e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35. Madde Uygulaması

28.05.2019 14:35 |

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci Madde Uygulaması hakkında SGK Genel Yazısı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci madde uygulaması SGK Genel Yazısı

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrası;
"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet süreleri;

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar, borçlanma talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilecek prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden eksik hizmet süresi kadar borçlandırılmak,

Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilmek,

Birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, 2925 sayılı Kanuna tabi, Kanunun ek 5 inci maddesi ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek,

suretiyle tamamlatılır." hükmüne amirdir.

Bu şekilde, aylığa hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı koşulunun sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği tespit edilen sigortalıların durumları Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında değerlendirilecek olup, prim ödeme gün sayısı eksikliğinin sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışından kaynaklanması durumunda bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler hakkında ne şekilde işlem yapılacağı 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge ile talimatlandırılmıştır.

Eksik hizmet sürelerinin tamamlatılması işlemi “4/a Hizmet Borçlanmaları" programı içerisinde işletime açılan “Geçici 35.Madde Borçlanmaları" menüsünün; “SSİY- Geçici 35 (A)”, “SSİY-Geçici 35 (B)”, “SSİY-Geçici 35 (SGDP/5-G 4/A)”, “SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)”, “SSİY- Geçici 35 (TARIM)", SSİY- Geçici 35 (4/A İsteğe Bağlı), “SSİY- Geçici 35 (4/B İsteğe Bağlı), “SSİY-Geçici 35 (Vergiden Muaf Kadın İsteğe Bağlı), “SSİY- Geçici 35 (2925 SK.)’ “SSİY- Geçici 35 (Ek 5)", “SSİY- Geçici 35 (Ek 9)” alt menüleri aracılığıyla yapılacak olup, uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.

Söz konusu menüler kullanılarak gerek borçlanma gerekse hizmet kazandırma yoluyla eksik hizmet süresi tamamlanabileceği gibi sigortalıların başvuruları, tahakkuk cetvelinin görüntülenmesi, borç tebliğ yazısının alınması ve başvuru silme işlemleri de bu menü üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Borçlanma ve hizmet kazandırma yoluyla eksik prim ödeme gün sayısını tamamlayacak durumda olan sigortalıların, öncelikle eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla, borçlanma süresi bulunmayanlar ya da borçlanma süreleri ile eksik hizmet süresi tamamlanamayan sigortalıların eksik hizmet süreleri ise hizmet kazandırma yoluyla tamamlatılacaktır.
İlgili menüler aracılığıyla borçlanılan ya da hizmet kazandırılan sürelere ilişkin düzenlenen borç tahakkukunun tahsilatı beklenmeksizin borçlanma süreleri sadece gün sayısı olarak hizmet kazandırılan süreler ise gün ve kazanç olarak tescil ve hizmet dökümünde gösterilecektir.

Eksik hizmet sürelerine ilişkin tahakkuk ettirilecek olan prim asıllan ile borçlanma tutarları, öncelikle sigortalı yahut hak sahiplerinin birikmiş aylıklarından mahsup edilecek kalan tutar ise Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Ayrıca, söz konusu borç tutarları ilgililer tarafından da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödenebilecektir. Bu şekilde, borçlanma tutarının tamamının bankaya ödenmesi halinde ilgililerin aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmayacak, bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar toplam borçtan düşüldükten sonra kalan tutar aylıklarından tahsil edilecektir.

Eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla taınamlatılnıası

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar için “Geçici 35 inci Madde Borçlanmaları" menüsünün “SSİY- Geçici 35 (A)” ve “SSİY- Geçici 35 (B)” alt menüleri kullanılarak eksik hizmet süresi kadar borçlandırma yapılmak suretiyle eksik hizmet süreleri tamamlatılacak, borç tutarı ise sigortalıların veya hak sahiplerinin borçlanma talebinde bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt sınırının %32’si üzerinden hesaplanacaktır.

Eksik hizmet süresi sadece borçlanma yoluyla tamamlatılacak sigortalılar için “SSİY- Geçici 35 (A)” menüsü, borçlanma ile birlikte hizmet kazandırma yoluyla tamamlatılacak olanların borçlanma süreleri için “SSİY- Geçici 35 (B)” alt menüsü kullanılacaktır. Bu menüler aracılığıyla yapılan borçlanmalar kazançsız olarak sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir.
Örnek 1- 25/5/1988 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığı başlayan (A)'ya 14/10/2011 tarihli tahsis talebine istinaden 5300 gün üzerinden 1/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/10/2017 tarihinde yapılan incelemede, sigortalının 4/1-(a) kapsamındaki 405 günlük hizmeti çakışma nedeniyle iptal edilmiştir. Askerlik yaptığı süreyi borçlanabileceği anlaşılan sigortalının eksik hizmet süresi, askerlik borçlanması talep dilekçesi alınarak prime esas kazaneın alt sınırı üzerinden 405 gün askerlik borçlanması yaptırılarak tamamlanacağından Geçici 35 (A) alt menüsü üzerinden borçlanma işlemleri gerçekleştirilecek olup, tamamlatılan süreler sadece gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığını, tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanması nedeniyle 4/1/201 I tarihinde sona erdiren sigortalı (C)’ye 3604 gün üzerinden 1/2/2011 tarihinde geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/9/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalıya ait 300 günlük hizmetinin ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Sigortalının, 10/4/1995 doğumlu çocuğundan dolayı doğum borçlanması yapabileceği sadece 200 günlük süresinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumda eksik hizmet süresi doğum borçlanması ile birlikte 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının devam ettirilmesi şeklinde tamamlatılacağından, 200 günlük doğum borçlanması süresi SSİY- Geçici 35 (B) alt menüsünden, kalan 100 günlük süre ise SSİY- Geçici 35 (2925 SK) alt menüsünden hizmet kazandırmak suretiyle tamamlatılacaktır.

Örnek 3- Örnek 2'deki sigortalının 300 günlük hizmetinin çakışma yerine sahte sigortalılık nedeniyle iptal edildiği varsayıldığında, sahte sigortalılık nedeniyle iptal edilen hizmetler sigortalının kasıt ve kusurundan kaynaklandığından, sigortalı için Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

Eksik hizmet sürelerinin hizmet verilmek suretiyle tamamlatılması

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlayamayanlardan tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanlara eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilecektir. Bu kapsamda hizmet verilecek sürelerin tespitinde;

Sigortalının aylık bağlandıktan sonra gerek ödenmekte olan aylıklarından kesinti yapılmak, gerekse 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi kapsamında tahsil edilmek suretiyle sosyal güvenlik destek primine tabi olunan süreler, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunulan süreler ile Kanunun 4/l-(a) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılan süreler,

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince sigortalı sayılmayanlardan. Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında faaliyeti devam edenlerin söz konusu süreleri,

esas alınacaktır.
Ayrıca, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyeti devam edenlerin 1/10/2008 sonrası eksik hizmet sürelerinin tamamlatılmasında. Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 1/10/2008-31/12/2008 süresi 15 gün, 2009 yılı 16 gün, 2010 yılı 17 gün, 2011 yılı 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017 yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı ise 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın %34,5'i üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir. Hizmet verilen süreler prim ödeme gün sayısı ve kazanç olarak değerlendirilecektir.
Bu şekilde hizmet kaydı oluşturulacaklar için “SSİY- Geçici 35 (SGDP/5-G 4/A)”,“SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)” ve "SSİY- Geçici 35 (TARIM)” alt menüleri kullanılacaktır.
Bu kapsamda hizmet kazandırılırken,
Gerek SGDP gerekse Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında geçen çalışmalardan en eski tarihten başlanmak suretiyle ay içindeki giriş çıkışlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Ay içinde giriş/çıkış var ise hizmet dökümünde kaç gün bildirilmiş ise bildirilen gün sayısı üzerinden; ay içinde giriş/çıkış bulunmuyor ise ilgili dönemlerde 30 günden eksik bildirilse dahi bu dönemler için 30 gün üzerinden hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Eksik hizmet süresinin tamamlatılmasında, ilk aylık bağlanan toplam prim ödeme gün sayısı yerine aylığa hak kazanma koşullan için aranan prim ödeme gün sayısının yerine getirilmesi yeterli sayılacaktır.

Aylık bağlandıktan sonra 4/l-(b) kapsamında tescili gerektirecek türde bir çalışması bulunan sigortalılardan eksik prim süreleri “SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)” ve “SSİY- Geçici 35 (TARIM)” alt menüleri ile tamamlatılacak olanlardan 4/l-(b) kapsamında tescili bulunmayanların bu kapsamda tescili yapıldıktan sonra ilgili menüler kullanılarak eksik süreleri tamamlalılacaktır.

Örnek 4- 1/6/1987 tarihinde (4/a) kapsamında sigortalılığı başlatılan (D)’nin 25/1/2016 tarihli tahsis talebine istinaden 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5560 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1/12/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 300 günlük hizmetinin karıştığı tespit edilmiştir. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalının emeklilik sonrası 05/03/2016-18/09/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmasının bulunduğu görülmüştür. Bu sigortalı için aylığa hak kazanma koşulları bakımından aranan prim ödeme gün sayısı 5375 gün olduğundan, bu sürenin tamamlanacağı tarihe kadar, aşağıda gösterildiği şekilde 115 günlük hizmet kaydı oluşturulacaktır.


Statü

Hizmet Baş. Tarihi

Hizmet Bit. Tarihi

Gün Sayısı

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a)

5/3/2016

31/3/2016

27

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a)

1/4/2016

30/4/2016

30

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a)

1/5/2016

31/5/2016

30

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a)

1/6/2016

28/6/2016

28

Örnek 5- Örnek 4'deki sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi olduğu sürelerin 1/3/2016-30/6/2016 arasında olduğu ve işe giriş-çıkış olmaksızın her ay için bildirilen prim ödeme gün sayısının 5 gün olduğu varsayıldığında bu sigortalı için hizmet kaydı oluşturulurken ay içinde bildirilen gün sayısının 5 gün olduğuna bakılmaksızın her ay için 30 gün olmak üzere eksik sürenin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !