e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Son değişikliklerle Kısa Çalışma Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneği

30.03.2020 05:40 | Güncelleme: 30.03.2020 05:40

Koronavirüsün tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini hızla arttırdığı bugünlerde, ekonomik kriz yahut zorlayıcı sebepler sonucu işgücüne ihtiyacın tümden veya kısmen ortadan kalktığı bu dönemde işverenler, işçilere ücret ödemekten kurtulmayı kendince bir çözüm olarak görmektedirler.

Buna karşın aynı dönemde işlerini kaybetmeden belli bir ölçüde gelire sahip kılınması da işçi tarafının beklentisidir. Bu bağlamda, Koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin ve çalışanların zarar görmemesi ve mağdur olmaması bakımından farklı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çalışma yaşamında esas olan iş ilişkisinin devamının sağlanması,  iş sözleşmesinin sona ermesinin önüne geçilmesidir. Sözü edilen durumlarda iş ilişkisinin devamının sağlanması ve dolayısıyla iş sözleşmesinin erdirilmeden önce, fesihten daha hafif farklı farklı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Belirtilen tedbirler, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, ücretli izin, telafi çalışması, kısmi süreli çalışma, evde çalışma gibi uygulamalardır. Zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde uygulanacak en önemli tedbirlerin başında ise, kısa çalışma uygulaması gelmektedir. Bu yazımızda; İşverenlerin, işçilerin, yöneticilerin yanı sıra konuyla ilgisi bulunan herkesin bilgilenmesi amacıyla, “kısa çalışma” ve “kısa çalışma ödeneğinin” ne olduğu, hangi hallerde uygulama alanı bulduğu konularından güncel kanun değişiklikleri ışığında bahsedeceğiz.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilir. Bir işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılabilmesi için işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmış olması veya işyerindeki faaliyetin süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle tamamen veya kısmen durdurulmuş olması gerekmektedir.

Kanun maddesinde hangi durumlarda işverenlerce kısa çalışma yaptırılabileceği belirtilmiş olup bu nedenler dört ana başlık halinde düzenlenmiştir. Buna göre, kısa çalışma ancak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle yapılabilmektedir. Kanun bu durumları tahdidi olarak sıralamıştır. Bu nedenle kanunda tahdidi olarak sayılan hallerin dışında kısa çalışma yaptırılması mümkün değildir. Bu çalışmamızın ortaya çıkış sebebini oluşturan korona virüs (COVID-19) isimli hastalık, yukarıda belirttiğimiz “zorlayıcı sebep” kapsamına girmektedir ve bulaşıcı hastalık olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bağlamda, zorlayıcı sebeplerle iş yerinde faaliyetlerin durdurulması halinde bir haftalık süre için işverenin işçiye yarım ücret ödemesi gerekmektedir. Ancak sonraki zamanlarda ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunların yanı sıra, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmeleriyle çalışmadığı halde işçiye ücret ödeneceği kararlaştırılabilir. Örneğin, maktu aylıklı olarak ifade edilen, uygulamada özellikle üst düzey yönetici olan işçilerin ay içinde çalışmadığı günlere bakılmaksızın her ay ücreti tam olarak ödeneceğine ilişkin sözleşme hükümlerine rastlanılmaktadır. Ancak bu tür durumlar oldukça istisnai olup, zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kısa çalışma nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğu ya da çalışma süresinin azaltılarak uygulandığı dönemde, çalışılamayan sürelerde işçiye hak kazanma koşullarını gerçekleştirmiş olması halinde kısa çalışma ödeneği verilecektir. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşullarını sağlamayanlar ise, ödenekten yararlanamayacaktır. Burada vurgulamak gerekir ki, kısa çalışma uygulandığı dönemde iş sözleşmesi varlığını sürdürmektedir. Kısa çalışma nedeniyle faaliyetin durdurulması nedeniyle çalışılamayan dönemde iş sözleşmesi askıda olmaktadır. Sonuç olarak; kısa çalışma kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Kriterler; işverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması. Burada, 7226 Sayılı Kanunun 41. Maddesiyle yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve uygulama şartları kolaylaştırılarak, daha fazla kişinin ödenekten faydalanması amaçlanmıştır. Bu itibarla, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte prim ve gün koşulunu sağlamayanlar için ise, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder şeklinde belirlenmiştir. Son kriter de, iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği miktarı; Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi; Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.  

Zorlayıcı sebep olarak kabul edilen Koronavirüs (COVID-19) gibi bulaşıcı hastalıklar iş ilişkilerine olumsuz etki etmektedir. Çalışma yaşamında bu tür durumlarda en önemli husus, işletmenin varlığını sürdürmesi ve iş ilişkilerinin devamının sağlanmasıdır. Burada tekrar vurgulamak isteriz ki “feshin son çare” olması ilkesi unutulmamalıdır. İşverenler bu süreçte öncelikle “kısa çalışma”, ”ücretli izin”  vb.. gibi kanunen kendilerine tanınan seçenek tedbirleri denemeli, bu şekilde kriz ortamını atlatmaya çalışmalıdır. Kanaatimizce, bu süreç sona erdikten sonra karşımıza çıkabilecek işçi- işveren uyuşmazlıklarında mahkemelerce de tartışılacak ve üzerinde durulacak temel nokta işverenlerin “feshin son çare olması”  ilkesini gözetip gözetmemesi olacaktır. Nitekim, Yargıtay İçtihatları da bu yöndedir.

Av. Günce KURTDERE


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !