e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Şirketlerin Devir ve Birleşmesinde Tescilden Sonra Yapılması Gereken İşlemler

11.09.2019 05:28 | Güncelleme: 11.09.2019 05:28

Birleşme, iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek, yeni bir işletme oluşturması veya bir ya da daha fazla işletmenin kontrolünün, diğer bir işletme tarafından ele geçirilmesi yahut iki veya daha fazla işletmenin çıkarlarının birleştirilmesi olarak ifade edilmektedir.

Şirketler, birleşme sonucu yarattıkları sinerji ile rekabet gücünü artırma, yeni pazarlar edinme, maliyetleri azaltma, bilgi ve teknoloji transferi ile modern yönetim becerisini kazanma gibi nedenlerle, avantaj elde etme çabası içindedirler.

Kriz dönemlerinin daha kolay aşılması için, güçlü şirket yapılarına duyulan ihtiyaç da, şirketlerin birleşme faaliyetlerini artırmaktadır.

Devredilen kurum, devir tarihi (Ticaret sicil tescil tarihi) itibariyle tüzel kişiliğini kaybetmekte ve bu kurum devir tarihine kadar olan faaliyetleri sonucu elde ettiği kazancını birleşmenin ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan etmesi gerekmektedir.

Devrin birinci şartı birleşen ve birleşilen şirketlerin kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması şart koşulduğundan, devir işleminde her iki şirketin de tam mükellef olması zorunluluğu vardır.

Birleşen (Devredilen) kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafından kül halinde devir alınması ve aynen birleşilen kurumun bilançosuna geçirilmesidir.

Türk Ticaret Kanunu’nda birleşme, bir işletmenin başka bir işletmeyi bütün aktif ve pasifiyle devralması söz konusu olup, devralınan işletmenin tasfiyesi sonucu hukuksal varlığının sona erme şeklidir.

Satın alma işlemi, varlıkların satın alınması veya payların satın alınması yoluyla gerçekleştirilir. Bir işletmenin varlıklarının veya paylarının tamamının veya bir kısmının, bir başka işletme tarafından satın alınması yoluyla gerçekleşen birleşmedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda tam birleşme ise, iki veya daha fazla işletmenin hukuksal varlıklarını sona erdirmek suretiyle, bütün hak ve varlıklarını yeni oluşturulan işletmede toplamaları söz konusu olmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşmeye ilişkin devredilen ve devralan şirketlerin yönetim kurul kararları, birleşme sözleşmeleri ve Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek rapor sonucunda şirketler tarafından ayrı ayrı yapacakları olağanüstü Genel Kurul Kararlarını Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işleminden sonra yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

BİRLEŞME TESCİLİNDEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER İŞLEMLER:

DEVREDİLEN ŞİRKET AÇISINDAN;

1- Devir işlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanından sonra DEVREDİLEN şirketin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden sicil ve oda kaydı silinmektedir.  Kayıtların silinip silinmediği sicil ve odadan kontrol edilmelidir.

2- Vergi Dairesi’ne;

a) Devredilen şirketin devir yoluyla birleştiğine dair vergi dairesine dilekçe ile bildirim yapılması gerekir.

b) Tescil tarihine kadar olan aşağıdaki beyannameler ile bildirimlerin süreleri içerisinde ilgili kurumlara verilmesi gerekir.

– Muhtasar beyanname……………….. ilgili vergi dairesine,

– Damga vergisi beyannamesi……….. ilgili vergi dairesine,

– Katma değer vergisi beyannamesi… ilgili vergi dairesine,

– Özel tüketim vergisi beyannamesi…. ilgili vergi dairesine,

– Ba,Bs bildirimleri…………………….vb…ilgili vergi dairesine,

– Aylık prim ve hizmet belgeleri………. ilgili SGK müdürlüklerine,

– İşgüçü çizelgeleri…………………….  ilgili İş Kur’a,

c) Kurum geçici vergi beyanname verme süresinden önce aynı dönemi içeren kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde geçici vergi beyannamesi verilmemelidir.

d) Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde;

– Kurumlar vergisi beyannamesi (Tescil tarihi itibariyle çıkartılacak bilanço ve gelir tablosuna dayalı) ve ekleri ile Devredilen şirketin vergi dairesine verilmelidir. Vergi var ise aynı dönem içerisinde ödemesi yapılmalıdır. Beyannamenin ilgili kısımları meslek mensubu ile  DEVREDİLEN-DEVRALAN’ın şirket yetkililerince imzalı olmalıdır.  Dilekçe ekinde taahhütname yer almalıdır.

e-) e-beyanname şifresi iptal edilmelidir.

3- Vergi levhası ile ilgili bir işlem yapılmamalıdır.

4- Yevmiye defterinin kapanış tasdiki için; devredilen şirketin tüzel kişiliği tescille sona ereceğinden bu deflerin birleşme tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde kapanış tasdikinin yaptırılması unutulmamalıdır. (Söz konusu husus yönetim kurulu karar defteri içinde geçerlidir.)

5- Devredilen firma e-defter mükellefi ise tescilden itibaren e-berat onay süresini beklemeden e-defter beratı alınmalıdır.

6- Devredilen şirket tüzel kişiliği sonra erdiğinden tescil tarihinden sonra irsaliye, fatura, gider pusulası vb. belgeleri düzenlememelidir.

DEVRALAN ŞİRKET AÇISINDAN;

1- Devredilen şirketin …/…/20.. tescil tarihi itibariyle çıkartılacak son bilançosu ve mizan bilgileri DEVRALAN şirket kayıtlarına olduğu gibi aktarılmalıdır.

2- Devredilen şirketin ŞUBE AÇILIŞI için;

Devralan şirket tescil tarihi itibariyle ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce istenen evraklar ile başvuru yapılarak şube açılışı yapılmalı. (Devredilen ve devralan şirketler aynı adreste ise şube açılışına gerek yoktur.)

3- İlgili vergi dairesine 30 gün içinde şube açılışı bildiriminin yapılması gerekir. 

4- Devredilen şirketteki tescil tarihine kadar kullanılmayan fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, perakende satış fişi vb. belgeler devralan şirket tarafından kullanılacak ise Devredilen şirketin vergi dairesine dilekçe ile bildirim yapılarak kullanılmayan belgelerin tespitinin yapılaması gerekir. (Dilekçe ekinde söz konusu belgeler vergi dairesine götürülmelidir.)

Yukarıdaki belgeler kullanılmayacak ise, yine devredilenn şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine dilekçe ile bildirimde bulunularak belgelerin imha edilmesi sağlanmalıdır.

5- Tescil tarihi ve sonrasında Devredilen şirketin unvanı kullanılmayacağı için Devralan şirket tarafından acilen Devredilen şirket’in çalıştığı bankalar, alıcılar, satıcılar vb. gibi kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılarak unvan, adres, vergi dairesi-numarası vb. değişiklikler yaptırılmalıdır.

6- Devredilen şirket adına olan tüm belgelerde  (Sanayi sicil belgesi,  kapasite raporları gibi) unvan değişikliği yapılmalıdır.

7- Devredilen şirket adına olan kira kontratları var ise ek bir yazı ile unvan, vergi dairesi-numarası, adres vb değişikler  yapılmalıdır.

8- Devredilen şirketin yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanılıyor olması halinde yetkili servis tarafından aktivasyon işleminin yaptırılması gerekir. (465 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

9- Devredilen şirketin aktifinde kayıtlı motorlu taşıtların bulunması halinde ruhsatlarının yenilenmesi için ilgili kurumlara (Noterler) müracaat edilmelidir.

10- Devredilen şirketin aktifinde kayıtlı arsa,  arazi, bina vb. iktisadi kıymetler bulunması halinde tapu kayıtlarının değişikliği için ilgili kurumlara müracaat edilmelidir.

11- Devredilen şirketin ihracat veya ithalat yapıyor olması halinde ilgili gümrük müşavirliğine bilgi verilmelidir.

12- Yeni şube için kullanılacak ise fatura, gider pusulası, irsaliye v.s. bastırılmalıdır.

13- DEVRALAN şirketin sermaye artırımı nedeniyle artan sermaye tutarı kadar pay senedi bastırması/ilmühaber çıkarılması ve bunun için yönetim kurulu kararı alınması gerekir.

14- Varsa, Devredilen şirket lehine düzenlenmiş olan ileri vadeli tüm çek ve senetlerin tescil tarihinden Devralan şirket yetkililerince temlik/tahsil cirosu ile imzalanması gerekmektedir.

15- Varsa, tescil tarihinden önce Devredilen şirket lehine alınmış olan banka teminat mektupları ve sigorta poliçelerinin unvanı gazete ibraz edilerek Devralan şirket adına değiştirilmelidir.

16- Devredilen şirketin e-defter için süresinde başvuru yapılması, birleşme tescili ile e-defterin iptal edilerek, DEVRALAN şirketin kullanıcı sayısının bu doğrultuda artırılması gerekir.

17- Devredilen şirketin birleşme tescil tarihi itibariyle (Tescil günü de dahil olmak üzere) E-fatura kullanmaması gerekir. Bunun için DEVRALAN şirketin kullanıcı sayısını artırması gerekir.

18- SGK açısından;

a-) Devredilen şirkete ait İŞYERİ BİLDİRGESİ Devralan şirket tarafından SGK’na elektronik ortamda 10 gün içinden verilmesi gerekir. Bildirgede Devralan şirketin tam unvanı yazılmalıdır. Bildirgenin sağ üst köşesinde yazılı BİRLEŞME karesinin işaretlenmesi unutulmamalıdır.  Bu bildirim ile sadece işyerinin ünvanı değişmekte, işyeri sicil numarası değişmemektedir.

Ayrıca, söz konusu işyeri bildirgesinin elektronik ortamda Kuruma bildirilen sureti ile eklerinin Kuruma dilekçe ile verilmesini, dilekçede yeni unvanın açıkça yazılması öneririz.

b-) Tescilden sonra aylık prim ve hizmet belgesi mevcut şifreyle Kuruma gönderilmelidir. Tescilden sonraki aylar için kullanılmakta olan e-sigorta şifresi iptal ettirilmeli, yeni unvan için yeni şifreler alınmalıdır.

c-) Devredilen şirketin İŞKUR şifreleri iptal edilmeli, var olan işçilikler DEVRALAN işverenin çizelgesinde yer almalıdır.

Şirket birleşmesi olacak/olan işveren ve yetkililerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !