e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

TÜRMOB, 73. Başkanlar Kurulu Toplantısı detayları

14.11.2014 15:30 |

73. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Oda Başkanları ve TÜRMOB kurullarının katılımı ile Ankara’da gerçekleşti. 25 Ekim tarihinde yapılan 73. Başkanlar Kurulu Toplantısında; KGK-TÜRMOB ilişkileri, mesleki unvan kullanımı ve mesleki sorunlar değerlendirildi.

 Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı, son bir ay içe­risinde mesleği ilgilendiren birçok yeni gelişmenin yaşandığına dik­kat çekerek, "Mesleğimizi ilgilendi­ren ilk gelişme; Torba Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ve Odalarımızın Eğitimleri olmuştur. Ayrıca Bağımsız Denetim Yönet­meliğinin çeşitli hükümlerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır” dedi. 

Eylül ayı içerisinde Türkiye genelin­de eş zamanlı gerçekleştirilen "Farkındalık Eğtimleri” ile meslek men­suplarının haksız rekabet, meslek etiği ve kurumsallaşma konularında farkındalığının artırılması ile uygu­lama birlikteliğinin sağlanmasının amaçlandığını, bu eğitimlerin de ikinci aşamasına gelindiğini belirten Genel Başkan Sanlı, "Bağımsız de­netimle ilgili uluslararası alanda da gelişmeler yaşanmaktadır. Deneti­min gözetimi konusunda dünya uy­gulamaları ile ülkemiz uygulamaları arasında bazı farklılıklar bulunmak­tadır. Birçok ülkede kamu gözetim kurumu, geçmişte meslek mensubu olan ancak mesleği şuan fiili olarak yapmayanlardan oluşmaktadır. De­netimin kalitesi ancak işletmelerin bilincinin gelişmesi ile artmaktadır. Denetimin kalitesinin artması için, işletmelerin kaliteli denetim talep etmesi gerekiyor. AB direktiflerine 2016 yılına kadar uyum sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Sanlı, uluslararası gelişmeleri takip ettikle­rini ve meslek mensuplarının bu gelişme­lere uyum sağlaması için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "TÜRMOB’un bilim­sel yayınları önemli bir etkinliğe ve hacme ulaşmıştır. Her yerde kaynak gösterilen bu çalışmalar ve yayınlar camiamızı gururlan- dırmaktadır” dedi.

IFAC’IN DENETİM STANDARTLARI TEMEL REFERANSTIR

Tüm dünyada başta finansal raporlama­nın ve denetim kalitesinin arttırılmasının amaçlandığını belirten Sanlı, IFAC’ın ya­yınladığı uluslararası denetim standartla­rının, tüm ülkelerin standartları için temel referans olduğunu kaydetti. Sanlı, "Mesle­ğin geleceğinde mesleki uzmanlaşma çok önemli bir yer tutacaktır. Meslek mensup­larının başarılı olması için uzmanlaşma ol­dukça önemlidir” dedi.

BAĞIMSIZ DENETİM MUHASEBE MESLEĞİNDEN AYRI BİR MESLEK DEĞİL

TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, kamu  gözetim kuruluşları ile muhasebe mes­lek kuruluşları arasındaki ilişkilerin, görev ve sorumlulukların şu anda uluslararası alanda da tartışılmaya başladığına işaret ederek, "Dünya uygulamalarına bakıldı­ğında, kamu gözetim kurullarının asli gö­revleri olan bağımsız denetim faaliyetinin gözetim fonksiyonuna yöneldikleri görül­mektedir. Almanya örneğinde olduğu gibi çoğu zaman muhasebe meslek kuruluş­larından destek ve yardım alarak, işbirliği içinde faaliyetlerini yürüttükleri bilinmekte­dir. Muhasebe standartlarının oluşturulma­sında Amerika, AB, Kanada, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere ayrı şekilde yapılanmışlardır. Denetim standart­larının belirlenmesini genel olarak kendileri yapmamaktadırlar. Zaten referans alınan Uluslararası Denetim Standartları (UDS) IFAC tarafından yayımlanmaktadır. Denet­çinin staj, eğitim, sınav, sicil, lisans, yet­kilendirme işlemlerini muhasebe meslek kuruluşları tarafından yapıldığı bilinmek­tedir. Bağımsız denetimi; muhasebe mes­leğinden ayrı bir meslek değil, muhasebe mesleğinin teknik bir uzmanlık alanı olarak gördükleri için meslek mensubu olmaları yeterli görülmektedir” şeklinde konuştu.

HİÇBİR KURUMUN YASAL YETKİLERİNİ TARTIŞMIYORUZ

Sanlı, “İngiltere örneğinde olduğu gibi meslek mensuplarından denetim yapmak isteyenlere mesleki yeterlilik sınavlarında ek müfredat konulması uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu konuda şunu özellik­le belirtmek istiyorum, TÜRMOB olarak hiçbir Kurumun yasal yetkilerini tartış­mıyoruz. Amacımız kurumların yetkileri­ni paylaşmak değil, bu alanlar da gerek mesleğin gerekse yapılan işlerin kalitesi­nin daha da arttırılması için Birliğimiz ile işbirliği yapılmasıdır” dedi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLE EĞİTİMLERE BAŞLIYORUZ

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile yaşanan geliş­meler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Sanlı, Sanlı, “9 Başkanlar Kurulu Toplantısında, 3 Mu­hasebe Forumunda, 1 Muhasebe Kong­resinde; KGK, eğitimler ve süreçlerimiz konusunu tartıştık. 73. Başkanlar Kurulu toplantısında son kez bu konuya değin­mek ve bu konuyu çözüm önerileriyle birlikte gündemden kaldırmak istiyorum. KGK ile görüşmelere başladığımızdan beri 3 tane çözülmesini istediğimiz gündemimiz vardı. TÜRMOB eğitimle­ri, 15 yılını doldurmamış meslektaşla­rımız sürece katılabilmeleri ve hakla­rının korunması için iyileştirme, sınav ve işbirliği yapabileceğimiz çalışmalar. Bağımsız denetim eğitimlerine yönelik Ankara Üniversitesi ile bir çalışma yap­tık. Eğitim konusunda yolumuza Anka­ra Üniversitesi’yle devam edeceğiz. An­kara Üniversitesi TÜRMOB ile işbirliği yapan, dimdik duran, TÜRMOB için yet­kisini hayata geçiren bir üniversitedir. Yıllanmış köklü bir üniversitedir. Neden sadece Ankara Üniversitesi? Bu koşullarda, bu şekilde senato kararlarıy­la önümüze başka bir üniversite daha çıkarsa kapımız ona da açıktır. Tabi ki Sadece Ankara Üniversitesi’yle sınırlı kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

MESLEK YASAMIZA GÖRE BAŞKA UNVAN KULLANILAMAZ

3568 Sayılı Meslek Yasasına göre mes­lek mensuplarının mesleki unvanları­nın dışında başka bir unvan kullanama­yacaklarını belirten Sanlı, “SMMM ve YMM’ler yasamıza göre bu unvanları dı­şında hiçbir unvan kullanamazlar. Şir- ketleşen meslek mensupları, şirket un­vanından sonra gelmek üzere bağımsız denetim unvanını kullanabilirler” dedi.

HAKSIZ REKABET YAZILIMI 2015’TEN İTİBAREN UYGULAYACAĞIZ

Haksız Rekabet Yazılımıyla ilgili bilgi ve­ren Sanlı, "Haksız rekabetle mücadelede oldukça önemsediğimiz haksız rekabet yazılımını 2015 yılı başından itibaren uy­gulayacağız. Etik eğitimlerini başlataca­ğız. Uygulama birlikteliği ile ilgili çalışma­mızı Gelir İdaresine sunduk. 3568 Sayılı Meslek Yasamıza göre yayınlanmış teb­liğleri tek tebliğde toplanması çalışmasını tamamladık. Zamana dayalı ücret tarifesi çalışmasını tamamladık. Bu çalışmayı Maliye Bakanlığımıza taşıyacağız” ifade­lerini kullandı. 

25 YILI GERİDE BIRAKTIK

TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, mesle­ğin köklerinin çok eskilere dayandığı­nı ancak yasal statüye kavuşmasının üzerinden 25 yıl geçtiğini anımsatarak, “Meslek örgütümüz çeyrek asırlık bir zaman dilimini geride bıraktı. Taraflı ta­rafsız herkesin ortak ve mutabık olduğu nokta bu 25 yılık süreçte meslek camia­sı önemli başarılara imza atmış olduğu ve başarılı çalışmalar yapmış olduğu­ dur. Mesleğimizi başarıyla bugünlere getirdik. Meslek siyaseti yaparak, bir olmaya, birlik olmaya devam edelim ve güç olalım. Nerede birleşip, nerelerde yarışacağımızı iyi belirleyelim” dedi.

Genel Başkan Sanlı’nın konuşmasından sonda Oda Başkanları söz alarak günde­me ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi­ler.

İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANI YAHYA ARIKAN:

İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan, konuşmasına Genel Başkan San- lı’yı özellikle mesleğe kimlik kazandıran çalışmalardan dolayı kutlayarak başladı. Mesleki unvanlar konusundaki hata ve yanlışlıkların devam ettiğine dikkat çeken Arıkan, "Kesinlikle mesleki unvan dışında bir unvan kullanılması doğru değildir. Bu durum uzun vadede mesleğimizin sonu­nu getirecektir, bölünmenin parçalanma­nın yolu olacaktır. Ortada bir kanun var, bu kanun maddesi değişmediği sürece buna asla fırsat verilmemelidir” dedi.

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI İSMAİL TURAN:

Konya SMMM Odası Başkanı İsmail Turan, unvan kullanımında anonim ve bireysel şir­ketlere aynı hakların verilmesi gerektiğini belirterek, "Anonim şirketlere verilip birey­sellere verilmez ise haksız rekabet orada başlar” dedi. Turan, ayrıca temsilde adalet konusunda odalar olarak bir imza kampan­yası başlatılmasını önerisinde bulundu.

ANKARA SMMM ODASI SEKRETERİ (ODA BAŞKANI ADINA) NEVZAT AKKAYA:

Ankara SMMM Odası Başkanı adına söz alan Oda Sekreteri Nevzat Akkaya AB’nin 8. direktifiyle bağımsız denetimin tüm şart­larının ortaya konulduğunu belirtti. Akka­ya, AB’nin 8. direktifinin Türkçeye çevrilip bütün Odalara gönderilmesi önerisinde bulunarak, Türkçe metinle birlikte bütün odaların bu direktifi daha iyi anlayacağını kaydetti.

SAMSUN SMMM ODASI BAŞKANI HAYRUL KAYAR:

Samsun SMMM Odası Başkanı Hayrul Kayar, bağımsız denetim konusunda as­lında çok büyük bir pastanın olmadığına dikkat çekerek, "Yüzde 20’yi ilgilendiren bir konunun meslek camiasının günde­minde ki tek sorunmuş gibi algılanması­nın önüne geçilmeli. Bu konuda Genel Başkanımızın görüşlerine katılıyorum, yeterince tartışıldı, konuşuldu. Bu konu­da TÜRMOB’un gösterdiği çabalardan ve çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyo­rum” dedi. TÜRMOB’un üyelerini koruyup kollama konusunda çok büyük bir hassa­siyet gösterdiğine dikkat çeken Kayar, "TÜRMOB üyelerine bedava eğitim ve­ren bir kurum. Bu eğitimler neden sayıl­mıyor? Bir noksanlık varsa bu eğitimlerin yeniden verilmesi konusu da zaten defa­larca dile getirildi” ifadelerini kullandı.

SAKARYA SMMM ODASI BAŞKANI SELAHATTİN ÇAKIRSOY:

Sakarya SMMM Odası Başkanı Selahattin Çakırsoy, bağımsız denetimle ilgili alınan yolda 3 yılın doldurulduğuna dikkat çeke­rek, "3 yıllık sürede yapılan çalışmaların hepsine katılıyorum. Yapılabilecek her şeyin yapıldığına inanıyorum ve teşekkür ediyorum” dedi. Bağımsız denetim konu­suna değinen Çakırsoy, Eylül ayında ya­ pılan farkındalık eğitimlerinde bağımsız denetçi unvanını alanların arasında hiçbir denetim işi alanın olmadığının tespit edil­diğine dikkat çekti.

BALIKESİR SMMM ODASI BAŞKANI METİN YALÇIN:

Balıkesir SMMM Odası Başkanı Metin Yalçın, "Bağımsız denetçilik sürecinin baş­ladığı noktada örgütümüzün verdiği tavır çok daha farklı bir zemindeydi. Bugün geldiğimiz noktada istediğimiz sonuçları alamadık gibi gözükse de davanın hala devam ediyor olmasını açıkça önemli ve umutlu buluyorum” dedi. Yalçın, mesleğe giriş için 9 yıl mücadele verdikten sonra genç meslektaşların başka bir sınava tabi tutulmasının doğru olmadığını kaydetti. Yalçın ayrıca, bağımsız denetçi unvanının kullanılmasının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

İZMİR SMMM ODASI BAŞKANI FEYZULLAH TOPÇU:

İzmir SMMM Odası Başkanı Feyzullah Topçu, "KGK ve bağımsız denetime karşı 3 yıldır hep birlikte mücadele ettik. TÜR- MOB’a bu konuda teşekkür ederim. Ba­şarı elde edildi mi? Edilmedi mi? Bunu bize zaman gösterecektir, daha biten bir şey yoktur. Bu güne kadar bağımsız de­netçi sertifikasını alanların da yaptıkları farklı bir iş yok. Bağımsız denetim konu­sunu biraz gündemimizden kaldırmamız lazım, bizim bunun dışında da sorunları­mız var” dedi. Topçu, "TÜRMOB sadece Ankara Üniversitesi ile eğitimlere başla rız demiyor. Aynı koşullara uyan başka üniversiteler varsa onlarla yapacağını da açıkça belirtiyor. İzmir Odası olarak belir­tilen program içerisinde, bizde eğitimlere TÜRMOB’un gösterdiği yolda başlayaca­ğız” dedi. 

MANİSA SMMM ODASI BAŞKANI SADIK İRİER:

Manisa SMMM Odası Başkanı Sadık İrier, “KGK ile olan ilişkilerimizde 64. Başkanlar Kurulu toplantımızdan bugüne kadar gelen süreç içerisinde, başta Ge­nel Başkanımızın ve TÜRMOB Yönetim Kurulunun duruşu ve tavrı çok net oldu. Bu süreç doğru yönetildi. Bu konuda ör­gütümüzün ciddi anlamda başarısının olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. İrier, “Ankara Üniversitesi ile yapılan an­laşma çok önemli bir anlaşma. Bu anlaş­manın bir önemi de örgütümüzün duruşu açısındandır” dedi. İrier, meslek unvanla­rının kullanılması konusunda çok büyük yanlışlıklar olduğunu, bunun çözümünün birlik ve beraberlikten geçtiğini kaydetti. 

RİZE SMMM ODASI BAŞKANI MUHARREM BERBEROĞLU:

Rize SMMM Odası Başkanı Muharrem Berberoğlu konuşmasına, TÜRMOB’un Eylül ayı içerisinde eş zamanlı olarak ger­çekleştirdiği farkındalık eğitimlerinin çok başarılı olduğunu belirterek başladı. Ber­beroğlu, “Biz meslek camiamız için bütün kararlarımızı Başkanlar Kurulu toplantıla­rında alıyoruz. Birlikte hareket etmeliyiz. TÜRMOB’un haberi olmadan hiçbir oda­mızın hareket etmemesi gerekiyor. TÜR­MOB bizim üst kuruluşumuzdur. Yapa­cağımız her hareketi TÜRMOB’un bilgisi dahilinde yapmamız mesleğimiz açısın­dan çok daha yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı. Berberoğlu, bağımsız denetim konusunda gelinen noktanın olumsuz ol­madığını belirterek, “TÜRMOB’un bize önereceği yol haritasına göre biz meslek mensuplarımızı her zaman yönlendirece­ğiz, bilgilendireceğiz” dedi.

FETHİYE SMMM ODASI BAŞKANI YAŞAR BİLDİRİCİ:

Fethiye SMMM Odası Başkanı Yaşar Bil­dirici, “KGK, eğitimler ve bağımsız dene­tim konusunda TÜRMOB’un en baştan beri duruşu doğru olmuştur. Biz bu politi­kaları bütün Oda Başkanları olarak imza atarak belirledik. Attığımız imzadan so­rumlu olmalıyız. Bu işlerin ve politikaların belirlendiği yer burası, katılmıyorsak da fikirlerimizi söylemeliyiz. Bu gelecekte ve­receğimiz mücadelelere de ışık tutacak­tır. Örgütün aldığı karar dışında hareket edilmesi örgüte zarar vermektedir” ifade­lerini kullandı. Bildirici, bağımsız denetçi ifadesinin tabelalara yazılmasının, kulla­nılmasının haksız rekabete yol açacağını kaydetti. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASI BAŞKANI İLKER ÖZOKÇU:

Eskişehir SMMM Odası Başkanı İlker Özokçu, denetimin ayrı bir meslek olma­dığını vurgulayarak, "Denetim sanki farklı bir şeymiş gibi algılanıyor. Denetim, mes­leğimizin uzmanlık alanlarından bir tane­sidir. Bu nedenle de denetim unvanının kullanılması doğru değildir” dedi. Ankara Üniversitesi’yle yapılan anlaşmayı çok olumlu bulduklarını dile getiren Özokçu, "Oda başkanlarına her konuda önemli görevler düşmektedir. En önemlisi de çok başlılığa son verilmesidir” dedi. 

AYDIN SMMM ODASI BAŞKANI FETTAH AÇAN:

Aydın SMMM Odası Başkanı Fettah Açan, "Genel Başkanımızın ‘Artık KGK’yla iliş¬kileri gündemimize taşımamayı düşünüyoruz’ şeklindeki açıklaması son derece doğrudur. Çünkü bizim mesleki anlamdaki performansımızı olumsuz etkilediğini, aynı zamanda bir sürü gelişmenin de önünü tıkadığını düşünüyoruz. KGK ile ilgili süreçte Genel Başkanımız başından beri uzlaşmacı bir tutum sergilemiştir. Bu duruşuyla mesleğimize her zaman olum­lu bir katkı sağlamıştı” ifadelerini kullan­dı.

Açan, mesleki unvanlar konusunun çok fazla istismar edildiği için dile getirildiği­ni belirterek, “Konunun istismar edilmesi aslında farklı bir meslek gibi algılanma­sından kaynaklanıyor. Özellikle taşrada­ki birçok meslektaşımızda mesleğe yeni bir kazanım getiriyormuş, mesleği daha iyi bir konuma geliyormuş algısı var. Ta­belalara veya kartvizitlere bu uzmanlık alanını taşımalarının bundan kaynaklan­dığını düşünüyoruz” dedi. Açan ayrıca, “Ankara Üniversitesiyle yapılan anlaş­mayı çok olumlu buluyoruz. meslektaş­larımızı bu eğitimlere yönlendireceğiz” dedi. 

BURSA SMMM ODASI BAŞKANI AHMET HİKMET SÖNMEZ:

Bursa SMMM Odası Başkanı Ahmet Sönmez, “Bağımsız denetim ibaresinin gerek kartvizitlerde gerekse tabelalarda kullanılması haksız rekabete yol açmak­tadır. Bu konuda odalarımızın disiplini iş­letmesi ve uygulamalar yapması gerekti­ğini düşünüyorum” dedi.

Odaların ve meslektaşların tüm talep ve beklentilerini TÜRMOB öncülüğün­de dile getirmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, “Meslek mensupları olarak son zamanlarda vergi müfettişleri tarafın­dan hazırlanan sorumluluk raporları ko­nusunda da önemli sorunlar yaşıyoruz” dedi.

DÜZCE SMMM ODASI KUDRET TAŞ:

Düzce SMMM Odası Kudret Taş, TÜRMOB’un Ankara Üniversitesi ile yaptığı anlaşmayı desteklediklerini be­lirterek konuşmasına başladı. Taş, ba­ğımsız denetim konusunda unvanların kullanılmasına kesinlikle karşı oydukla­rını belirterek, “Bu kesinlikle haksız re kabete yol açacaktır” dedi. 

KÜTAHYA SMMM ODASI BAŞKANI NECMİ POLAT:

Kütahya SMMM Odası Başkanı Necmi Polat, “KGK ile gelinen noktada alınan kararı doğru buluyoruz. Bu bir bilek güreşi değil, bunun kazanan kaybedeni yok. Ben krizin çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm kurul üyelerini kutluyorum” dedi. Polat bağımsız denetçi unvanın ayrıca kullanılmasına da karşı olduklarını belirtti. ­ 

NEVŞEHİR SMMM ODASI BAŞKANI ORUÇ IRMAK:

Nevşehir SMMM Odası Başkanı Oruç Irmak, “Gerek kamu kurumları ile TÜRMOB arasında gerekse YMM ile SMMM’ler arasında denetim gündeminin son bulması hakikaten sevindirici bir haberdir. 3 yıldır verdiği mesleki mücadeleden ve dik duruşundan dolayı TÜRMOB’a teşekkür ederim” dedi.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.