e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Sahte fatura düzenledi denilen 2020’de matrah artırımı yapamayacak!

21.10.2020 05:27 | Güncelleme: 21.10.2020 05:27

SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hazırlandı.

 Bu teklif önceki yapılandırma kanunlardan farklı olarak şimdilik teklif aşamasında matrah artırımını içermiyor. Muhtemeldir ki, teklifin kanunlaşması aşamalarından birinde matrah artırımı da teklife eklenecek ve matrah artırımı düzenlemesini de içerecek şekilde kanunlaşacaktır.

Özellikle matrah artırımının teklife eklenerek kanunlaşacak olması halinde atlanılmaması gereken çok önemli bir konuyu Ekrem Öncü yazdı.

Bilindiği gibi vergide zamanaşımı süresi beş yıldır. Türk vergi sisteminde tarh ve tahakkuk zamanaşımı bulunmaktadır ve genel itibari ile süre beş yıldır. Özel düzenlemeler haricinde beş yıl dolduktan sonra mükelleflerden zorla tahsilat yapılamamaktadır.

Ancak, matrah artırımı kanunlarında yapılan düzenlemeler ile ilgili öyle bir yorum getirilmiştir ki, başlıkta 2000 yılına atıfta bulunduk ama 1990 yılında bile bir mükellefe sahte fatura düzenledin denilecek olur ise, mükellef bu düzenlemeler aynı şekilde devam ettiği sürece, 2050 senesinde dahi matrah artırımı düzenlemesi yapılacak olursa matrah artırımı yapamayacaktır!

Birçok suça af getiriliyorken ve vergide beş yıllık zamanaşımının olmasına rağmen böyle bir yorum oldukça uç bir yorumdur ve bu yorumu ortadan kaldıracak şekilde kanunda açıklık bırakılmamalıdır.

Bunları yazarken sahte fatura düzenleyenleri savunduğumuz gibi bir algı oluşmamalıdır. Nitekim, ülkemizde en büyük telekom şirketine, en büyük kargo şirketine, bankalara, finans kurumlarına vs. sahte fatura düzenleyicisi diye raporlar yazıldı.

Meseleye gelecek olur isek, örneğin 2016 yılında çıkan matrah artırımı kanununda, “213 sayılı Kanunun 359'uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce (19.08.2016 öncesi) herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenlemeden iki yönde yorum çıkmaktadır. Birinci yoruma göre, 19.08.2016 tarihinden önce (örneğin 2000 yılında 1999 dönemine ilişkin olarak) sahte fatura düzenledin denilen bir mükellef 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 dönemleri için matrah artırımında bulunamayacaktır.

İkinci yoruma göre ise, bir mükellefe örneğin 2000 ya da 2010 döneminde sahte fatura düzenledin denildi ise ve matrah artırımı dönemleri olan 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 dönemlerine ilişkin 19.08.2016 tarihine kadar sahte fatura düzenlediğine yönelik rapor yazılmadı ise mükellef matrah artırımından yararlanabilecektir. Hatta, 2011 ya da 2012 dönemi ile ilgili sahte fatura düzenlendiğine ilişkin tespit var ama 2013, 2014 ve 2015 dönemleri için 19.08.2016 tarihi itibariyle bir tespit yok ise 2011 ve 2012 dönemleri için matrah artırımı hükümlerinden yararlanılamayacak, ancak 2013, 2014 ve 2015 dönemleri için matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Kanaatimce de, “6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce (19.08.2016 öncesi) herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5'inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir” düzenlemesi ile kastedilen ikinci görüştür. Kanunun 5’inci maddesi hükümleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 dönemleri matrah artırımını düzenlemektedir ve bu dönemlerden hangisi için sahte fatura düzenlemesi tesbiti var ise o dönem için matrah artırımı yapılamayacaktır.

Fakat yukarıda bahsettiğim üzere kanunun bu düzenlemesini aşırı derecede zorlama bir yorumla verginin zamanaşımı mantığına da uymayacak şekilde genişletmek doğru bir yaklaşım olamaz. Bu yorumun ucu olabildiğince açıktır. Bir telekom firması varsayalım ki bir adet faturayı sahte düzenledi ve raporla bu durum tesbit edildi. Bu şirkete ne yapacağız, 20 yıl 30 yıl geçse dahi sen sahtecisin mi diyeceğiz? Aynı şekilde bir bankaya, bir kargo firmasına sen sahtecisin mi diyeceğiz?

Konu aslında yargıya da taşınmış ve yargı da ikinci görüşe paralel şekilde kararlar vermiştir. Yargının görüşü aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

“Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 6736 sayılı Kanunun 5.maddesi kapsamında 2011 yılı kurumlar vergisi matrah artırımında ve 2012,2013,2014,2015 yılları kurumlar vergisi ve katma değer vergisi matrah artırımında bulunduğu, idarece başvurunun kabul edilerek düzenlenen ödeme planı doğrultusunda şirket tarafından ödemelerin yapıldığı, ancak idare tarafından davacı şirket hakkında düzenlenen 28/08/2013 tarih ve 2013-A-685/24 sayılı vergi tekniği raporunda ve O..... Petrol Ürünleri Danış. Nak. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 7/6/2013 tarih ve 2013-A-685/11 sayılı vergi inceleme raporunda, davacı şirketin sahte belge düzenlediğinin tespit edildiği ve bu nedenle matrah artırımından yararlandırılamayacağının ve matrah artırımının iptal edilerek terkin işlemlerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirketin 2011 ila 2015 yılı hesap dönemleri için matrah artırımında bulunduğu, davacı şirket hakkında düzenlenen 28/08/2013 tarih ve 2013-A-685/24 sayılı vergi tekniği raporunda, O.... Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti adına düzenlenmiş 31.12.2010 tarih ve 14451 sayılı faturanın sahte olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği, incelenen ve sahte olduğu tespit edilen faturanın 2010 yılı hesap dönemine ait olduğu, anılan raporun matrah artırımı yapılan dönemlere ilişkin bir tespit içermediği, davacı hakkında düzenlenen 08/06/2017 tarih ve 2017-A-6248/24 sayılı vergi tekniği raporu ile 02/05/2017 tarih ve 2017-A-6248/20 sayılı vergi tekniği raporlarında sahte belge düzenlediğinin tespit edildiğinin belirtildiği, ancak yukarıda yer verilen Yasa ve Genel Tebliğ hükümlerinde de belirtildiği üzere 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda matrah artırımından yararlanılamayacağı, işleme dayanak alınan raporlardan 28/08/2013 tarih ve 2013-A-685/24 sayılı raporun matrah artırımına ait yıllara ilişkin olmadığı, 08/06/2017 tarih ve 2017-A-6248/24 sayılı ve 02/05/2017 tarih ve 2017-A-6248/20 sayılı raporların da vergi inceleme yasağına rağmen matrah artırımından çok sonra 2017 yılında düzenlendiği dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Yargı kararında da isabetli bir şekilde ikinci yorum yönünde görüş oluşmuştur ve kararlar bu yönde çıkmaktadır.

Sonuç olarak, idare ilk yoruma göre hareket etmektedir ve yeni bir matrah artırımı düzenlemesi kanuna eklenecek olur ise, bu konu kanuna açık bir şekilde kanun koyucunun görüşünü de kapsayacak şekilde girmelidir. Kanun koyucu her iki görüşü de değerlendirerek kendi görüşünü kanuna yansıtmalıdır. Aksi türlü yıllarca mükellefler bu konu ile ilgili olarak idare ile karşı karşıya gelecek ve mahkemelerde hak aramaya devam edecektir.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.