» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Şirketlere Kuruluşları Sırasında Sağlanan Kolaylıklar

 
03.04.2017 10:42 | Güncelleme: 29.11.2018 14:05

Sermaye Şirketlerine Kuruluşları Sırasında Sağlanan Kolaylıklar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)1 ; anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, kollektif şirket, komandit şirket ve kooperatif birer ticaret şirketidir. Bu şirketlerden, kollektif şirket ile komandit şirket “şahıs şirketi”, anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket de “sermaye şirketi”dir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2016 yılında ülkemizde 12.310 adet anonim şirket, 50.364 adet limited şirket, 13 adet kollektif şirket ve 810 adet kooperatif olmak üzere toplam 63.497 adet ticaret şirketi kurulmuştur(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016). Buna karşın, anılan dönemde komandit şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise kurulmamıştır. Söz konusu verilerden anlaşılacağı üzere her 100 müteşebbisten yaklaşık 99’u ticari faaliyetlerini, bir sermaye şirketi çatısı altında sürdürmeyi tercih etmiştir.

 

Müteşebbislerin, ticari faaliyetlerini ekseriyetle sermaye şirketi bünyesinde sürdürmeyi tercih etmeleri nedeniyle bu duruma Kanun koyucu da kayıtsız kalmamış ve sermaye şirketlerinin kuruluşlarını kolaylaştırmak için bir takım düzenlemelere gitmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sermaye şirketi, anonim şirket, limited şirket, harç, sermaye.

1-GİRİŞ
31.12.2016 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren tacir sayısı 1.702.217 adettir. Bu tacirlerin 982.469’u ticaret şirketidir. Anılan tarih itibariyle faaliyette olan anonim şirket 122.156 adet, limited şirket de 787.945 adet olup sermaye şirketlerinin toplam sayısı 910.101 adettir. Söz konusu verilerden anlaşılacağı üzere, sermaye şirketlerinin, ticaret şirketlerine oranı % 92’dir.
Müteşebbislerin ticari faaliyetlerini sermaye şirketi çatısı altında sürdürmek istemeleri nedeniyle gerek TTK’da gerekse de vergi kanunlarında  düzenlemeye gidilerek hem sermaye şirketlerinin kuruluş sürecinin kısaltılmasına hem de kuruluş maliyetlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemelere gidilmiş olup bu çalışmada söz konusu kolaylıkların neler olduğu ortaya konulmuştur.

TÜRK TİCARET KANUNU İLE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
2.1 Sermaye şirketlerinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması 
Kanun koyucu, sermaye şirketlerinin kuruluş süreçlerini kısaltmak ve kuruluş maliyetlerini azaltmak amacıyla 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C. Yasalar, 15.07.2016) ile TTK’da değişikliğe gitmiştir.
Bu kapsamda, anonim şirketin kurulabilmesi için kurucuların esas sözleşmedeki imzalarının, limited şirketin kurulabilmesi için de kurucuların şirket sözleş mesindeki imzalarının noterce onaylanması (TTK, md.338/f.1, 575, 585/f.1) şart iken, 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü ğe giren 6728 sayılı Kanun’un 67’nci maddesiyle TTK’nın, anonim ve limited şirketlere ilişkin ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Böylece, kurucuların şirketin kuruluşuna ilişkin sözleşmedeki imzalarını, isterlerse noter isterlerse de şirket kuruluş işlemlerini yerine getirecek olan ticaret sicili müdürünün ya da yardımcısının huzurunda atabilmelerine olanak tanınmıştır.
Şirket kuruluşuna ilişkin sözleşmedeki kurucu imzalarının, noterin yanı sıra ticaret sicili müdürü veya yardımcısının huzurunda atılabilmesine ilişkin düzenleme sadece sermaye şirketlerini kapsamamakta olup söz konusu düzenleme birer şahıs şirketi olan kollektif şirket ve komandit şirket için de geçerlidir.
Bununla birlikte, kooperatif bir ticaret şirketi olmasına karşın kuruluşu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na (T.C. Yasalar, 24.04.1969) tabi olduğundan ve anılan Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasında; bir kooperatifin en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulacağı, ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerektiği hüküm altına alındığından kooperatifler söz konusu düzenlemeden yararlanamayacaklardır. Ancak, 1163 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kooperatiflerin her nevi defterlerinin ve ana sözleşmesinin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi her nevi harçtan ve damga vergisinden muaf tutulmuştur.

2.2 Sermaye şirketlerinin kuruluş sözleşmelerini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaması
210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 21.02.1963) 1’inci maddesine göre, bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri “değerli kağıt” sayılmaktadır.
Kanun koyucu, şirket kuruluş işlemlerinde maliyetleri azaltmak amacıyla 6728 sayılı Kanun’un 67’nci maddesiyle, TTK’nın; kollektif şirketlerle ilgi-    li 212’nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesini, anonim şirketlerle ilgili 335’inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesini, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle ilgili 566’ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesini ve limited şirketlerle ilgili 575’inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna da “Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesini eklemiştir.
6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden itibaren gerek şahıs şirketlerinin (kollektif ve komandit şirket) gerekse de sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) kuruluş işlemleri sırasında bunların kuruluşlarına ilişkin sözleşmelerini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmayacaktır.
Bu noktada cevaplandırılması gereken soru, bir ticaret şirketi olan kooperatifin kuruluşunda değerli kâğıt bedeli alınıp alınmayacağıdır. 1163 sayılı Kanun’un 98’inci maddesinde; bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca, TTK’nın anonim şirketlerle ilgili 335’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” hükmünün kooperatifler bakımından da uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

2.3 Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gereken imza beyannamelerinin düzenlenmesi
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesinde (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016), tanımlandığı üzere “imza beyannamesi” gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişinin, ticaret unvanı ve bunun altına atacağı imzayı içeren belgedir.
Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (Bakanlar Kurulu, 2012) 69’uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; anonim şirketlerin kuruluşu sırasında, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, şirket unvanı altında atılmış imza beyannamelerini ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin, aynı şekilde anılan Yönetmelik’in 90’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ben dinde de limited şirketlerin kuruluşu sırasında şirket müdürlerinin noter huzu runda düzenlenmiş, ticaret unvanı altında atılmış imza beyannamelerinin ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır.
TTK’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aynen; “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir.” şeklinde iken anılan fıkra hükmüne 6728 sayılı Kanun’un 66’ncı maddesiyle; “Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” hükmü eklenmiştir.
Böylece, imza beyannamesinin noterin yanı sıra ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle ticaret sicili müdürlüklerince de düzenlenebilmesine olanak tanınarak şirket kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır.
İmza beyannamesinin noterin yanı sıra ticaret sicili müdürlüklerince de dü zenlenebilmesine ilişkin olanaktan hem sermaye şirketleri hem şahıs şirketleri hem de kooperatifler yararlanabilecektir.

2.4 Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında kurucular tarafından düzenlenmesi gereken kurucular beyanı

09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesiyle, TTK’nın 336’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurucular beyanı” ibaresi, 349’uncu maddesi, 457’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar” ibaresi, 562’nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi ve 586’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanun koyucu, uygulamada kurucular beyanından beklenen faydanın kurucular tarafından esas sözleşmenin imzalanmasıyla da karşılandığı, kurucular beyanı düzenlenmesinin şirket kuruluş işlemlerini yavaşlattığı ve şirketlere ilave maliyet getirdiği gerekçeleriyle anonim ve limited şirket kuruluşu sırasında kurucular tarafından düzenlenmesi gereken kurucular beyanını kaldırmıştır.

2.5 Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yapılması
TTK’ya göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır(TTK, md.64/f.1).
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin, defteri kebirin, envanter defterinin, pay defterinin, yönetim kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı  ve müzakere defterinin açılış onaylarının, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılması zorunludur. Ancak, ticaret şirket lerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışının ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanması mümkündür(TTK, md.64/f.3,4).
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in (Gümrük ve Ticaret BakanlığıMaliye Bakanlığı, 2012) 5’inci maddesine göre; şahıs şirketleri (kollektif ve komandit şirket) yevmiye defterini, defteri kebiri, envanter defterini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler; yevmiye defterini, defteri kebiri, envanter defterini, pay defterini, yönetim kurulu karar defterini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini, limited şirketler de yevmiye defterini, defteri kebiri, envanter defterini, pay defterini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini tutmak zorundadırlar.

Dolayısıyla gerek şahıs gerekse sermaye şirketleri, kuruluşları sırasında tutmak zorunda oldukları defterlerin açılış onaylarını isterlerse notere isterlerse de ticaret sicili müdürlüğüne yaptırabileceklerdir. Ticaret sicili müdürlüklerinin defterlerin açılış onaylarını yapabilmelerine ilişkin yetkileri, ticaret şirketlerinin kuruluşuyla sınırlıdır. Bu nedenle ticaret şirketleri dışındaki tacirlerin kuruluş sırasında defterlerinin açılış onaylarını notere yaptırmaları aynı şekilde ticaret şirketlerinin de kuruluş sonrasında izleyen hesap dönemlerinde kullanacakları defterlerin açılış onaylarını notere yaptırmaları zorunludur.

VERGİ KANUNLARI İLE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
3.1 Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinden harç alınmaması 

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1964) 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüyle, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulmuştur.
Dolayısıyla birer sermaye şirketi olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşlarının, ticaret siciline tescil ve ilan edil mesinde 2017 yılı için 1.510,70 TL olarak belirlenen ticaret sicili harçları bu şirketlerden alınmayacaktır. Söz konusu muafiyet sadece sermaye şirketlerinin kuruluşuyla sınırlı olduğundan 2017 yılında kurulacak olan gerçek kişi tacirler ile kooperatifler 233,70 TL’yi, şahıs şirketleri de 670,40 TL’yi harç olarak ödeyeceklerdir.

3.2 Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında nakit olarak konulan sermayenin bir bölümünün kurumlar vergisinden indirilmesi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2006) 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itiba ren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşı lanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.

1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne (Maliye Bakanlığı, 2007) göre;
“Nakdi sermaye artışı” sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını,
“Ticari krediler faiz oranı” bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olarak dikkate alınacak olan ve TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını,
“Süre” ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya olan oranını,ifade etmektedir.
İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacaktır.

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaktır.
Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap dö neminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir.
Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

Kurum Kazancından İndirilebilecek tutar = Nakdi Sermaye Artışı X Ticari Krediler Faiz Oranı X İndirim Oranı X Süre

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Nakden taahhüt edilen sermayenin; sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, (A) A.Ş. 12.000.000 TL nakit sermaye ile kurulmuş ve şirketin kuruluşu 13.01.2016 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. (A) AŞ’nin ortakları taahhüt edilen sermayenin %25’i olan 3.000.000 TL’yi 12.01.2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırmışlardır. Ayrıca, bakiye 9.000.000 TL ise nakit olarak 29.01.2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (A) A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.2
Şirketin kuruluşu Ocak 2016 döneminde ticaret siciline tescil edildiğinden ve sermaye taahhüdünün kalan kısmının tamamı da bu dönemde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan, 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde (A) A.Ş., sermayesinin nakden ödenen tutarının tamamı üzerinden indirim uygulamasından faydalanabilecektir. Buna göre, “İndirim tutarı” Nakdi sermaye artışı (12.000.000 TL) x Ticari krediler faiz oranı (0,10) x İndirim oranı (0,50) x Süre /12/12) = 600.000 TL olarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla, (A) A.Ş. 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde 600.000 TL’lik tutar için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

SONUÇ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 31.12.2016 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren tacir sayısı 1.702.217 adettir. Bu tacirlerin 982.469 adedi ticaret şirketidir. Anılan tarih itibariyle faaliyette olan anonim şirket 122.156 adet, limited şirket de 787.945 adettir. Dolayısıyla sermaye şirketlerinin toplam sayısı 910.101 adet olup sermaye şirketlerinin, ticaret şirketlerine oranı % 92’dir.
Yine 2016 yılında ülkemizde 12.310 adet anonim şirket, 50.364 adet limited şirket, 13 adet kollektif şirket ve 810 adet kooperatif olmak üzere toplam
63.497 adet ticaret şirketi kurulmuştur. 2016 yılında, komandit şirket ile serma yesi paylara bölünmüş komandit şirket ise kurulmamıştır. Söz konusu veriler den anlaşılacağı üzere her 100 müteşebbisten yaklaşık 99’u ticari faaliyetlerini, bir sermaye şirketi çatısı altında sürdürmeyi tercih etmiştir.

Örnekte, indirim tutarının hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı %10 şeklinde belirlenmekle   birlikte bu oran Maliye Bakanlığınca yayımlanan sirkülerle belirlenmektedir. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 05.04.2016 tarihli ve KVK-40/2016-2 sayılı sirkülerde; 2015 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Kanun koyucu, müteşebbislerin ticari faaliyetlerini sermaye şirketi bünyesinde sürdürmeyi tercih etmeleri nedeniyle bu şirketlerin kuruluşlarını kolaylaştırmak suretiyle yatırımları dolayısıyla da istihdam düzeyini artırmak için bir takım düzenlemeler yapmıştır.
Bu çerçevede, anonim şirket kurucuları şirketin esas sözleşmesini, limited şirket kurucuları da şirket sözleşmesini ister noterin huzurunda isterlerse de ticaret sicili müdürü ya da yardımcısının huzurunda imzalayabileceklerdir. Anılan şirketlerin kuruluş sözleşmelerini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmayacaktır. Anonim ve limited şirketlerin kuruluşu sırasında ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gereken imza beyannameleri noterin yanı sıra ticaret sicili müdürlüklerince de düzenlenebilecektir. Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında kurucular tarafından düzenlenmesi gereken kurucular beyanı, kuruluş belgesi olmaktan çıkarılmıştır. Böylece bu şirketlerin kuruluş maliyetleri azaltılmıştır. Anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında tutmak zorunda oldukları defterlerin açılış onayları noterlerin yanı sıra ticaret sicili müdürlüklerince yapılabilecektir. Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinden harç alınmayacak ayrıca bu şirketlerin kuruluşu sırasında nakit olarak konulan sermayenin ödenmiş kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

KAYNAKÇA
Bakanlar Kurulu (27.01.2013). Ticaret Sicili Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (28541 sayılı).
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (06.12.2016). Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (29910 sayılı).
Gümrük ve Ticaret BakanlığıMaliye Bakanlığı (19.12.2012). Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28502 sayılı).
Maliye Bakanlığı (03.04.2007). 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26482 sayılı).
T.C. Yasalar (09.08.2016). 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29796 sayılı).
T.C. Yasalar (10.05.1969). 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (13195 sayılı).
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı).
T.C. Yasalar (17.07.1964). 492 sayılı Harçlar Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (11756 sayılı).
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26205 sayılı).
T.C. Yasalar (28.02.1963). 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (11343 sayılı).

Özkan ARSLAN 
MALİ ÇÖZÜM Sayı 139


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.