» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

TÜRMOB, Zaman Esaslı İş Yükü Ücret Tarifesi Önerisi

 
01.10.2020 11:43 | Güncelleme: 01.10.2020 11:49

Günümüz koşullarına uygun, dünyada da uygulanmakta olan zamana dayalı bir ücret tarifesi uygulanması talebini İstanbul SMMM Odası gündeme getirmiş ve İstan- bul SMMM Odası tarafından hazırlanan Zaman Esaslı Ücret Tarife çalışması mesleki kamuoyuna sunulmuştu. Bu çalışmada esas olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Manisa, Tokat illerimizdeki meslek mensupları ile görüşülerek, ofis giderleri ile ilgili ka- lemler, ücret tespitinde esas alınacak katsayılar güncel hale getirildi.

Çalışma Hizmet Değerlendirme ve Ücret Tespit Komitesi tarafından yeni kriterler, parametreler ve güncel hesaplamalar dikkate alınarak yeniden hazırlandı.

Bu çalışmada ücreti etkileyen temel unsurların yanı sıra iş yükünü önemli ölçüde artıran unsurlar olarak; Belge/işlem adetleri, yıllık hasılat, net aktif büyüklük, çalışan sayısı, meslek mensubunun ofis giderleri ile gelir beklentisi dikkate alındı. Zaman esaslı iş yükü ücret tarifesine esas oluşturan kriterler Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu kapasite ile ilgili çalışmaların parametrelerini de kapsamaktadır.

Ücret sistemi üç temel esasa dayandırılmıştır. Bunlar; iş yükü, mesleğin ifası için katlanılan maliyet ve meslek mensubunun ekonomik ve toplumsal koşullara paralel gelir beklentisidir.

İstanbul SMMM Odamız tarafından gündeme getirilen ve TÜRMOB bünyesinde kurulan Hizmet Değerlendirme ve Ücret Tespit Komitesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ‘Zaman esaslı iş yükü ücret tarifesi’ çalışmasını tamamlandı. Zaman esaslı iş yükü ücret tarifesi çalışmamızı tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı’na sunduk. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından da zaman esaslı ücret tarifemiz olumlu değerlendirildi.

Meslek Mensuplarının Hizmet Değerlendirmesi ve Ücretinin Tespitine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Zaman Esaslı İş Yükü Ücret Tarifesi Önerimiz, haksız rekabetin önlenmesine, tahsilat sorununun çözülmesine katkı sağlayarak, mesleğe fayda ve değer yaratacaktır. Sizlerin görüş, önerileri ve katkılarınızla son şeklini vereceğimiz ücret tarifesi önerimizin hayata geçerek, mesleğimize ve ülkemize yararlı olmasını dileriz.

GENEL BİLGİLER

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 46. maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan mevcut sisteme ilişkin değerlendirmelerimiz ve İş Yükü Esasına Dayalı Zaman Esaslı Ücret Tarifesi talebimizin gerekçeleri aşağıdaki gibidir.

MEVCUT SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan mevcut tarifedeki kriterler, müşteri (hizmetin görüldüğü firma) odaklı olarak belirlenmiştir.

• Firmanın Hukuki Statüsü (Şahıs işletmesi, limited, anonim şirket vb.)

• Firmanın Tutması Gereken Defter Türü (İşletme, serbest meslek ve bilanço esası)

• Firmada Çalışan Sayısı (İşçisiz, 1-3 işçili, 4-9 işçili, 10 -49 ve 50 den fazlası)

• Firmanın Faaliyetinin Nevi (Hizmet, alım-satım, imalat-inşaat)

1990 yılından bu yana yürürlükte olan mevcut tarifedeki tüm kriterler müşteri odaklı olarak belirlenmektedir. İşletmelerin yıllık hasılat-net aktif büyüklükleri, belge ve işlem adetleri ile bunları kaydetmek, raporlamak ve beyanname hazırlamak için ayrılan süre gibi meslek mensuplarımızın iş yükünü belirleyen diğer faktörler göz ardı edilmektedir.

Meslek mensuplarının defter tutma hizmetlerine ilişkin asgari ücretleri belirlenirken iş yükünü etkileyen önemli kriterlerin de dikkate alınması gerekiyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ücretleri belirlenirken, işletmelerin yıllık hasılat tutarı, net aktif büyüklükleri, belge ve işlem adetleri ile bunları kaydetmek raporlamak ve beyanname hazırlamak için ayrılan süre temel kriter olarak alınarak, meslek mensuplarımızın gelir beklentisi, iş yükü, iş stresi ve katlanılan mesleki giderleri karşılayabilecek bir ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

Buradaki amacımız mevcut asgari ücretin üzerinde ekstra bir ücret hesaplamak değil, meslek mensuplarımızın yıllardır ağır iş yükü altında ciddi sorumluluklar alarak yürüttüğü mesleki faaliyetlerin sonucunda hak ettiği, iş yükünü esas alan ve diğer kriterleri de göz önünde bulunduran, harcanan zamana dayalı ücreti belirlemektir.

Kullanmakta olduğumuz tarife, müşteri ölçütlerine göre oluşturulmuş bir tarife olduğundan, meslek mensuplarının yapması gereken işler için ayırmak zorunda olduğu zamanı ölçmemektedir. Bir işin yapılması için harcanan zamanı ölçmeyi sağlayacak bir mantıkla hareket edilmediği için ihtiyaçları karşılayamamaktadır.

Bu durumun açık örnekleri;

• 50 çalışandan fazlası tek tek bir grup olarak değerlendirilmiş, 51 çalışanı olanla 500 çalışanı olan iki firmanın iş yükü aynı kabul edilmektedir.

• 2.000.000.- lira hasılat tek fatura ile de gerçekleşebilir, binlerce fiş veya fatura ile de gerçekleşebilir, ikisinin aynı iş yükü ile gerçekleştiği kabul edilmektedir
 

MUHASEBECİLİK FAALİYETLERİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ ÜCRET SİSTEMİNİN DAYANDIRILDIĞI ESASLAR

Mali Müşavirlik hizmetlerinde günümüzde ücrete temel teşkil eden üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; iş yükü, mesleğin ifası için katlanılan maliyet ve meslek mensubunun ekonomik ve toplumsal koşullara paralel gelir beklentisidir.

İŞ YÜKÜ

Belirlenecek ücret tarifesi, meslek mensubuna yüklemiş olduğu külfet ve sorumluluklarla birlikte değerlendirilerek, müşteriler arasında adaletsizliğe neden olmamalıdır. Her bir müşterinin ödeyeceği ücret, müşterinin meslek mensubuna yüklemiş olduğu iş yüküne paralel olmalıdır. Meslek mensubunun yapmış olduğu iş, hizmet olduğundan, iş yükünün temel ölçütü zaman olarak alınmalıdır.
İş yükü esas itibari ile meslek mensubunun yapmış olduğu işler için harcadığı zamanla ilgilidir. Bunun dışında, işlerin yerine getirilmesinde karşılaşılan zorluk, stres ve yüklenilen riskler iş yükünün diğer değişkenleri olarak kabul edilmektedir. İş yükü kuramsal olarak üç ana unsurdan oluşur.
Bunlar:

• Harcanan zaman

İşin yapılması için fiilen sarf edilen zamandır. Her bir işlemin var olan son bilgisayar programlarına işlenmesi için gerekli süre kronometre tutularak saptanmıştır.

• Katlanılan risk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin icrası sürecinde bu faaliyetlerle ilişkili olarak yasa ve yönetmeliklerce meslek mensubuna yüklenilen sorumlulukların karşılığı olarak, meslek sigortası primi tutarı mesleğin gerçekleştirilmesi ile ilgili zorunlu giderlere eklenmiştir.

• İşin neden olduğu stres

İşin neden olduğu stres bütün işlerde mevcut olup hesaplara dahil edilmesi zor ancak işin bütünü düşünüldüğünde ihmal edilebilir olarak düşünülmüştür. Bu nedenle iş yükü için iki temel değişken dikkate alınmıştır. Bunlar, harcanan zaman ve
katlanılan risktir. Katlanılan risk daha çok bir maliyet unsuru olarak dikkate alınmıştır. Meslek mensubunun karşılaşacağı riski sigorta etmesi mümkün olduğundan bunun için ödeyeceği sigorta primi bir maliyet unsuru olarak ele alınabilir.

İŞ YÜKÜNÜ KARŞILAYABİLMEK İÇİN KATLANILAN MALİYET (GİDERLER)

Meslek mensubu mesleki faaliyetlerini yerine getirebilmek için mesleğin gerektirdiği standartlara göre birtakım maliyetlere katlanmak zorundadır. Belli düzeydeki standartlarda bu mesleğin ifası için katlanılan maliyetlerin türü ve düzeyi önem kazanmaktadır. Katlanılan maliyetin hesaplanması meslek mensubunun faaliyet gösterdiği ekonomik ve toplumsal koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Ücret sisteminin sağlıklı olarak belirlenmesi için bu koşullara uygun bir sistem geliştirilmesi gerekmektedir. Meslek mensubunun, mesleğin ifası için yapmış olduğu giderler esas itibari ile iki gruptan oluşmaktadır.
Bunlar:

• Sabit Giderler

Sabit gider grubunda yer alan giderler, müşteri sayısından bağımsız olarak yapılması zorunlu olan giderlerdir. Örneğin meslek mensubunun mevzuatı takip etmek için harcadığı zaman ve buna bağlı olarak yapılan giderler, müşterilerle görüşmek için harcadığı zaman ve giderler, büro kirası, telefon gibi daha özelde aylık ya da yıllık olarak müşteri sayısından bağımsız olarak ortaya çıkan giderler düşünülmektedir.

• Değişken Giderler

Değişken giderler, müşteri sayısına bağlı olarak, diğer deyişle müşteri sayısındaki artışın gerektirdiği giderlerdir. Yardımcı eleman istihdamı, meslek sigortası primi gibi, iş yükünün artışına paralel artan giderlerdir.

SERBEST MESLEK MENSUBUNUN GELİR BEKLENTİSİ

Ücretin belirlenmesinde üçüncü esas ise meslek mensubunun ekonomik ve toplumsal koşullar içinde ortaya çıkan gelir beklentisidir. Meslek mensubunun gelir beklentisi mesleğin ifası için gereken eğitim, genel olarak ülkenin daha özelde ise bölge ve müşterinin refah düzeyine bağlı olarak bir gelir beklentisi oluşur. Bu beklentinin oluşmasında rekabet önemli bir faktör olmakla beraber, mesleğin gereği gibi ifası için meslek mensubunun gelir beklentisinin karşılanması gerekir. Bu nedenle ücret düzeyinin belirlenmesinde bölge ve müşteri refah düzeyi birer değişken olarak dikkate alınmalıdır.

Ekte tüm ayrıntıları bulunan excel tablolarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, zaman esaslı ücret tarifesinde meslek mensubunun yaptığı tüm işlemlerin kronometre ile ölçülmesi sonucunda, işlemin alabileceği standart zamanlara yer verilmektedir. Harcanan zamanın karşılığının hesaplanması ile bulunmuş ücret karşılıkları tablolar halinde yer almaktadır.

İŞ YÜKÜ ESASINA DAYALI ZAMAN ESASLI ÜCRET SİSTEMİ TEMEL ESASLARI

1. Hazırlanmış olan ücret sistemi, meslek mensuplarımızın hizmet değerlemesi ve ücretin tespitine yönelik yeni bir zamana dayalı iş yükü esaslı bir ücret hesaplama modelidir.
2. Ücretin hesaplanması E BİRLİK sistemimiz üzerinden gerçekleştirilerek otomatik olarak sözleşme düzenlenmesine geçilecektir
3. Hesaplama modülünde asgari ücret esas alınarak belirleme yapılmıştır.
4. Ücret Hesaplaması yapılırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır.

a) İl grupları (nüfusa göre gruplandırılmıştır.)

b) Hukuki Yapısı (şahıs, limited, anonim vb.)

c) Defterin Türü (işletme, serbest meslek, bilanço)

d) Çalışan Sayısı (işçi sayısı 1 -1,000 arası)

e) Ticaretin Şekli (hizmet alım satım, imalat, inşaat)

f) Hizmetin Şehir İçi veya Şehir Dışında Verilmesine Göre

g) Belge İşlem Adedi, Her Yevmiye Sayfasında 5 İşlem/Belge Adedi Olduğu Varsayılmıştır
h) Yıllık Hasılat Tutarları

i) Net Aktif Toplamı
 

PARAMETRELER

1) Maliye Bakanlığı’nın yıllık hasılat/net aktif/çalışan sayısı parametrelerine göre mükellefin kodu ve puan katsayısı belirlenir.
2) Hukuki statüsüne göre mükellef;

Şahıs, adi ortaklık veya kollektif şirket ise puan katsayısında değişiklik söz konusu değildir. Limited veya hisseli komandit şirket ise puan katsayısı %25 artırılır.
Anonim şirket ise puan katsayısı %30 artırılır. Kooperatif veya dernek ise %25 azaltılır.

3) İl grubuna göre eğer mükellef 1. grup iller arasında yer alıyor ve merkez nüfusu; 5 milyondan fazla olan bir ilde ise puan katsayısı %35,
3 milyondan fazla olan bir ilde ise puan katsayısı %20,
2 milyondan fazla olan bir ilde ise puan katsayısı %10 ve
1 milyondan fazla olan bir ilde ise puan katsayısı % 5 oranında artırılarak uygulanır.

4) Şehir içi/şehir dışı parametresine göre eğer meslek mensubu ile mükellef aynı şehirde ise puan katsayısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak farklı şehirler söz konusu ise puan katsayısı %25 artırılır.

5) Defter türüne göre mükellef;
İşletme/işçisiz ise puan katsayısı %35 azaltılır, işletme/işçili ise puan katsayısı
%25 azaltılır, bilanço/işçisiz ise puan katsayısı %25 artırılır, bilanço/işçili ise puan katsayısı %35 artırılır.

6) Faaliyet türüne göre mükellef;
Alım/satım yapan bir firma ise puan katsayısında değişiklik olmayacak. Hizmet işi yapan bir firma ise puan katsayısı %15 azaltılır, İmalat/inşaat işi yapan bir firma ise puan katsayısı %15 artırılır.

7) Yevmiye defter sayfa sayısına göre mükellef;
100 sayfaya kadar puan katsayısında herhangi bir değişiklik olmayacak. Sonraki her 100 sayfa için puan katsayısı %10 artırılır.
 

İŞ YÜKÜ ESASINA DAYALI ZAMAN ESASLI ÜCRET SİSTEMİ ASGARİ SAAT ÜCRET FİYATI HESAPLAMASI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir işletme için verilen hizmetler:
1. Müşteri iş yükü defter tutma,
2. Müşteri iş yükü beyannameler,
3. Müşteri iş yükü belge ve diğer işlemler,
4. Danışmanlık iş yükü ve harcanan zaman olarak 4 ana grupta kategorize edilmiş, ücret hesaplama modülünde her kategori için, toplam zamanın ¼ ünün harcanacağı varsayılmıştır.

PARAMETRELER

1. İşletme/işçisiz/hizmet işletmesi için, bir meslek mensubunun harcayacağı zaman asgari 0,50 puan, 100 dakika/aylık olarak hesaplanmıştır. (Tablo 2)
2. Bilanço/işçisiz/hizmet işletmesi için bir meslek mensubunun harcayacağı zaman asgari 1,00 puan 200 dakika/aylık olarak hesaplanmıştır. (Tablo 3)
3. Meslek mensubunun aylık ortalama giderleri sabit ve değişken olarak belirlenmiştir. Biz bu giderleri 7.600.00 TL/aylık olarak örnekledik. (Tablo 1)
4. Meslek mensubunun asgari aylık gelir beklentisi bürüt asgari ücretin üç katıdır. (2.940.00x3:8.829,00 TL)
Asgari gelir beklenti katsayısı 1 olarak belirlenmiştir

1. İşletmelerin zaman değeri katsayısı işçi sayısı/net aktif büyüklüğü/yıllık hasılat oranına göre değişkenlik göstererek veriler değiştikçe ücret hesaplamaları iş yükü ve yukarıdaki parametrelerden en az iki unsuru karşılandığında katsayı belirlenip buna bağlı ücret hesaplanacaktır. (Tablo 4-5)

2. Net Aktif Toplamı, Yıllık Hasılat tutarları
- Yıllık Hasılat: 280.000-2.800.000,00 TL (Tablo 6)
- Net Aktif: 140.000-1.400.000,00 TL esas alınmıştır (Tablo 6)
- Yıllık Hasılat, Net Aktif, defter sayısında bir önceki yıl sayıları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

ZAMAN ESASLI İŞ YÜKÜ ÜCRET TARİFESİ ÖNERİSİ ve tabloları için tıklayınız.


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.