e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Şirket Ortaklarının SGK prim borçları sorumluluğu

19.09.2019 06:00 | Güncelleme: 19.09.2019 06:00

Ticaret hayatımızı düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketleri tacir sayılırlar ve tüzel kişiliğe haizdir. Ayrıca Türk Medenî Kanununun 48inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Yani hukuki anlamda şirketler de tüzel kişi olarak gerçek kişiler gibi hareket etmekte alacak ve borç sahibi olabilmektedir.

Şirketlerin alacak ve borçlarına karşı sorumluluğu çeşitli kanunlarda düzenlenmiş olup bu yazımızda şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarına karşı ortakların sorumluluklarını ele alacağız.

Limited Şirket Ortaklarının SGK Prim Borçları Sorumluluğu

5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uygulanır. Ayrıca SGK, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mercilere verilen yetkileri kullanmaktadır.

Bu itibarla limited şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları hakkında 6183 sayılı Kanunun "Limited şirketlerin amme borçları" başlıklı 35'inci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili maddeye göre "limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar".

Buna göre limited şirketin ortakları, şirketin amme alacaklarından dolayı şahsi mal varlıkları ile doğrudan doğruya sorumlu tutulmuşlardır.

Tabi ki bu sorumluluk borcun tamamı için değil, sermaye hisseleri oranı ile sınırlıdır. Yine 6183 sayılı Kanunun 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur." denilmektedir. Başka bir deyişle Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan bir limited şirkete ortak olan kişiler şirketin borçlarından dolayı hisseyi devraldıkları kişi ile birlikte yine sermaye hisseleri oranında birlikte sorumlu olmaktadır.

İlgili maddenin üçüncü fıkrasında ise "Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur." denilmekte olup yine hisseyi devir alan ve devreden hisseleri oranında sınırlı olmak kaydıyla şahsi mal varlıkları ile sorumlu tutulmuştur.

GÖREV YAPTIKLARI DÖNEMDE

5510 sayılı Kanuna göre süresi içinde ödenmeyen kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığını ve bu nedenle limited şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı sermaye hisseleri oranında mal varlıkları ile sorumlu olduklarını yukarıda detaylı belirttim. 5510 sayılı Kanunun 88'inci maddesinde ise "Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliğe haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur" denilmektedir.

Bu kanun maddesine göre limited şirketlerin ödenmeyen prim ve prime ilişkin borçlarından limited şirket müdürleri görev yaptıkları dönemlere ait borçlardan tüzel kişilik ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Özetle limited şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarından dolayı ilk olarak tüzel kişilik yani limited şirket, daha sonra ise şirketin müdürü şirket ile müteselsilen yani birlikte sorumlu olup eğer tüzel kişilik ya da şirket müdüründen ilgili alacakların tahsili yapılamaz ise bu sefer limited şirket ortakları ilgili borçlardan dolayı sermaye hisseleri oranında şahsi mal varlıkları ile bu borçlardan sorumlu tutulmakta ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılmaktadır.

Anonim Şirket Ortaklarının SGK Prim Borçları Sorumluluğu

Anonim şirket ortaklarının, şirketin SGK'ya olan prim ve prime ilişkin borçlarından dolayı sorumluluklarını anlamak ilgili Kanun maddelerini irdelemek gerekir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 365. maddesinde "Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur" hükmü amirdir. 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde ise yukarıda belirttiğim gibi SGK primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın ödenmez ise tüzel kişiliğe haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Yine 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre ise tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilir denilmektedir.
Belirttiğim bu üç kanun maddesi birlikte değerlendirmeye alındığında anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şirketin ödenmeyen prim ve prime ilişkin borçlarından dolayı şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduğu görülmektedir. Yani anonim şirketin ödenmeyen prim borçlarından dolayı SGK yönetim kurulu üyelerinden borcun tamamını isteyebilmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları hakkında herhangi bir kanun hükmü bulunmadığından dolayı bu ortaklar ödenmemiş borçlardan dolayı sorumlu tutulmamaktadırlar.

Kollektif Şirket Ortaklarının SGK Prim Borçları Sorumluluğu

Kollektif şirket ortaklarının SGK'ya olan borçlara karşı sorumluluklarını incelediğimizde ise yine 5510 ve 6183 sayılı Kanunlarda geçen hükümler saklı kalmak şartı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna bakmamız gerekmektedir. Ticaret kanunumuzun 236. maddesine göre kollektif şirket ortakları şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur. Ayrıca ilgili kanuna göre bir kollektif şirkete yeni ortak girdiğinde, bu kişi, ortak olma tarihinden önce doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumlu olmaktadır. Kollektif şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı ilk olarak birinci derecede şirket sorumludur. Ancak, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir.

Komandit Firma Ortaklarının SGK Prim Borçları Sorumluluğu

Komanditer ortakların şirket borçlarından dolayı bir sorumluluğu bulunmamakta, komandite ortakların şirket borçlarından dolayı sorumluluğu ise kollektif şirket ortakları gibi olmaktadır. Buna göre komandite ortaklar tıpkı kollektif şirket ortakları gibi şirketin ödenmeyen prime ve prime ilişkin borçlarından dolayı müteselsilen ve bütün mal varlığı ile sorumlu tutulmaktadır.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Yine ticaret kanunumuza göre anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümleri, yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerlidir.

Bu itibarla baktığımızda, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdeki komandite ortakların anonim şirket yönetim kurulu üyelerinde olduğu gibi şirketin ödenmeyen prim ve prime ilişkin borçlarından dolayı şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduğu görülmektedir.

EKREM GÜLCEMAL
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !