» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Sosyal Yardım Alanların Çalıştırılması Halinde Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları

 
07.06.2021 05:22 | Güncelleme: 07.06.2021 05:22

Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olup 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olan kişileri çalıştıran işverenlere;

Sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar destek verilecektir

Sosyal Yardım Alanların Çalıştırılması Halinde Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları:

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Ek 5 inci maddesinde düzenlenen ve ilgili mevzuat bölümünce usul ve esasları açıklanan prim desteğinden yararlanma şartları, miktarı ve diğer usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1- Yararlanma şartları

1.1. Sigortalı yönünden yararlanma şartları;

a) İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması gerekmektedir.
Sigortalının işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, muhtaç asker çocuğu yardımları, öksüz, ve yetim yardımları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması gerekmektedir.
b) 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak gerekmektedir.
c) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olmak gerekmektedir.
d) 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak gerekmektedir.

1.2. İşyeri Yönünden;

a) Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.
İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

b) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
 

Örnek 1: 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 5/5/2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ ya yapılan bildirimlerin,
2016/Ocak ayında 3
2016/Şubat ayında 3
2016/Mart ayında 2
2016/Nisan ayında 2
2016/Mayıs ayında 3
2016/Haziran ayında 3
2016/Temmuz ayında 3
2016/Ağustos ayında 4
2016/Eylül ayında 4
2016/Ekim ayında 4
2016/Kasım ayında 4
2016/Aralık ayında 4
olduğu varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 3+3+2+2+3+3+3+4+4+4+4+4= 39

Ortalama sigortalı sayısı: 39 / 12 = 3,2 = 3 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde öngörülen destekten (4) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi gerekmektedir.
 

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için 03294 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmiş olması gerekmektedir. Bu destekten 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 25- 28- 39- 41- 42-43-44-45-46-47-48-49-50-90-91-92 no.lu belge türlerinde yer alan sigortalılar için yararlanılamayacaktır.

d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

2- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalıdan dolayı sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek 2: Ek 5 inci maddede öngörülen şartlara sahip (A) sigortalısının, 23/7/2016 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla (A) sigortalısına ilişkin sigorta primi işveren hissesinin tamamı 2016/Temmuz ila 2017/Haziran dönemleri arasında ilgili Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

- İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,
- Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı, sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, kanunda öngörülen şartların yerine getirilmemesi ya da şartlar sağlandığı halde teşvikten yararlanılmamış olan bu süreler için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

3- Sigorta Primlerinin Hazine ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Karşılanacak Kısmının Hesaplanması

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteği kapsamında destek kapsamına giren sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

Örnek 3: (Y) Anonim Şirketinde 03/10/2017 tarihinde işe alınan ve 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30
Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;
3.000,00 * 5/100 = 150,00 TL Hazine (Beş puanlık indirim), 1.777,5 * 15,5/100 = 275,51 TL ASPB tarafından karşılanacaktır.

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi; 3.000,00 * 34,5/100 = 1.035,00 TL,
1.035,00 – (150,00 + 275,51) = 609,49 TL olacaktır.

4- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

"3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

- Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta
primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

5- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK uygulaması kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan yer “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır.

Sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden yapılan tanımlama tarihi itibariyle bu destekten yararlanabilmek için sigortalı yönünden aranılan şartlar sağlanmasına rağmen, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlandıktan sonra ilgili Kurumlardan alınan bilgiler sonucunda tanımlama tarihi itibariyle sigortalı yönünden aranılan şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde bu sigortalıdan dolayı destekten usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

6- Diğer Hususlar

- 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri sigorta primi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

- 26/04/2016 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne
uygun nitelikte devredilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

- 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

- 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede öngörülen destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

- 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmış olan işverenlerce gerek Hazine tarafından gerekse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmış olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

TÜRMOB


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.