e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Son Düzenlemelerle Yeni Torba Yasa

06.11.2017 06:13 | Güncelleme: 06.11.2017 06:13

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmış olup Tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler Komisyonda kabul görmeyerek Tasarı metninden çıkarılmış ayrıca Komisyon tarafından bazı önemli düzenlemeler de Tasarıya eklenmiştir. Tasarıdan çıkarılan ve eklenen düzenlemelere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

A - Komisyonda Kabul Görmeyen Düzenlemeler

Tasarının öngördüğü ancak Komisyonda kabul görmeyen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Tasarının AOÇ arazisinde yer alan hayvanat bahçesi ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesis edilen intifa hakkının süresini 10 yıldan 30 yıla çıkarmayı öngören 6 ncı maddesi,

 

Tasarının dağıtılmayan kurum kazançları üzerinden stopaj yapılmasını öngören 16 ncı maddesi, Tasarının Gelir Vergisi tarifesinde üçüncü dilime uygulanmakta olan oranı %27 den %30 a çıkarmayı öngören 17 nci maddesi,

Tasarının Merkez Bankasında bulunan Denetleme Kurulunu kaldırmayı öngören 36 39 ve 40 ncı maddeleri,

Tasarının engellilerin özel bakım evleri veya evlerinde bakımı için aylık sosyal yardımların değişen ekonomik ve sosyal gelişmelere göre Aile Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müşterek olarak belirlenmesini öngören 44 üncü maddesi,

Tasarının madencilikle ilgili çevresel etki değerlendirme işlemlerinin 3 ay içinde bitirilmesini aksi halde onaylanmış sayılacağına ilişkin 54 üncü maddesi,

Tasarının; tütün üreticilerinin açık artırma usulüyle üretim yapabilmesine ilişkin yöntem Komisyonda verilen karar çerçevesinde korunacağından 4733 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki “açık artırma başlangıç fiyatı” tanımının kaldırılmasını öngören 71 inci maddesi,

Tasarının sadece banka ve finans kurumları için kurumlar vergisi oranını %20 den %22 ye çıkarmayı öngören 95 inci maddesi,

Tasarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilmediği halde açılan işletmeler için ceza uygulamasını kaldırmayı öngören 104 üncü maddesi,

Tasarının işletmelerin İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı öngören 106 ncı maddesi,

Tasarının Genel aydınlatma giderlerinin bütçeden veya genel bütçeden belediyelere aktarılan paydan kesilmesini yönelik olan ve 31/12/2017 de süresi dolan uygulamanın sürekli hale getirilmesini öngören 114, 115, 116, 117 ve 118 inci maddeleri,

Tasarının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan idari para cezası ile ilgili olarak tasarıda öngörülen değişikliklerin mevcut kesilen cezalar bakımından geçerli olmamasını öngören 122 nci maddesi,

Tasarının Yerleşim alanları içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması için taşınma kredi desteği öngören 127 nci maddesi,

Tasarının Devlet yardımları kapsamında fazla veya yersiz olarak verilen kredi veya destek ödemelerinin amme alacağı olarak 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilmesini öngören 128 inci maddesi,

Komisyonda kabul görmeyerek Tasarı metninden çıkarılmıştır.

B - Komisyonda Eklenen Düzenlemeler

Aşağıdaki Düzenlemeler Komisyon tarafından Tasarı metnine dahil edilmiştir.

Bakanlar Kuruluna bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapma yetkisinin verilmesini öngören bir düzenleme, 6 ncı

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan alanlar için tahsis amacının değiştirilebilmesini ve ot bedeli alınmamasını öngören bir düzenleme, 54 üncü

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders ve çalışma kitabı ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan kılavuz kitaplara ilişkin mal ve hizmet alımlarının 31/12/2019 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bir düzenleme, 69 uncu

Optisyenlerin ve gözlükçülerin mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini sağlamak, mesleki ahlak ve disiplini tesis edip korumak üzere kamu kurumu niteliğinde müstakil optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kurulmasını öngören bir düzenleme, 81 inci

Halihazırda mesleki faaliyetlerini sürdüren optisyen ve gözlükçülerin kurulacak meslek odalarına kayıt olma süresine ve buna ilişkin yaptırımlara yönelik bir geçici madde düzenlemesi 82 nci

Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden yüzde 20 yerine 22 oranında kurumlar vergisi ve geçici vergi alınmasını, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için bu düzenlemenin anılan yıllar içinde başlayan hesap dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmasına ve Bakanlar Kuruluna bu oranı yüzde 20’ye kadar indirebilmesi konusunda yetki verilmesine yönelik bir düzenleme, 93 üncü

Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında çalışmak üzere kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında görev yapan denetim elemanları ile uzman kadrolarında görevli personel arasından yapılacak sınavda başarılı olanların naklen maliye uzmanı olarak atanabilmelerine olanak sağlayan bir düzenleme 94 üncü

Kaçakçılıkla ilgili cezai fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda cezai yaptırıma bağlanmış olması sebebiyle, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai hükümlerin 5607 sayılı Kanunda yer almasına yönelik bir düzenleme, 95 nci

Büyük endüstriyel iş yerlerinin güvenlik raporlarını hazırlamaları için 31/12/2018 tarihine kadar süre verilmesine yönelik geçici madde düzenlemesi, 104 üncü

Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatürlerde ve elektrik direklerinde oluşan arıza ve eksikliklerin giderilmesi için belli bir süre verilmesi ve verilen süreler içerisinde piyasada faaliyet gösteren ilgili tüzel kişi tarafından giderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir düzenleme, 112 nci.

TCDD’ye finansman desteği sağlanmasına ilişkin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını ve TCDD’nin finansman açıklarının tamamının kalıcı bir biçimde karşılanmasına imkan sağlayan bir düzenleme, 114 üncü

Elektronik ticaretin gelişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer tüzel ve gerçek kişilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunmasına ve istenmeyen elektronik ticari ileti gönderiminin engellenmesine yönelik bir elektronik sistem oluşturulmasına imkan sağlayan bir düzenleme, 117 nci

Elektronik ticaretin gelişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer tüzel ve gerçek kişilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunmaması durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir düzenleme 118 inci

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin TEDAŞ’a borçlarının tasfiyesine ve 6824 sayılı Kanunla yapılandırılan TEDAŞ alacakları için başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik bir düzenleme, 123 üncü

madde olarak eklenmiştir.

C - Aynen veya Değiştirilerek Kabul Edilen Düzenlemeler

Plan Bütçe Komisyonu Tasarının yukarıda belirtilen maddeleri dışındaki maddelerini ya değiştirerek ya da aynen kabul edilmiştir. Aşağıda bu düzenlemelerden daha çok vergi ile ilgili olanlara yer verilmektedir.

Yüzde5, %15 ve %25 olarak uygulanmakta olan Özel İletişim Vergisi oranını yüzde 7,5 olarak tek orana indirmeyi öngören düzenleme aynen,

Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden alınan veraset ve intikal vergisinin yüzde 10 dan yüzde 20 ye çıkarılmasını öngören düzenleme aynen kabul edilmiştir.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde vergiye tabi gelirden indirilen götürü gider indirimi tutarının gelirin %25 yerine %15 olarak hesaplanmasını böylece daha fazla vergi hesaplanmasını öngören düzenleme aynen kabul edilmiştir.

1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda, taşıt değerinin de vergilendirme ölçütü olarak dikkate alınmasını bu tarihten önce tescil edilen araçlardan 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinden başlamak üzere belli bir artırma oranında uygulanmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek olarak kabul edilmiştir. Böylece hali hazırda kayıtlı araçlar için tasarının öngördüğü %40 artış oranı %25 e çekilmiştir.

Damga vergisi oran ve tutarlarını Bakanlar Kurulunca kağıt türleri itibariyle artırılmasına ve indirilmesine imkan veren düzenleme aynen kabul edilmiştir.

Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için kurulan özel amaçlı kuruluşlara sağlanması öngörülen Damga Vergisi ve Harç istisnası aynen kabul edilmiştir.

Transfer fiyatlandırma yöntem belirleme anlaşmaları için Kanunda yer alan başvuru harcının kaldırılmasını öngören düzenleme aynen kabul edilmiştir.

Takdir Komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen emlak vergisi değerlerindeki artışı %50 oranıyla sınırlayan madde aynen kabul edilmiştir.

Yabancı firmalarca Türkiye’de Katma Değer Vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere yurtdışından yapılan satışlarda KDV’nin bu yabancı firmalarca beyan edilip ödenmesine öngören düzenleme aynen kabul edilmiştir.

Cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yırt dışında bulunan operatörler tarafından yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmet bedeli ile bu bedelin yurt içindeki operatör tarafından aboneye yansıtılmasını Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisinden istisna eden düzenleme aynen kabul edilmiştir.

FATİH Projesi kapsamında ihale yüklenicilerinin proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere alt yüklenici olarak özel amaçlı şirket kurmaları halinde; bu şirketlerin de maddede sayılan; özel iletişim vergisi ve telsiz ücreti istisnasından faydalanabilmeleri ve aynı firmaların Proje bileşenleriyle ilgili temin edilecek bilgisayar, tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta alımlarında uygulanacak istisnalardan da faydalanmalarını sağlayacak şekilde genişletilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının 78 inci maddesi; araç alımında engellilere yönelik uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik matrahın, 90 bin TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmesini, bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasını ve Bakanlar Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırmaya ilişkin yetki verilmesini sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Makaronların özel tüketim vergisine tabi tutulmasına imkan sağlayan düzenleme aynen kabul edilmiştir.

Meyveli gazozların özel tüketim vergisi kapsamına alınmasını öngören düzenleme, “Meyveli Gazozlar” ve “Diğerleri” isimli mal grupları için öngörülen yüzde 25’lik özel tüketim vergisi oranının yüzde 20’ye indirilmesini; alkolsüz bira isimli mal grubunun özel tüketim vergisi kapsamına alınmasını ve vergi oranının yüzde 20 olarak belirlenmesini ve “Diğerleri” isimli mal grubuna dahil olan ancak özel tüketim vergisinden istisna edilen malların kapsamının “yalnız ambalajlanmış olan ve/veya toptan teslime konu edilen mallar” ile limonatanın yanı sıra “doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyvalı gazlı içecekler” olarak genişletilmesini sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununda kooperatifler için yer alan muafiyette değişiklik öngören düzenleme kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi kurumların sermayesine iştirak etmelerinin, bu iştiraklerinden ve ortak dışı işlemler nedeniyle oluşan iktisadi işletmelerinden kazanç elde etmelerinin ve ayrıca bu kazançların ortaklara dağıtılmasının muafiyetlerini etkilememesini sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Kurumların aktifinde 2 yıldan fazla süre ile kalan taşınmazların satışından elde edilen kazancın %75 olarak hesaplanan kurumlar vergisi istisna oranını %50 ye indirmeyi öngören tasarı maddesi kiracının temerrüdü nedeniyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında ihtilafın tarafların karşılıklı mutabakatıyla ve kiracının 6361 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasından kaynaklanan hakların mahsup edilmesi suretiyle sonlandırılarak her türlü tasarruf hakkı kiralayan tarafından devralınan finansal kiralama işlemlerine konu taşınmazların, daha sonra kiralayan tarafından üçüncü kişilere satılmasından doğan kazançların da istisna kapsamına alınmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

D - Sonuç

Tasarı Hükümet tarafından çeşitli vergi kalemlerinde dramatik artışa neden olacak şekilde hazırlanarak Meclise sunulmuştu.

Plan Bütçe Komisyonu Tasarıda öngörülen bazı vergi artışlarını önemli ölçüde sınırlamakla beraber sadece finans kurumları için öngörülen 2 puanlık kurumlar vergisi oran artışını tüm kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanacak şekilde genişletmiştir.

Komisyon kamunun artan kaynak ihtiyacının daha çok kimin tarafından karşılanması gerektiği yönünde belirleyici olmuştur. Ancak kurumlar vergisi oran artışı uluslararası gelişmeler pek uygun değildir. Doğrudan yabancı sermaye çekme bakımından Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek niteliktedir.

Bakalım Tasarı Genel Kurulda nasıl şekillenerek yasalaşacaktır.

Bülent TAŞ
vergialgi.net


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !