SMMM ve YMM’lere de AF var!

Eklenme : 10.05.2018 06:16 | Güncelleme : 10.05.2018 06:16


TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının görüşmelerine devam ediliyor.Tasarıya eklenen onergeyle, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat  borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali  Müşavirler Odaları Birliği'ne olan birlik payı borçları da yapılandırıldı.

Buna göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali  Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara  olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve  Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının  asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti kanunun yayımı tarihini takip eden  ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit  taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

Düzenlemeden yararlanmak için kanun yayımı tarihini izleyen ikinci  ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şart olacak.

Bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde  kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş alacak asılları ile bunlara  ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat  hükümlerine göre tahsil edilecek.

 

Yararlanmak isteyen borçluların düzenlemede belirtilen şartları yerine  getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve  kanun yollarına başvurmamaları şartı alınacak.

Düzenlemenin yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş veya mahkemece  hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış  alacaklar için borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda  bulunması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacak.

 

maktu aidat  smmm af  ymm af   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com