıda ki gibidir.

“Madde 2- A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

 b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.”

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere SMMM’lerin hangi konularda rapor yazacağı çok açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Ankara ve Gaziantep YMM Odalarının KDV iadeleri ile ilgili sitelerinde yayımlanan yazılarında “Yeminli Mali Müşavirlik özel uzmanlık yanında yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Ayrıca YMM’ler kamu görevlisi sayıldığı için söz konusu kamusal hizmeti ifa etmektedirler. Kamu görevlisi niteliklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilen yetkiler ilerde telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.” Şeklindeki ifadesi yıllardır yasalardan gelen yetkilerini kullanarak vergi beyannamelerini düzenleyen ve gönderen, kamu yararı doğrultusunda büyük bir özveri ile işlerini yürüten SMMM’lerin, yüksek ahlak ve tecrübeye sahip olmak gibi temel niteliklerden yoksun olduğunu ifade eden açıklamalarından dolayı Ankara ve Gaziantep YMM odalarını şiddetle kınıyoruz.

 ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU

 

Konya SMMM Odası'ndan Kınama Mesajı

Ankara, İzmir ve Gaziantep YMM Odaları tarafından yapılan KDV İadesinin Mali Müşavirlerin yapacakları rapor ile alınmasına ilişkin açıklamalarından dolayı Konya SMMM Odası tarafından bir kınama mesajı yayımlandı.

Konya SMMM Odası “Yıllardır aynı çatı altında birlikte olmak için yanlış ve haksız uygulamaları polemik konusu yapmaktan çekinen SMMM odaları olarak, Ankara, İzmir ve Gaziantep YMM Odaları Başkanlarının “Bu düzenleme defter tutma ve denetim fonksiyonunu birbirinden ayıran ve bu görevleri farklı meslek mensuplarına tahsis eden meslek yasasının özüne aykırıdır.” sözleri, hem büyük bir bilgi ve hem de anlayış eksikliğini ortaya koymaktadır.” diyerek yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Konya SMMM Odası tarafından yayımlanan kınama mesajında, ayrıca Ankara, İzmir ve Gaziantep YMM Odaları Başkanlarının “Kamu görevlisi niteliklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilecek yetkiler.” şeklindeki ifadesini “Yıllardır yasadan gelen yetkilerini kullanarak vergi beyannamelerini düzenleyen ve gönderen, görevlerini kamu yararı doğrultusunda büyük bir özveri ve titizlikle yürüten SMMM’lerin yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olmak gibi temel niteliklerden yoksun olduğunu ima eden açıklamaları, aynı nitelikleri zorlayan ve YMM Meslek Odası Başkanlarına yakışmayan açıklamalardır.

Elbette bütün YMM’lerin ve YMM Odalarının hukuku kendi menfaatlerine göre çarpıtarak, kendilerini mesleğin ELİT kesimi gibi gören bu çürümüş zihniyet içinde olmadıklarını biliyoruz.

Ancak Ankara, İzmir ve Gaziantep YMM Odaları Başkanlarının tasarıdaki, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebileceklerdir.” ifadesini içlerine sindirememiş ve çarpıtarak 105.000 SMMM Meslektaşımıza adeta hakaret eden bir açıklama yapılmıştır.” diyerek tepki göstermiştir.

“Yasal mesnetten yoksun, denetim ilkelerinden ve bilimsel ahlak ve etik ilkelere aykırı, çıkarcı bir zihniyetle, meslek örgütünü bölücü ve ayrıştırıcı ifadelerin kullanılmasından ötürü Ankara, Gaziantep ve İzmir YMM Odalarını kınıyoruz.” diyerek Konya SMMM Odası olarak Mesleğinin ve Meslektaşının daima yanında olduklarını ve yapılan bu haksızlığın karşısında duracaklarını belirtmiştir.

Konya SMMMO

 
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.