e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Sermaye Kaybı ve Borca Batık olma durumunda düzenlenecek YMM veya SMMM Raporu

17.09.2018 11:24 | Güncelleme: 17.09.2018 11:24

6102 sayılı TürkTicaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar ve düzenlenecek SMMM veya YMM Raporu

Ticaret  Bakanlığınca  çıkarılan  Tebliğde,  6102  sayılı  TürkTicaret Kanunu’nun  376’ncımaddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.T

Tebliğ,  anonim  ve  limited  şirketler  ile  sermayesi  paylara  bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır. Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim organı, genel kurulu hemen toplantıya çağırması ve genel kurulun gündem maddeleri arasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesi gerekmektedir.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle  karşılıksız  kalması  halinde,  toplantıya  çağrılan  genel  kurul; sermayenin  üçte  biri  ile  yetinilmesine  ve  Kanunun  473  ilâ  475  inci maddelerine   göre  ermaye azaltımı yapılmasına,  sermayenin tamamlanmasına, veya sermayenin artırılmasına kararverebilir. Sermaye  kaybı  veya  borca  batık  durumda  olan  bir  şirket,  kaybolan sermayeyi   karşılayabilecek   tutarda   serbestçe   tasarruf edilebilen özvarlığa sahip  bulunan  bir  şirket  ile  birleşebilir. Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların,  hesap  şekli  de  gösterilerek  doğrulandığı  veya  belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuile  ortaya  konulur. Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi şirketin denetçisitarafından da hazırlanabilir.

1/1/2023   tarihine   kadar,   Kanunun   376’ncı  maddesi  kapsamında sermaye  kaybı  veya  borca  batık  olma  durumuna  ilişkin  yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim  Şirketlerin anlatıldığı dördüncü kısmının ikinci bölümünde  “Yönetim  Kuruluna  ilişkin  düzenlemelere  yer  verilmiş  olup;  Türk  Ticaret Kanunu’nun bu bölümünde yer alan 376’ncı maddesinde sermayenin kaybı, borca batık olma durumunda yönetim kurlunun çağrı ve bildirim yükümüne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu 376’ncı madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir:

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu
a) Çağrı ve bildirim yükümü

MADDE  376-(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

(2)  Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle  karşılıksız  kaldığı  anlaşıldığı  takdirde,  derhâl  toplantıya  çağrılan  genel  kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket  alacaklılarının  alacaklarını  karşılamaya  yetmediğinin  anlaşılması  hâlinde,  yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve  borca  batık  durumunu  ortadan  kaldıracak  tutardaki  şirket  borçlarının  alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.”

Ticaret  Bakanlığınca  çıkarılan  ve  15.09.2018  tarihli  ve  30536  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN  USUL  VE  ESASLAR  HAKKINDA  TEBLİĞ’de  6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun 376. maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğ, anonim ve limited şirketler ile sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketleri  kapsamakta  olup;  Tebliğde  yer  alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir:

I-SERMAYE KAYBI

Genel kurulun toplantıya çağrılması

(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim organı, genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Genel kurulun gündem maddeleri arasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığı belirtilir.

(2)  Sermaye  ile  kanuni  yedek  akçeler  toplamının  en  az  yarısının  ya  da  üçte  ikisinin  zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda farklı bir gündem ile toplantıya çağrılmış olsa dahi bu husus genel kurulda görüşülür.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde genel kurul

(1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Yönetim organı, son bilançoyu genel kurula sunarak şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde anlatır. Bu hususta genel kurula rapor da sunulabilir.

(3) Yönetim organı, şirketin mali durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya en azından etkilerini hafifletmek amacıyla, uygun gördüğü sermayenin tamamlanması, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi iyileştirici önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı olarak aynı genel kurula sunar ve açıklar

(4) Genel kurul, sunulan iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de kabul edebilir ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir.

Sermaye  ile  kanuni  yedek  akçeler  toplamının en az  üçte  ikisinin  zarar  sebebiyle  karşılıksız kalması halinde genel kurul

Sermaye  ile  kanuni  yedek  akçeler  toplamının  en  az  üçte  ikisinin  zarar  sebebiyle  karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermayeazaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,

karar verebilir.

Sermayenin azaltılması

(1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan  şirketin  genel  kurulu,  sermayenin  üçte  biriyle  yetinmeye  karar  verdiği  takdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır.

(2)  Bu  madde  kapsamında  yapılacak  sermaye azaltımında yönetim  organı,  alacaklıları çağırmaktan  ve  bunların  haklarının  ödenmesinden  veya  teminat  altına  alınmasından vazgeçebilir.

Sermayenin tamamlanması

(1)  Sermayenin  tamamlanması,  bilânço  açıklarının  ortakların  tamamı  veya  bazı  ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Kanuni yedek akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına gerek yoktur.  Sermayenin  tamamlanmasına  karar  verilmesi  halinde  her  ortak  zarar  sebebiyle karşılıksız  kalan  tutarı  kapatacak  miktarda  parayı  vermekle  yükümlüdür.  Her  ortak,  payı oranında tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri alamaz. Bu yükümlülük, sermaye konulması veya  borç  verilmesi  niteliğinde  olmayıp  karşılıksızdır.  Ayrıca  yapılan  ödemeler,  gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak nitelendirilmez.

(2) Sermayenin tamamlanmasında, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından  Kanunun  421’inci  maddesinin  ikinci  fıkrasının  (a)  bendi, limited şirketler bakımından  ise  603  ve  devamı  maddeleri  uygulanır.  Sermayenin  tamamlanamaması,  bazı ortakların kendi istekleriyle tamamlama yapmasına engel oluşturmaz.

(3) Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanır ve takip edilir.

Sermayenin artırılması

Genel kurul tarafından;
a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır.

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunludur.

Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini almaması

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde  genel  kurulun,  7’ncimaddede  belirtilen  tedbirlerden  birine  karar  vermemesi  halinde şirket  kendiliğinden  sona  erer.  Bu  şekilde  sona  eren  şirketin  tasfiye  işlemleri,  Kanunun 536’ncıve devamı maddelerine göre yürütülür.

II-SERMAYE İLE KANUNİ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ TAMAMININ KARŞILIKSIZ KALMASI

Borca batık olma durumu

(1) Borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir.

(2) Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi  şirketlerde  denetim raporlarından,  erken  teşhis  komitesinin  raporlarından,  yönetim organının belirlemelerinden ortaya çıkabilir.

(3) Şirketin  borca  batık  durumda  bulunduğu  şüphesini  uyandıran  işaretler  varsa,  yönetim organı,  aktiflerin  hem  işletmenin  devamlılığı  esasına  görehem  de  muhtemel  satış  fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır.

(4) Yönetim organı, hem işletmenin devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel satış değerlerine göre çıkarılan ara bilânço üzerinden aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmediğine karar vermesi ve 7’nci maddede belirtilen tedbirleri almaması halinde şirketin iflası için mahkemeye başvurur.

III- ORTAK VE SON HÜKÜMLER

Esas alınacak finansal tablolar

Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumları, Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak belirlenir. Finansal tabloların düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi halinde, bahsi geçen durum bu şekilde hazırlanan finansal tablolar üzerinden değerlendirilir.

Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında birleşmeye katılma

Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir.

(Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile ortaya konulur. Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir.

IV- KUR FARKLARININ DURUMU

Tebliğe eklenen Geçici Madde 1 aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

Söz konusu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

TÜRMOB

 
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.